aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Love on Top-Beyonce Knowles-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Love on Top-Beyonce Knowles-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Love On Top”

Bring the beat in!

Honey, honey
I can see the stars all the way from here
Can’t you see the glow on the window pane?
I can feel the sun whenever you’re near
Every time you touch me I just melt away

Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear (They say love hurts)
But I know (It’s gonna take a little work)
Nothing’s perfect, but it’s worth it after fighting through my tears
And finally you put me first

Baby it’s you.
You’re the one I love.
You’re the one I need.
You’re the only one I see.

Come on baby it’s you.

You’re the one that gives your all.
You’re the one I can always call.
When I need you make everything stop.
Finally you put my love on top.

Ooh! Come on baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
You put my love on top.
Ooh oooh! Come on baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
My love on top.
My love on top.

Baby, Baby
I can hear the wind whipping past my face.
As we dance the night away.
Boy your lips taste like a night of champagne.
As I kiss you again, and again, and again and again.

Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear (They say love hurts)
But I know (It’s gonna take a little work)
Nothing’s perfect, but it’s worth it after fighting through my tears.
And finally you put me first.

Baby it’s you.
You’re the one I love.
You’re the one I need.
You’re the only one I see.
Come on baby it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I can always call.
When I need you make everything stop.
Finally you put my love on top.

Oh! Baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
You put my love on top.
Oh Oh! Come on baby.
You put my love on top, top, top, top, top.
My love on top.

Baby it’s you.
You’re the one I love.
You’re the one I need.
You’re the only thing I see.
Come on baby it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I can always call.
When I need you baby everything stops.
Finally you put my love on top.

Baby, you’re the one I love.
Baby, you’re all I need.
You’re the only one I see.
Come on baby it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I can always call.
When I need you everything stops.
Finally you put my love on top

Baby.
‘Cause you’re the one that I love.
Baby you’re the one that I need.
You’re the only man I see.
Baby baby it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you everything stops.
Finally you put my love on top

Baby.
‘Cause you’re the one that I love.
Baby you’re the one that I need.
You’re the only one I see.
Baby, baby, it’s you.
You’re the one that gives your all.
You’re the one I always call.
When I need you everything stops.
Finally you put my love on top

 

lʌv ɑn tɑp

briŋ ðə bit in!

hʌni, hʌni
ai kən si ðə stɑrz ɔl ðə wei frəm hiər
kænt ju si ðə ɡlou ɑn ðə windou pein?
ai kən fil ðə sən hwenevᵊr jər nir
evri taim ju təč mi ai ǰəst melt əwei

nau evribɑdi æsks mi wai aim smailiŋ aut frəm ir tə ir ðei sei lʌv hərts
bət ai nou its ɡɑnə teik ə litəl wərk
nʌθiŋz pərfekt, bət its wərθ it æftər faitiŋ θru mai tirz
ənd fainəli ju put mi fərst

beibi its ju.
jər ðə wʌn ai lʌv.
jər ðə wʌn ai nid.
jər ði ounli wʌn ai si.

kəm ɑn beibi its ju.

jər ðə wʌn ðət ɡivz jər ɔl.
jər ðə wʌn ai kən ɔlweiz kɒl.
hwen ai nid ju meik evriθiŋ stɑp.
fainəli ju put mai lʌv ɑn tɑp.

u! kəm ɑn beibi.
ju put mai lʌv ɑn tɑp, tɑp, tɑp, tɑp, tɑp.
ju put mai lʌv ɑn tɑp.
u u! kəm ɑn beibi.
ju put mai lʌv ɑn tɑp, tɑp, tɑp, tɑp, tɑp.
mai lʌv ɑn tɑp.
mai lʌv ɑn tɑp.

beibi, beibi
ai kən hir ðə wind wipiŋ pæst mai feis.
əz wi dæns ðə nait əwei.
bɔi jər lips teist laik ə nait əv šæmpein.
əz ai kis ju əɡen, ənd əɡen, ənd əɡen ənd əɡen.

nau evribɑdi æsks mi wai aim smailiŋ aut frəm ir tə ir ðei sei lʌv hərts
bət ai nou its ɡɑnə teik ə litəl wərk
nʌθiŋz pərfekt, bət its wərθ it æftər faitiŋ θru mai tirz.
ənd fainəli ju put mi fərst.

beibi its ju.
jər ðə wʌn ai lʌv.
jər ðə wʌn ai nid.
jər ði ounli wʌn ai si.
kəm ɑn beibi its ju.
jər ðə wʌn ðət ɡivz jər ɔl.
jər ðə wʌn ai kən ɔlweiz kɒl.
hwen ai nid ju meik evriθiŋ stɑp.
fainəli ju put mai lʌv ɑn tɑp.

ou! beibi.
ju put mai lʌv ɑn tɑp, tɑp, tɑp, tɑp, tɑp.
ju put mai lʌv ɑn tɑp.
ou ou! kəm ɑn beibi.
ju put mai lʌv ɑn tɑp, tɑp, tɑp, tɑp, tɑp.
mai lʌv ɑn tɑp.

beibi its ju.
jər ðə wʌn ai lʌv.
jər ðə wʌn ai nid.
jər ði ounli θiŋ ai si.
kəm ɑn beibi its ju.
jər ðə wʌn ðət ɡivz jər ɔl.
jər ðə wʌn ai kən ɔlweiz kɒl.
hwen ai nid ju beibi evriθiŋ stɑps.
fainəli ju put mai lʌv ɑn tɑp.

beibi, jər ðə wʌn ai lʌv.
beibi, jər ɔl ai nid.
jər ði ounli wʌn ai si.
kəm ɑn beibi its ju.
jər ðə wʌn ðət ɡivz jər ɔl.
jər ðə wʌn ai kən ɔlweiz kɒl.
hwen ai nid ju evriθiŋ stɑps.
fainəli ju put mai lʌv ɑn tɑp

beibi.
kəz jər ðə wʌn ðət ai lʌv.
beibi jər ðə wʌn ðət ai nid.
jər ði ounli mæn ai si.
beibi beibi its ju.
jər ðə wʌn ðət ɡivz jər ɔl.
jər ðə wʌn ai ɔlweiz kɒl.
hwen ai nid ju evriθiŋ stɑps.
fainəli ju put mai lʌv ɑn tɑp

beibi.
kəz jər ðə wʌn ðət ai lʌv.
beibi jər ðə wʌn ðət ai nid.
jər ði ounli wʌn ai si.
beibi, beibi, its ju.
jər ðə wʌn ðət ɡivz jər ɔl.
jər ðə wʌn ai ɔlweiz kɒl.
hwen ai nid ju evriθiŋ stɑps.
fainəli ju put mai lʌv ɑn tɑp

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!