pronunciaciones

LOLO-Hit and Run-Pronunciación Letra Traducción y Video

LOLO-Hit and Run-Como Aprender a Cantarla

LOLO LYRICS
“Hit And Run”

They never saw us coming
‘Til they hit the floor
They just kept beggin for
More, more
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run

I was brought up as a southern belle
I grew into the queen of hell
You were just a little stowaway
That stabbed her way to save herself
You always liked the taste of blood
And I get off when I point the gun
It’s so good to have someone to be so bad with

First one up was a preacher’s son
Last one down was an englishman
I’m in bed with his bow tie on
All dressed up for a hit and run
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run

Sunday in notting hill
He was sneaking a cigarette
His God protects him but
I know we’ll get him dead
Ran my fingers through his hair
So he thinks it’s fun and games
He don’t know our faces but
He’ll never forget our names

First one up was a preacher’s son
Last one down was an englishman
I’m in bed with his bow tie on
All dressed up for a hit and run
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run

I was waiting in the getaway car
You were stuck in the hotel bar
He was a proper englishman
He had one last pint before the cops broke in
You poured the gasoline and
I drove into the flames
History will hate us
But they’ll never forget our names

They never saw us coming
‘Til they hit the floor
They just kept beggin for
More, more
They never saw us coming
‘Til they hit the floor
They just kept beggin for
More, more

First one up was a preachers son
Last one down was an englishman
I’m in bed with his bow tie on
All dressed up for a hit and run
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run
Na na na na na na na
All dressed up for a hit and run
All dressed up
All dressed up for a hit and run
All dressed up for a hit and run

#Pronunciación de Nivel Avanzado

<lolo> liriks
hit ən rən

ðei nevər sɔ əz kʌmiŋ
til ðei hit ðə flɔr
ðei ǰəst kept <beggin> fɔr
mɔr, mɔr
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən

ai wəz brɔt ʌp əz ə sʌðərn bel
ai ɡru intu ðə kwin əv hel
ju wər ǰəst ə litəl stouəwei
ðət stæbd hər wei tə seiv hərself
ju ɔlweiz laikt ðə teist əv bləd
ənd ai ɡet ɒf hwen ai pɔint ðə ɡən
its sou ɡud tə həv sʌmwən tə bi sou bæd wiθ

fərst wʌn ʌp wəz ə pričərz sən
læst wʌn daun wəz ən iŋɡlišmən
aim in bed wiθ iz bau tai ɑn
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən

sʌndei in <notting> hil
hi wəz snikiŋ ə siɡəret
hiz ɡɑd prətekts im bʌt
ai nou wil ɡet im ded
ræn mai fiŋɡərz θru iz her
sou hi θiŋks its fən ənd ɡeimz
hi dount nou auər feisəz bʌt
hil nevər fərɡet auər neimz

fərst wʌn ʌp wəz ə pričərz sən
læst wʌn daun wəz ən iŋɡlišmən
aim in bed wiθ iz bau tai ɑn
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən

ai wəz weitiŋ in ðə ɡetəwei kɑr
ju wər stək in ðə houtel bɑr
hi wəz ə prɑpər iŋɡlišmən
hi həd wʌn læst paint bifɔr ðə kɑps brouk in
ju pɔrd ðə ɡæsəlin ænd
ai drouv intu ðə fleimz
histᵊri wəl heit əz
bət ðeil nevər fərɡet auər neimz

ðei nevər sɔ əz kʌmiŋ
til ðei hit ðə flɔr
ðei ǰəst kept <beggin> fɔr
mɔr, mɔr
ðei nevər sɔ əz kʌmiŋ
til ðei hit ðə flɔr
ðei ǰəst kept <beggin> fɔr
mɔr, mɔr

fərst wʌn ʌp wəz ə pričərz sən
læst wʌn daun wəz ən iŋɡlišmən
aim in bed wiθ iz bau tai ɑn
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ nɑ
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
ɔl drest ʌp
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən
ɔl drest ʌp fər ə hit ən rən