Love Is The Name-Sofia Carson-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

SOFIA CARSON LYRICS
“Love Is The Name”

We are gonna build it up
Like rock stars
Go nirvana in here
We are gonna spit it out
Tick tock
Life is a video game

And we could be in love
Or not lie
See, I really don’t care
I just wanna be right here,
I just wanna be right here

We can rule the oceans
We can rule the world
We’d be the commotion, baby

[Chorus:]
So we’ll never regret that life’s
Gonna be what we be
So we’ll turn the music up tonight
Let the beat set you free
Give it everything you got
And dance all your worries away
Forget yesterday
This life is a game
And love is the name
Na, na, na, na, na
Love is the name
Na, na, na, na, na

I love the way your skin
Feels on mine
I’m digging your style
The way you let me in
On secrets
That are already mine

And we could be in love
Or not now
See, I really don’t care
I just wanna be right here,
I just wanna be right here

We could rule the oceans
We could rule the world
We’d be the commotion, baby

[Chorus 2x]

#Pronunciación de Nivel Básico

Bui ar gona bildet ap
Laik rak estars
Gou nirvana in jir
Bui ar gona espedet aut
Tik tak
Laif is a video geim
An bui kud bi in lav
Oh, na
Laif, si? Bui rili dont ker
Ai yost buana bi raig jir
Ai yost buana bi raig jir
Bui ken rul de ousheans
Bui ken rul de buorl
Buid bi de komoushon, beibi
So buil never rigret dad laifs
Gona bi buat bui bi
So buil torn de miusik ap tunaig
Let de bit set yu fri
Givet ebrizin yu gat
An dens ol yor buorris abuei
Forget yesterdei
Dis laif is a geim
An lav is de neim
Na na na na na
Lav is de neim
Na na na na na
Ai lav de buei yor eskin
Fils on main
Aim digen yor estail
De buei yu let mi in
On sicrets
Dad ar olredi main
An bui kud bi in lav
Oh na, nau
Si? Bui rili dont ker
Ai yost buana bi raig jir
Ai yost buana bi raig jir
Bui ken rul de ousheans
Bui ken rul de buorl
Buid bi de komoushon, beibi
So buil never rigret dad laifs
Gona bi buat bui bi
So buil torn de miusik ap tunaig
Let de bit set yu fri
Givet ebrizin yu gat
An dens ol yor buorris abuei
Forget yesterdei
Dis laif is a geim
An lav is de neim
Na na na na na
Oh, an lav is de neim
Na na na na na
Dis laif is a geim
Na na na na na
An lav is de neim
Na na na na na
So buil never rigret dad laifs
Gona bi buat bui bi
So buil torn de miusik ap tunaig
Let de bit set yu fri
Givet ebrizin yu gat
An dens ol yor buorris abuei
Forget yesterdei
Dis laif is a geim
An lav is de neim
Na na na na na
Oh, an lav is de neim
Na na na na na
An laif is a geim
Na na na na na
An lav is de neim
Na na na na na
An lav is de neim

#Pronunciación de Nivel Intermedio

soufiə kɑrsən liriks
lʌv z ðə neim

wi ər ɡɑnə bild it ʌp
laik rɑk stɑrz
ɡou nirvɑnə in hiər
wi ər ɡɑnə spit it aut
tik tɑk
laif s ə vidiou ɡeim

ənd wi kəd bi in lʌv
ɔr nɑt lai
si, ai rili dount ker
ai ǰəst wɑnə bi rait hiər,
ai ǰəst wɑnə bi rait hiər

wi kən rul ði oušənz
wi kən rul ðə wərld
wid bi ðə kəmoušən, beibi

<[chorus>: <]>
sou wil nevər riɡret ðət laifs
ɡɑnə bi hwʌt wi bi
sou wil tərn ðə mjuzik ʌp tənait
let ðə bit set ju fri
ɡiv it evriθiŋ ju ɡɑt
ənd dæns ɔl jər wəriz əwei
fərɡet jestᵊrdi
ðis laif s ə ɡeim
ənd lʌv z ðə neim
nɑ, nɑ, nɑ, nɑ, nɑ
lʌv z ðə neim
nɑ, nɑ, nɑ, nɑ, nɑ

ai lʌv ðə wei jər skin
filz ɑn main
aim diɡiŋ jər stail
ðə wei ju let mi in
ɑn sikrəts
ðət ər ɒlredi main

ənd wi kəd bi in lʌv
ɔr nɑt nau
si, ai rili dount ker
ai ǰəst wɑnə bi rait hiər,
ai ǰəst wɑnə bi rait hiər

wi kəd rul ði oušənz
wi kəd rul ðə wərld
wid bi ðə kəmoušən, beibi

<[chorus> <2x]>