pronunciaciones

Lou Bega-Mambo Number 5-A Little Bit of-Pronunciación Letra Traducción y Video

Lou Bega-Mambo Number 5-A Little Bit of-Como Aprender a Cantarla

LOU BEGA LYRICS
“Mambo No. 5”

Ladies and gentlemen
This is Mambo No. 5!

One, two, three, four, five
Everybody in the car, so come on let’s ride
To the liquor store around the corner
The boys say they want some gin and juice
But I really don’t wanna
Beer bust, like I had last week
I must stay deep, ‘cause talk is cheap
I like Angela, Pamela, Sandra and Rita
And as I continue you know they’re getting sweeter
So what can I do? I really beg you, my Lord
To me flirting is just like a sport
Anything fly, it’s all good let me dump it
Please set in the trumpet

A little bit of Monica in my life
A little bit of Erica by my side
A little bit of Rita is all I need
A little bit of Tina is what I see
A little bit of Sandra in the sun
A little bit of Mary all night long
A little bit of Jessica here I am
A little bit of you makes me your man

Mambo No. 5!

Jump up and down and move it all around
Shake your head to the sound
Put your hands on the ground
Take one step left and one step right
One to the front and one to the side
Clap your hands once and clap your hands twice
And if it looks like this then you’re doing it right

A little bit of Monica in my life
A little bit of Erica by my side
A little bit of Rita is all I need
A little bit of Tina is what I see
A little bit of Sandra in the sun
A little bit of Mary all night long
A little bit of Jessica here I am
A little bit of you makes me your man

Trumpet!
The trumpet!
Mambo No. 5!
(Ha ha ha)

A little bit of Monica in my life
A little bit of Erica by my side
A little bit of Rita is all I need
A little bit of Tina is what I see
A little bit of Sandra in the sun
A little bit of Mary all night long
A little bit of Jessica here I am
A little bit of you makes me your man

I do ought to
Fall in love with a girl like you
Cause you can’t run, you can’t hide
You and me gonna touch the sky

Mambo No. 5!

#Pronunciación de Nivel Avanzado

lu <bega> liriks
mɑmbou nou. faiv

leidiz ənd ǰentəlmen
ðis iz mɑmbou nou. faiv!

wʌn, tu, θri, fɔr, faiv
evribɑdi in ðə kɑr, sou kəm ɑn lets raid
tə ðə likər stɔr əraund ðə kɔrnər
ðə bɔiz sei ðei wɑnt səm ǰin ənd ǰus
bət ai rili dount wɑnə
bir bəst, laik ai həd læst wik
ai məst stei dip, kəz tɔk s čip
ai laik ænǰələ, pæmələ, sændrə ənd ritə
ənd əz ai kəntinju ju nou ðer ɡetiŋ switər
sou hwʌt kən ai du? ai rili beɡ ju, mai lɔrd
tə mi flərtiŋ z ǰəst laik ə spɔrt
eniθiŋ flai, its ɔl ɡud let mi dəmp it
pliz set in ðə trʌmpət

ə litəl bit əv mɑnikə in mai laif
ə litəl bit əv erikə bai mai said
ə litəl bit əv ritə z ɔl ai nid
ə litəl bit əv tinə z hwʌt ai si
ə litəl bit əv sændrə in ðə sən
ə litəl bit əv meri ɔl nait lɔŋ
ə litəl bit əv ǰesikə hiər ai æm
ə litəl bit əv ju meiks mi jər mæn

mɑmbou nou. faiv!

ǰəmp ʌp ənd daun ənd muv it ɔl əraund
šeik jər hed tə ðə saund
put jər hændz ɑn ðə ɡraund
teik wʌn step left ənd wʌn step rait
wʌn tə ðə frənt ənd wʌn tə ðə said
klæp jər hændz wəns ənd klæp jər hændz twais
ənd if it luks laik ðis ðen jər duiŋ it rait

ə litəl bit əv mɑnikə in mai laif
ə litəl bit əv erikə bai mai said
ə litəl bit əv ritə z ɔl ai nid
ə litəl bit əv tinə z hwʌt ai si
ə litəl bit əv sændrə in ðə sən
ə litəl bit əv meri ɔl nait lɔŋ
ə litəl bit əv ǰesikə hiər ai æm
ə litəl bit əv ju meiks mi jər mæn

trʌmpət!
ðə trʌmpət!
mɑmbou nou. faiv!
hɑ hɑ hɑ

ə litəl bit əv mɑnikə in mai laif
ə litəl bit əv erikə bai mai said
ə litəl bit əv ritə z ɔl ai nid
ə litəl bit əv tinə z hwʌt ai si
ə litəl bit əv sændrə in ðə sən
ə litəl bit əv meri ɔl nait lɔŋ
ə litəl bit əv ǰesikə hiər ai æm
ə litəl bit əv ju meiks mi jər mæn

ai də ɔt tu
fɑl in lʌv wiθ ə ɡərl laik ju
kəz ju kænt rən, ju kænt haid
ju ənd mi ɡɑnə təč ðə skai

mɑmbou nou. faiv!