aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Lorde-Sober-Pronunciación Letra Traducción

Lorde-Sober-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Lorde Lyrics
“Sober”

Limelight
Lose my mind
Limelight
Lose my mind
Limelight
Lose my mind
Limelight

Oh god I’m clean out of air in my lungs
It’s all gone
Played it so nonchalant
It’s time we danced with the truth
Move along with the truth
Ooh (hey)
We’re sleeping through all the days
I’m acting like I don’t see every
Ribbon you used to tie yourself to me

But my hips have missed your hips
So let’s get to know the kicks
Will you sway with me?
Go astray with me?
Ah ha

King and Queen of the weekend
Ain’t a pill that could touch our rush
But what will we do when we’re sober?
When you dream with the fever
Bet you wish you could touch our rush
But what will we do when we’re sober?
These are the games of the weekend
We pretend that we just don’t care
But we care
(But what will we do when we’re sober?)
When you dream with the fever
Bet you wish you could touch our rush
But what will we do when we’re sober?

Oh God I’m closing my teeth
Around this liquor ware
Limelight, lose my mind
I know you’re feeling it too
Can we keep up with the ruse?
Ah ah (hey)
B-bodies all through my house
I know this story by heart
Jack and Jill got fucked up and possessive
When they get dark

But my hips have missed your hips
So let’s get to know the kicks
Will you sway with me?
Go astray with me?
Ah ha

King and Queen of the weekend
Ain’t a pill that could touch our rush
But what will we do when we’re sober?
When you dream with the fever
Bet you wish you could touch our rush
But what will we do when we’re sober?
These are the games of the weekend
We pretend that we just don’t care
But we care
(But what will we do when we’re sober?)
When you dream with the fever
Bet you wish you could touch our rush
But what will we do when we’re sober?

Midnight, we’re fading
‘Till daylight, we’re jaded
We know that it’s over
In the morning, you’ll be dancing with all the heartache
And the treason, the fantasies of leaving
But we know that, when it’s over
In the morning, you’ll be dancing with us
Oh, dancing with us, oh, dancing with us
(Can you feel it, can you, can you)
Dancing with us, us
But what will we do when we’re sober?

When you get to my high (limelight, lose my mind)
When you get to my (limelight, lose my mind)

#Pronunciación de la Canción

<lorde> liriks
soubə

laimlait
luz mai maind
laimlait
luz mai maind
laimlait
luz mai maind
laimlait

ou ɡɑd aim klin aut əv er in mai ləŋz
its ɔl ɡɒn
pleid it sou nɑnšəlɑnt
its taim wi dænst wiθ ðə truθ
muv əlɔŋ wiθ ðə truθ
u hei
wir slipiŋ θru ɔl ðə deiz
aim æktiŋ laik ai dount si evri
ribən ju just tə tai jərself tə mi

bət mai hips həv mist jər hips
sou lets ɡet tə nou ðə kiks
wəl ju swei wiθ mi?
ɡou əstrei wiθ mi?
ɑ hɑ

kiŋ ənd kwin əv ðə wikend
eint ə pil ðət kəd təč auər rəš
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?
hwen ju drim wiθ ðə fivər
bet ju wiš ju kəd təč auər rəš
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?
ðiz ər ðə ɡeimz əv ðə wikend
wi pritend ðət wi ǰəst dount ker
bət wi ker
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?
hwen ju drim wiθ ðə fivər
bet ju wiš ju kəd təč auər rəš
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?

ou ɡɑd aim klouziŋ mai tiθ
əraund ðis likər wer
laimlait, luz mai maind
ai nou jər filiŋ it tu
kən wi kip ʌp wiθ ðə ruz?
ɑ ɑ hei
<b-bodies> ɔl θru mai haus
ai nou ðis stɔri bai hɑrt
ǰæk ənd ǰil ɡɑt fəkt ʌp ənd pəzesiv
hwen ðei ɡet dɑrk

bət mai hips həv mist jər hips
sou lets ɡet tə nou ðə kiks
wəl ju swei wiθ mi?
ɡou əstrei wiθ mi?
ɑ hɑ

kiŋ ənd kwin əv ðə wikend
eint ə pil ðət kəd təč auər rəš
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?
hwen ju drim wiθ ðə fivər
bet ju wiš ju kəd təč auər rəš
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?
ðiz ər ðə ɡeimz əv ðə wikend
wi pritend ðət wi ǰəst dount ker
bət wi ker
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?
hwen ju drim wiθ ðə fivər
bet ju wiš ju kəd təč auər rəš
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?

midnait, wir feidiŋ
til deilait, wir ǰeidəd
wi nou ðət its ouvᵊr
in ðə mɔrniŋ, jul bi dænsiŋ wiθ ɔl ðə hɑrtek
ənd ðə trizən, ðə fæntəsiz əv liviŋ
bət wi nou ðæt, hwen its ouvᵊr
in ðə mɔrniŋ, jul bi dænsiŋ wiθ əz
ou, dænsiŋ wiθ əz, ou, dænsiŋ wiθ əz
kən ju fil it, kən ju, kən ju
dænsiŋ wiθ əz, əz
bət hwʌt wəl wi də hwen wir soubə?

hwen ju ɡet tə mai hai laimlait, luz mai maind
hwen ju ɡet tə mai laimlait, luz mai maind

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!