como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lost Boy Ruth B-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Lost Boy Ruth B-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Lost Boy”

[Intro]
There was a time when I was alone
Nowhere to go and no place to call home
My only friend was the man in the moon
And even sometimes he would go away, too

[Verse 1]
Then one night, as I closed my eyes,
I saw a shadow flying high
He came to me with the sweetest smile
Told me he wanted to talk for awhile
He said, “Peter Pan. That’s what they call me.
I promise that you’ll never be lonely.”
And ever since that day…

[Chorus]
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we’re bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
“Run, run, lost boy,” they say to me,
“Away from all of reality.”

[2x]
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free

[Verse 2]
He sprinkled me in pixie dust and told me to believe
Believe in him and believe in me
Together we will fly away in a cloud of green
To your beautiful destiny
As we soared above the town that never loved me
I realized I finally had a family
Soon enough we reached Neverland
Peacefully my feet hit the sand
And ever since that day…

[Chorus]
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we’re bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
“Run, run, lost boy,” they say to me,
“Away from all of reality.”

[2x]
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free

[2x]
Peter Pan, Tinker Bell, Wendy Darling,
Even Captain Hook.
You are my perfect story book
Neverland, I love you so,
You are now my home sweet home
Forever a lost boy at last

And for always I will say…

[Chorus]
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we’re bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
“Run, run, lost boy,” they say to me,
“Away from all of reality.”

[2x]
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free

lɒst bɔi

<[intro]>
ðər wəz ə taim hwen ai wəz əloun
nouweə tə ɡou ənd nou pleis tə kɒl houm
mai ounli frend wəz ðə mæn in ðə mun
ənd ivən səmtaimz hi wud ɡou əwei, tu

<[verse> <1]>
ðen wʌn nait, əz ai klouzd mai aiz,
ai sɔ ə šædou flaiiŋ hai
hi keim tə mi wiθ ðə switəst smail
tould mi hi wɒntəd tə tɔk fər əwail
hi sed, pitər pæn. ðæts hwʌt ðei kɒl mi.
ai prɑməs ðət jul nevər bi lounli.
ənd evᵊr sins ðət dei…

<[chorus]>
ai əm ə lɒst bɔi frəm nevərlænd
južəwəli hæŋiŋ aut wiθ pitər pæn
ənd hwen wir bɔrd wi plei in ðə wudz
ɔlweiz ɑn ðə rən frəm kæptən huk
rən, rən, lɒst bɔi, ðei sei tə mi,
əwei frəm ɔl əv riæləti.

<[2x]>
nevərlænd z houm tə lɒst bɔiz laik mi
ənd lɒst bɔiz laik mi ər fri

<[verse> <2]>
hi spriŋkəld mi in piksi dəst ənd tould mi tə bəliv
bəliv in im ənd bəliv in mi
təɡeðər wi wəl flai əwei in ə klaud əv ɡrin
tə jər bjutəfəl destəni
əz wi sɔrd əbʌv ðə taun ðət nevər lʌvd mi
ai rilaizd ai fainəli həd ə fæməli
sun ənəf wi ričt nevərlænd
pisfəli mai fit hit ðə sænd
ənd evᵊr sins ðət dei…

<[chorus]>
ai əm ə lɒst bɔi frəm nevərlænd
južəwəli hæŋiŋ aut wiθ pitər pæn
ənd hwen wir bɔrd wi plei in ðə wudz
ɔlweiz ɑn ðə rən frəm kæptən huk
rən, rən, lɒst bɔi, ðei sei tə mi,
əwei frəm ɔl əv riæləti.

<[2x]>
nevərlænd z houm tə lɒst bɔiz laik mi
ənd lɒst bɔiz laik mi ər fri

<[2x]>
pitər pæn, tiŋkər bel, wendi dɑrliŋ,
ivən kæptən huk.
ju ər mai pərfekt stɔri buk
nevərlænd, ai lʌv ju sou,
ju ər nau mai houm swit houm
fərevər ə lɒst bɔi ət læst

ənd fər ɔlweiz ai wəl sei…

<[chorus]>
ai əm ə lɒst bɔi frəm nevərlænd
južəwəli hæŋiŋ aut wiθ pitər pæn
ənd hwen wir bɔrd wi plei in ðə wudz
ɔlweiz ɑn ðə rən frəm kæptən huk
rən, rən, lɒst bɔi, ðei sei tə mi,
əwei frəm ɔl əv riæləti.

<[2x]>
nevərlænd z houm tə lɒst bɔiz laik mi
ənd lɒst bɔiz laik mi ər fri

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!