Locked Away-R. City-Adam Levine-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

R. CITY LYRICS
“Locked Away”
(feat. Adam Levine)

[Adam Levine:]
If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

[R. City:]
Right about now…
If a judge for life me…
Would you stay by my side?
Or is ya gonna say good-bye?
Can you tell me right now?
If I couldn’t buy you the fancy things in life
Shawty, would it be alright
Come and show me that you are down (ah-ha)

Now tell me would you really ride for me? (would you really ride for me?)
Baby, tell me would you die for me? (tell me would you die for me?)
Would you spend your whole life with me? (what’s up?)
Would you be there to always hold me down?
Tell me would you really cry for me? (would you really cry for me?)
Baby, don’t lie to me (baby, don’t lie to me)
If I didn’t have anything… (what’s up?)
I wanna know would you stick around?

[Adam Levine:]
If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

[R. City:]
Skiddly-dong-dong-dong dang
All I want is somebody real who don’t need much
A gal I know that I can trust…
To be here when money low
If I did not have nothing else to give but love…
Would that even be enough?
Gal, meh need fi know (ah-ha)

Now tell me would you really ride for me? (would you really ride for me?)
Baby, tell me would you die for me? (tell me would you die for me?)
Would you spend your whole life with me? (what’s up?)
Would you be there to always hold me down?
Tell me would you really cry for me? (would you really cry for me?)
Baby, don’t lie to me (baby, don’t lie to me)
If I didn’t have anything… (what’s up?)
I wanna know would you stick around?

[Adam Levine:]
If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

[R. City:]
Tell me, tell me, would you want me? (want me)
Tell me, tell me, would you call me? (call me)
If you knew I wasn’t ballin’
‘Cause I need a gal who’s always by my side…
Tell me, tell me, do you need me? (need me)
Tell me, tell me, do you love me yea?
Or is ya just tryna play me?
‘Cause I need a gal to hold me down for life…

[Adam Levine:]
If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly
Would you still love me the same?

If I got locked away
And we lost it all today…
Tell me honestly…
Would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn’t be strong
Tell me honestly…
Would you still love me the same?

Would you still love me the same?

#Pronunciación de Nivel Básico

If ai gat lakd abuei
An bui losdet ol tudei…
Tel mi onestly…
Bud yu estil lav mi de seim?
If ai shoud yu mai flos
If a kudent bi estron
Tel mi onestly
Bud yu estil lav mi de seim?
Raig abaut nau…
If a yuch for laif mi…
Bud yu estei bai mai said?
Or is ya gana sei gud-bai?
Ken yu tel mi raig nau?
If ai kudent bai yu de fansi zins in laif
Shadi, budet bi olraig
Kom an shou mi dad yu ar daun (ah-ja)
Nau tel mi bud yu rili raid for mi? (bud yu rili raid for mi?)
Beibi, tel mi bud yu dai for mi? (tel mi bud yu dai for mi?)
Bud yu espen yor jol laif buit mi? (buats ap?)
Bud yu bi der tu olbueis jold mi daun?
Tel mi bud yu rili crai for mi? (bud yu rili crai for mi?)
Beibi, dont lai tu mi (beibi, dont lai tu mi)
If ai dident jav enizin… (buats ap?)
Ai buana nou bud yu estik araun?
If ai gat lakd abuei
An bui losdet ol tudei…
Tel mi onestly…
Bud yu estil lav mi de seim?
If ai shoud yu mai flos
If a kudent bi estron
Tel mi onestly
Bud yu estil lav mi de seim?
Eskidli-dan-dan-dan den
Ol ai buant is sombadi rial ju dont nid mach
A gel ai nou dad ai ken trast…
Tu bi jir buen mani lou
If ai did nat jav nozen els tu giv bat lav…
Bud dad iven bi enaf?
Gel, meh nid fi nou (ah-ja)
Nau tel mi bud yu rili raid for mi? (bud yu rili raid for mi?)
Beibi, tel mi bud yu dai for mi? (tel mi bud yu dai for mi?)
Bud yu espen yor jol laif buit mi? (buats ap?)
Bud yu bi der tu olbueis jold mi daun?
Tel mi bud yu rili crai for mi? (bud yu rili crai for mi?)
Beibi, dont lai tu mi (beibi, dont lai tu mi)
If ai dident jav enizin… (buats ap?)
Ai buana nou bud yu estik araun?
If ai gat lakd abuei
An bui losdet ol tudei…
Tel mi onestly…
Bud yu estil lav mi de seim?
If ai shoud yu mai flos
If a kudent bi estron
Tel mi onestly
Bud yu estil lav mi de seim?
Tel mi, tel mi, bud yu buant mi? (buant mi)
Tel mi, tel mi, bud yu kol mi? (kol mi)
If yu niu ai buasent balen
Kos ai nid a gel jus olbueis bai mai said…
Tel mi, tel mi, du yu nid mi? (nid mi)
Tel mi, tel mi, du yu lav mi yeah?
Or is ya yost traina plei mi?
Kos ai nid a gel tu jold mi daun for laif…
If ai gat lakd abuei
An bui losdet ol tudei…
Tel mi onestly…
Bud yu estil lav mi de seim?
If ai shoud yu mai flos
If a kudent bi estron
Tel mi onestly
Bud yu estil lav mi de seim?
If ai gat lakd abuei
An bui losdet ol tudei…
Tel mi onestly…
Bud yu estil lav mi de seim?
If ai shoud yu mai flos
If a kudent bi estron
Tel mi onestly
Bud yu estil lav mi de seim?
Bud yu estil lav mi de seim?

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ɑr. siti liriks
lɑkt əwei
fit. ædəm ləvin

<[adam> ləvin: <]>
if ai ɡɑt lɑkt əwei
ənd wi lɒst it ɔl tədei…
tel mi ɑnəstli…
wud ju stil lʌv mi ðə seim?
if ai šoud ju mai flɒz
if ai kudənt bi strɒŋ
tel mi ɑnəstli
wud ju stil lʌv mi ðə seim?

<[r>. siti: <]>
rait əbaut nau…
if ə ǰəǰ fər laif mi…
wud ju stei bai mai said?
ɔr z jɑ ɡɑnə sei ɡudbai?
kən ju tel mi rait nau?
if ai kudənt bai ju ðə fænsi θiŋz in laif
<shawty>, wud it bi ɒlrait
kəm ənd šou mi ðət ju ər daun <ah-ha>

nau tel mi wud ju rili raid fər mi? wud ju rili raid fər mi?
beibi, tel mi wud ju dai fər mi? tel mi wud ju dai fər mi?
wud ju spend jər houl laif wiθ mi? hwʌts ʌp?
wud ju bi ðər tə ɔlweiz hould mi daun?
tel mi wud ju rili krai fər mi? wud ju rili krai fər mi?
beibi, dount lai tə mi beibi, dount lai tə mi
if ai didənt həv eniθiŋ… hwʌts ʌp?
ai wɑnə nou wud ju stik əraund?

<[adam> ləvin: <]>
if ai ɡɑt lɑkt əwei
ənd wi lɒst it ɔl tədei…
tel mi ɑnəstli…
wud ju stil lʌv mi ðə seim?
if ai šoud ju mai flɒz
if ai kudənt bi strɒŋ
tel mi ɑnəstli
wud ju stil lʌv mi ðə seim?

<[r>. siti: <]>
<skiddly-dong-dong-dong> dæŋ
ɔl ai wɑnt s sʌmbɑdi riəl hu dount nid mʌč
ə ɡæl ai nou ðət ai kən trəst…
tə bi hiər hwen mʌni lou
if ai did nɑt həv nʌθiŋ els tə ɡiv bət lʌv…
wud ðət ivən bi ənəf?
ɡæl, <meh> nid fai nou <ah-ha>

nau tel mi wud ju rili raid fər mi? wud ju rili raid fər mi?
beibi, tel mi wud ju dai fər mi? tel mi wud ju dai fər mi?
wud ju spend jər houl laif wiθ mi? hwʌts ʌp?
wud ju bi ðər tə ɔlweiz hould mi daun?
tel mi wud ju rili krai fər mi? wud ju rili krai fər mi?
beibi, dount lai tə mi beibi, dount lai tə mi
if ai didənt həv eniθiŋ… hwʌts ʌp?
ai wɑnə nou wud ju stik əraund?

<[adam> ləvin: <]>
if ai ɡɑt lɑkt əwei
ənd wi lɒst it ɔl tədei…
tel mi ɑnəstli…
wud ju stil lʌv mi ðə seim?
if ai šoud ju mai flɒz
if ai kudənt bi strɒŋ
tel mi ɑnəstli
wud ju stil lʌv mi ðə seim?

<[r>. siti: <]>
tel mi, tel mi, wud ju wɑnt mi? wɑnt mi
tel mi, tel mi, wud ju kɒl mi? kɒl mi
if ju nu ai wɑzənt bælin
kəz ai nid ə ɡæl huz ɔlweiz bai mai said…
tel mi, tel mi, də ju nid mi? nid mi
tel mi, tel mi, də ju lʌv mi jei?
ɔr z jɑ ǰəst <tryna> plei mi?
kəz ai nid ə ɡæl tə hould mi daun fər laif…

<[adam> ləvin: <]>
if ai ɡɑt lɑkt əwei
ənd wi lɒst it ɔl tədei…
tel mi ɑnəstli…
wud ju stil lʌv mi ðə seim?
if ai šoud ju mai flɒz
if ai kudənt bi strɒŋ
tel mi ɑnəstli
wud ju stil lʌv mi ðə seim?

if ai ɡɑt lɑkt əwei
ənd wi lɒst it ɔl tədei…
tel mi ɑnəstli…
wud ju stil lʌv mi ðə seim?
if ai šoud ju mai flɒz
if ai kudənt bi strɒŋ
tel mi ɑnəstli…
wud ju stil lʌv mi ðə seim?

wud ju stil lʌv mi ðə seim?