ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS Y ALUMN@S!

*ESTAMOS ESTRENANDO NUEVO CANAL DE YOUTUBE! SOLO TENEMOS 17 SUSCRIPTORES, SÉ UNO DE LOS PRIMEROS! Y COMENTANOS QUE TE PARECEN NUESTRO VIDEOS,ALUMN@S! *POR FAVOR DARLE LIKE A NUESTROS NUEVOS VIDEOS DE YOUTUBE (FINALMENTE ESTAMOS EN YOUTUBE) Y SUSCRIBIRSE A NUESTRO COMPLETAMENTE NUEVO CANAL : CANAL DE PRONUNCIACIONES EN INGLÉS | GRACIAS! (ACEPTAMOS PEDIDOS EN LOS COMENTARIOS DE CUALQUIER CANCIÓN SOLAMENTE EN YOUTUBE COMPLETAMENTE GRATIS SI LAS PIDES POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE! AHORA!) TAMBIÉN TENEMOS VIDEOS CON CANCIONES EN ESTILO KARAOKE PARA PRACTICAR EN POCO TIEMPO!

Little Mix – Woman Like Me-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Little Mix Lyrics
“Woman Like Me”
(feat. Nicki Minaj)

[Jesy:]
I always say what I’m feeling
I was born without a zip on my mouth
Sometimes I don’t even mean it
It takes a little while to figure me out

[Leigh-Anne:]
I like my coffee with two sugars in it
High heels and my jewellery drippin’
Drink and I get all fired up
(Hey hey hey)
Insecure but I’m working with it
Many things that I could get rid of
Ain’t about to give it up

[Jade:]
I made a few mistakes, I regret it nightly
I broke a couple hearts that I wear on my sleeve
My momma always said “Girl, you’re trouble” and
And now I wonder, could you fall for a woman like me

[Perrie:]
And every time we touch, boy you make me feel weak
I can tell you’re shy and I think you’re so sweet
Spending every night under covers and
Still I wonder, could you fall for a woman like me

(A woman)

[Jade & Leigh-Anne:]
Woman like me, like a woman like me
La-la-la woman like me, like a woman like me
La-la-la woman like, like a woman like me
La-la-la woman like me, like a woman like me

[Jesy:]
And baby, just be mine for the weekend
We can get a takeaway and sit on the couch
Or we could just go out for the evening
Hopefully end up with you kissing my mouth, eh eh

[Leigh-Anne:]
You got them blue jeans with a rip up in them
My hair with your fingers in it
Love it when you turn me on
‘Yoncé with a little bit of
“Love Drunk” in the middle with it
Get down to our favorite song

[Jade:]
I made a few mistakes, I regret it nightly
I broke a couple hearts that I wear on my sleeve
My momma always said “Girl, you’re trouble” and
And now I wonder, could you fall for a woman like me

[Perrie:]
And every time we touch, boy you make me feel weak
I can tell you’re shy and I think you’re so sweet
Spending every night under covers and
Still I wonder, could you fall for a woman like me

(A woman)

[Jade & Leigh-Anne:]
Woman like me, like a woman like me
La-la-la woman like me, like a woman like me
La-la-la woman like, like a woman like me
La-la-la woman like me, like a woman like me

[Nicki Minaj:]
Yo, woman like me, yes a woman like me (Oh)
Soon as I brush up on him I can tell he like me (Oh)
You know all them mandem, my trife they swipe me (Kyuh)
Knotted up, he could afford to ice me (Hh, rhrr)
Tell ‘em there’s a bad Trini bitch inna your area (Uh)
But the more bad bitches, then the more merrier (C’mon)
Baddies to my left and to the right a little scarier (Uh)
Rude boy, tell me, can you handle all this derrière? (Da derrière, rhrr)
Uh, a million I’m getting my billy on
Greatest of all time, ‘cause I’m a chameleon
I switch it up for every era, I’m really bomb
These bitches really wanna be Nicki, I’m really mom (Uh)
Apple cut the cheque, I want all this money
Seven Up, go grip the TEC, and leave all this bloody
I-It’s the Queen and Little Mix, skated on ‘em, sorry
My daddy is Indian (Swish), a-all this curry (Mhm)

[Jade & Leigh-Anne:]
Woman like me, like a woman like me
La-la-la woman like me, like a woman like me

I made a few mistakes, I regret it nightly
I broke a couple hearts that I wear on my sleeve
My momma always said “Girl, you’re trouble” and
And now I wonder, could you fall for a woman like me

[Perrie:]
And every time we touch, boy you make me feel weak
I can tell you’re shy and I think you’re so sweet
Spending every night under covers and
Still I wonder, could you fall for a woman like me
(For a woman like me)

[Jade & Leigh-Anne:]
Woman like me, like a woman like me
(Na, na, na, na, na, a woman like me, like me)
La-la-la woman like me, like a woman like me (Oh, woman like me)
La-la-la woman like me, like a woman like me (Uh, na, na, na, na, na)
La-la-la woman like me, like a woman like me (I said)
(A woman like me)

[Nicki Minaj:]
Young money, grrrr

#Pronunciación de la Canción

litəl miks liriks
wumən laik mi
fit. niki <minaj>
<[jesy>: <]>
ai ɔlweiz sei hwʌt aim filiŋ
ai wəz bɔrn wiðaut ə zip ɑn mai mauθ
səmtaimz ai dount ivən min it
it teiks ə litəl wail tə fiɡjər mi aut
<[leigh-anne>: <]>
ai laik mai kɑfi wiθ tu šuɡərz in it
hai hilz ənd mai ǰuəlri <drippin>
driŋk ənd ai ɡet ɔl faiərd ʌp
hei hei hei
insəkjər bət aim wərkiŋ wiθ it
meni θiŋz ðət ai kəd ɡet rid ʌv
eint əbaut tə ɡiv it ʌp
<[jade>: <]>
ai meid ə fju misteiks, ai riɡret it naitli
ai brouk ə kʌpəl hɑrts ðət ai wer ɑn mai sliv
mai mɑmə ɔlweiz sed ɡərl, jər trʌbəl ænd
ənd nau ai wʌndər, kəd ju fɑl fər ə wumən laik mi
<[perrie>: <]>
ənd evri taim wi təč, bɔi ju meik mi fil wik
ai kən tel jər šai ənd ai θiŋk jər sou swit
spendiŋ evri nait ʌndᵊr kʌvərz ænd
stil ai wʌndər, kəd ju fɑl fər ə wumən laik mi
ə wumən
<[jade> ənd <leigh-anne>: <]>
wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik, laik ə wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
<[jesy>: <]>
ənd beibi, ǰəst bi main fər ðə wikend
wi kən ɡet ə teikəwei ənd sit ɑn ðə kauč
ɔr wi kəd ǰəst ɡou aut fər ði ivəniŋ
houpfəli end ʌp wiθ ju kisiŋ mai mauθ, e e
<[leigh-anne>: <]>
ju ɡɑt ðəm blu ǰinz wiθ ə rip ʌp in ðəm
mai her wiθ jər fiŋɡərz in it
lʌv it hwen ju tərn mi ɑn
<yoncé> wiθ ə litəl bit ʌv
lʌv drəŋk in ðə midəl wiθ it
ɡet daun tə auər feivərət sɒŋ
<[jade>: <]>
ai meid ə fju misteiks, ai riɡret it naitli
ai brouk ə kʌpəl hɑrts ðət ai wer ɑn mai sliv
mai mɑmə ɔlweiz sed ɡərl, jər trʌbəl ænd
ənd nau ai wʌndər, kəd ju fɑl fər ə wumən laik mi
<[perrie>: <]>
ənd evri taim wi təč, bɔi ju meik mi fil wik
ai kən tel jər šai ənd ai θiŋk jər sou swit
spendiŋ evri nait ʌndᵊr kʌvərz ænd
stil ai wʌndər, kəd ju fɑl fər ə wumən laik mi
ə wumən
<[jade> ənd <leigh-anne>: <]>
wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik, laik ə wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
<[nicki> <minaj>: <]>
jou, wumən laik mi, jes ə wumən laik mi ou
sun əz ai brəš ʌp ɑn im ai kən tel hi laik mi ou
ju nou ɔl ðəm <mandem>, mai <trife> ðei swaip mi <kyuh>
nɑtəd ʌp, hi kəd əfɔrd tə ais mi <hh>, <rhrr>
tel <em> ðerz ə bæd <trini> bič <inna> jər eriə ə
bət ðə mɔr bæd bičəz, ðen ðə mɔr meriər kəmɑn
bædiz tə mai left ənd tə ðə rait ə litəl skeriər ə
rud bɔi, tel mi, kən ju hændəl ɔl ðis <derrière>? dɑ <derrière>, <rhrr>
ə, ə miljən aim ɡetiŋ mai bili ɑn
ɡreitəst əv ɔl taim, kəz aim ə čəmeliən
ai swič it ʌp fər evri erə, aim rili bɑm
ðiz bičəz rili wɑnə bi niki, aim rili mɑm ə
æpəl kət ðə ček, ai wɑnt ɔl ðis mʌni
sevən ʌp, ɡou ɡrip ðə tek, ənd liv ɔl ðis blʌdi
<i-it>iz ðə kwin ənd litəl miks, skeitəd ɑn <em>, sɑri
mai dædi z indiən swiš, <a-all> ðis kəri əmhəm
<[jade> ənd <leigh-anne>: <]>
wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
ai meid ə fju misteiks, ai riɡret it naitli
ai brouk ə kʌpəl hɑrts ðət ai wer ɑn mai sliv
mai mɑmə ɔlweiz sed ɡərl, jər trʌbəl ænd
ənd nau ai wʌndər, kəd ju fɑl fər ə wumən laik mi
<[perrie>: <]>
ənd evri taim wi təč, bɔi ju meik mi fil wik
ai kən tel jər šai ənd ai θiŋk jər sou swit
spendiŋ evri nait ʌndᵊr kʌvərz ænd
stil ai wʌndər, kəd ju fɑl fər ə wumən laik mi
fər ə wumən laik mi
<[jade> ənd <leigh-anne>: <]>
wumən laik mi, laik ə wumən laik mi
nɑ, nɑ, nɑ, nɑ, nɑ, ə wumən laik mi, laik mi
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi ou, wumən laik mi
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi ə, nɑ, nɑ, nɑ, nɑ, nɑ
<la-la-la> wumən laik mi, laik ə wumən laik mi ai sed
ə wumən laik mi
<[nicki> <minaj>: <]>
jəŋ mʌni, <grrrr>

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!