pronunciaciones

Lorde-Liability-Pronunciación Letra Traducción y Video

Lorde-Liability-Cursos Online Gratuitos

LORDE LYRICS
“Liability”

One, two

Baby really hurt me
Crying in the taxi
He don’t wanna know me
Says he made the big mistake of dancing in my storm
Says it was poison
So I guess I’ll go home
Into the arms of the girl that I love
The only love I haven’t screwed up
She’s so hard to please
But she’s a forest fire
I do my best to meet her demands
Play at romance, we slow dance
In the living room, but all that a stranger would see
Is one girl swaying alone
Stroking her cheek

They say, “You’re a little much for me
You’re a liability
You’re a little much for me”
So they pull back, make other plans
I understand, I’m a liability
Get you wild, make you leave
I’m a little much for
E-a-na-na-na, everyone

The truth is I am a toy
That people enjoy
‘Til all of the tricks don’t work anymore
And then they are bored of me
I know that it’s exciting
Running through the night, but
Every perfect summer’s
Eating me alive until you’re gone
Better on my own

They say, “You’re a little much for me
You’re a liability
You’re a little much for me”
So they pull back, make other plans
I understand, I’m a liability
Get you wild, make you leave
I’m a little much for
E-a-na-na-na, everyone

They’re gonna watch me
Disappear into the sun
You’re all gonna watch me
Disappear into the sun

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

<lorde> liriks
laiəbiləti

wʌn, tu

beibi rili hərt mi
kraiiŋ in ðə tæksi
hi dount wɑnə nou mi
sez hi meid ðə biɡ misteik əv dænsiŋ in mai stɔrm
sez it wəz pɔizən
sou ai ɡes ail ɡou houm
intu ði ɑrmz əv ðə ɡərl ðət ai lʌv
ði ounli lʌv ai hævənt skrud ʌp
šiz sou hɑrd tə pliz
bət šiz ə fɔrəst faiər
ai də mai best tə mit hər dimændz
plei ət roumæns, wi slou dæns
in ðə liviŋ rum, bət ɔl ðət ə streinǰər wud si
iz wʌn ɡərl sweiiŋ əloun
stroukiŋ hər čik

ðei sei, jər ə litəl mʌč fər mi
jər ə laiəbiləti
jər ə litəl mʌč fər mi
sou ðei pul bæk, meik ʌðᵊr plænz
ai ʌndərstænd, aim ə laiəbiləti
ɡet ju waild, meik ju liv
aim ə litəl mʌč fɔr
<e-a-na-na-na>, evriwʌn

ðə truθ s ai əm ə tɔi
ðət pipəl inǰɔi
til ɔl əv ðə triks dount wərk enimɔr
ənd ðen ðei ər bɔrd əv mi
ai nou ðət its iksaitiŋ
rʌniŋ θru ðə nait, bʌt
evri pərfekt səmərz
itiŋ mi əlaiv ʌntil jər ɡɒn
betər ɑn mai oun

ðei sei, jər ə litəl mʌč fər mi
jər ə laiəbiləti
jər ə litəl mʌč fər mi
sou ðei pul bæk, meik ʌðᵊr plænz
ai ʌndərstænd, aim ə laiəbiləti
ɡet ju waild, meik ju liv
aim ə litəl mʌč fɔr
<e-a-na-na-na>, evriwʌn

ðer ɡɑnə wɑč mi
disəpir intu ðə sən
jər ɔl ɡɑnə wɑč mi
disəpir intu ðə sən

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!