aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Low Life Future Featuring The Weeknd-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Low Life Future Featuring The Weeknd-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Low Life”
(feat. The Weeknd)

[Refrain:]
Everybody getting high
Getting high, getting high, getting high

[Intro – Future:]
I just took some molly, what else? (Hey)
Got some bitch from Follies with us (‘scuse me, ‘scuse me)
She gonna fuck the squad, what else?
I’m a fuck her broads, what else?
Bitch from Pakistan, what up?
Ferraris and them Lambs, what else?
‘Bout to fuck this club up, what else?
(Get, get, get)

[Verse 1 – The Weeknd:]
I turn the Ritz into a poor house
It’s like eviction number four now
Go ‘head and ash it on the floor now
Girl go ahead and show me how you go down
And I feel my whole body peaking
And I’m fucking anybody with they legs wide
Getting faded with some bitches from the West Side
East coast, nigga repping North Side
Never waste a hoe’s time (Freebands)
Bitch, I’m on my own time
Fuck a nigga co-sign
Always change my number and my phone line
Baby girl, I don’t lie
Used to have no money for a crib
Now my room service bill cost your whole lot
If they try to stunt me, I go all out military
I’m camo’ed all out, like I’m in the military
I free up all my niggas, locked up in the penitentiary

[Hook – The Weeknd & Future:]
Cause I’m always repping for that low life
Repping for that low life turn up
Low life, low life, low life
Know I’m repping for that low, low life
Representing, I’m representing, representing
Said I’m repping for that low life
Low life, low life, low life, low life
I’m representing for that low life
Said I’m repping for that low life
I’m repping, that’s repping, I’m repping
Low life, low life, low life
Rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep
Woo, woo, woo, woo
Yeah

[Verse 2 – Future:]
Wake up, take a sip of Ace of Spade like it’s water
I been on the molly and them Xans with your daughter
If she catch me cheating, I will never tell her sorry
If she catch me cheating, I will never tell her sorry
Porches in the valley, I got Bentleys, I got Raris
Taking pain pills on the plane, getting chartered
Popping tags on tags, I was starving
Bitch, I got the juice and the carbon
Turn a five star hotel to a traphouse
Roaches everywhere, like we forgot to take the trash out
Flood my cross with ice, getting money my religion
Got my baby momma and my side bitch kissing
I turn the Ritz into a lean house
This my sixth time getting kicked out
I can’t feel my face, I’m on Adderall, nauseous
Niggas tryna ride my fuckin’ wave, now they salty
Running with the wave, get you killed quick
Shoot you in your back like you Ricky
Lil Mexico, from no life to afterlife
My whole life, my whole life

[Hook – The Weeknd & Future:]
Cause I’m always repping for that low life
Repping for that low life
Low life, low life, low life
Know I’m repping for that low, low life
Representing, I’m representing, representing
Said I’m repping for that low life
Low life, low life, low life, low life
I’m representing that low life
Said I’m repping for that low life
Low life, I’m repping for that lowlife
Low life, low life, low life
Rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, woo
Yeah

[Bridge – Future:]
Yeah, they stereotyping
Cause they know a nigga keep ten rifles
And they know a nigga keep ten snipers
Keep a baby bottle like we wearing diapers
Yeah, they stereotyping
Cause they know a nigga keep twenty rifles
And they know a nigga keep twenty snipers
And they know a nigga keep ten wifeys
Sniper, sniper, sniper, sniper, sniper
Wifey, wifey, wifey, wifey, wifey
That’s your wifey, wifey, wifey, wifey, wifey?
I think I like her, like her, like her, like her
That’s your wifey, wifey, wifey, wifey, wifey?
I think I like her, like her, like her, like her
Oh, that’s your wifey, wifey, wifey, wifey, wifey?
I think I like her, like her, like her, like her

[Refrain:]
Getting high, getting high, getting high
Everybody getting high
Getting high, getting high, getting high
Everybody getting high
Getting high, getting high, getting high
Everybody getting high
Getting high, getting high, getting high
And I’m the reason why
Getting high, getting high, getting high
Everybody getting high
Getting high, getting high, getting high
Everybody getting high
Getting high, getting high, getting high
Everybody getting high
Getting high, getting high, getting high
And I’m the reason why

[Outro – Future:]
I just took some molly, what else?
Got some bitch from Follies with us
She gonna fuck the squad, what else?
I’m a fuck her broads, what else?
Bitch from Pakistan, what up?
Ferraris and them Lambs, what else?
‘Bout to fuck this club, what else?
‘Bout to fuck this club, what else?

lou laif
fit. ðə <weeknd>

<[refrain>: <]>
evribɑdi ɡetiŋ hai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai

<[intro> fjučər: <]>
ai ǰəst tuk səm mɑli, hwʌt els? hei
ɡɑt səm bič frəm fɑliz wiθ əz <scuse> mi, <scuse> mi
ši ɡɑnə fək ðə skwɑd, hwʌt els?
aim ə fək hər brɔdz, hwʌt els?
bič frəm pækistæn, hwʌt ʌp?
fərɑris ənd ðəm læmz, hwʌt els?
baut tə fək ðis kləb ʌp, hwʌt els?
ɡet, ɡet, ɡet

<[verse> wʌn ðə <weeknd>: <]>
ai tərn ðə rits intu ə pur haus
its laik ivikšən nʌmbᵊr fɔr nau
ɡou hed ənd æš it ɑn ðə flɔr nau
ɡərl ɡou əhed ənd šou mi hau ju ɡou daun
ənd ai fil mai houl bɑdi pikiŋ
ənd aim fʌkiŋ enibədi wiθ ðei leɡz waid
ɡetiŋ feidəd wiθ səm bičəz frəm ðə west said
ist koust, <nigga> <repping> nɔrθ said
nevər weist ə houiz taim <freebands>
bič, aim ɑn mai oun taim
fək ə <nigga> <co-sign>
ɔlweiz čeinǰ mai nʌmbᵊr ənd mai foun lain
beibi gɜ:l, ai dount lai
just tə həv nou mʌni fər ə krib
nau mai rum sərvəs bil kɑst jər houl lɑt
if ðei trai tə stənt mi, ai ɡou ɔl aut miləteri
aim <camoed> ɔl aut, laik aim in ðə miləteri
ai fri ʌp ɔl mai <niggas>, lɑkt ʌp in ðə penətenčəri

<[hook> ðə <weeknd> ənd fjučər: <]>
kəz aim ɔlweiz <repping> fər ðət lou laif
<repping> fər ðət lou laif tərn ʌp
lou laif, lou laif, lou laif
nou aim <repping> fər ðət lou, lou laif
reprəzentiŋ, aim reprəzentiŋ, reprəzentiŋ
sed aim <repping> fər ðət lou laif
lou laif, lou laif, lou laif, lou laif
aim reprəzentiŋ fər ðət lou laif
sed aim <repping> fər ðət lou laif
aim <repping>, ðæts <repping>, aim <repping>
lou laif, lou laif, lou laif
rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep
wu, wu, wu, wu

<[verse> tu fjučər: <]>
weik ʌp, teik ə sip əv eis əv speid laik its wɒtər
ai bin ɑn ðə mɑli ənd ðəm <xans> wiθ jər dɒtər
if ši kæč mi čitiŋ, ai wəl nevər tel hər sɑri
if ši kæč mi čitiŋ, ai wəl nevər tel hər sɑri
pɔrčəz in ðə væli, ai ɡɑt <bentleys>, ai ɡɑt <raris>
teikiŋ pein pilz ɑn ðə plein, ɡetiŋ čɑrtərd
pɑpiŋ tæɡz ɑn tæɡz, ai wəz stɑrviŋ
bič, ai ɡɑt ðə ǰus ənd ðə kɑrbən
tərn ə faiv stɑr houtel tə ə <traphouse>
roučiz evriwer, laik wi fərɡɑt tə teik ðə træš aut
fləd mai krɑs wiθ ais, ɡetiŋ mʌni mai rəliǰən
ɡɑt mai beibi mɑmə ənd mai said bič kisiŋ
ai tərn ðə rits intu ə lin haus
ðis mai siksθ taim ɡetiŋ kikt aut
ai kænt fil mai feis, aim ɑn <adderall>, nɒšəs
<niggas> <tryna> raid mai <fuckin> weiv, nau ðei sɒlti
rʌniŋ wiθ ðə weiv, ɡet ju kild kwik
šut ju in jər bæk laik ju riki
lil meksəkou, frəm nou laif tə æftərlaif
mai houl laif, mai houl laif

<[hook> ðə <weeknd> ənd fjučər: <]>
kəz aim ɔlweiz <repping> fər ðət lou laif
<repping> fər ðət lou laif
lou laif, lou laif, lou laif
nou aim <repping> fər ðət lou, lou laif
reprəzentiŋ, aim reprəzentiŋ, reprəzentiŋ
sed aim <repping> fər ðət lou laif
lou laif, lou laif, lou laif, lou laif
aim reprəzentiŋ ðət lou laif
sed aim <repping> fər ðət lou laif
lou laif, aim <repping> fər ðət <lowlife>
lou laif, lou laif, lou laif
rep, rep, rep, rep, rep, rep, rep, wu

<[bridge> fjučər: <]>
jæ, ðei steriətaipiŋ
kəz ðei nou ə <nigga> kip ten raifəlz
ənd ðei nou ə <nigga> kip ten snaipərz
kip ə beibi bɑtəl laik wi weriŋ daiəpərz
jæ, ðei steriətaipiŋ
kəz ðei nou ə <nigga> kip twenti raifəlz
ənd ðei nou ə <nigga> kip twenti snaipərz
ənd ðei nou ə <nigga> kip ten <wifeys>
snaipər, snaipər, snaipər, snaipər, snaipər
<wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>
ðæts jər <wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>?
ai θiŋk ai laik hər, laik hər, laik hər, laik hər
ðæts jər <wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>?
ai θiŋk ai laik hər, laik hər, laik hər, laik hər
ou, ðæts jər <wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>, <wifey>?
ai θiŋk ai laik hər, laik hər, laik hər, laik hər

<[refrain>: <]>
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
evribɑdi ɡetiŋ hai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
evribɑdi ɡetiŋ hai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
evribɑdi ɡetiŋ hai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
ənd aim ðə rizən wai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
evribɑdi ɡetiŋ hai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
evribɑdi ɡetiŋ hai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
evribɑdi ɡetiŋ hai
ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai, ɡetiŋ hai
ənd aim ðə rizən wai

<[outro> fjučər: <]>
ai ǰəst tuk səm mɑli, hwʌt els?
ɡɑt səm bič frəm fɑliz wiθ əz
ši ɡɑnə fək ðə skwɑd, hwʌt els?
aim ə fək hər brɔdz, hwʌt els?
bič frəm pækistæn, hwʌt ʌp?
fərɑris ənd ðəm læmz, hwʌt els?
baut tə fək ðis kləb, hwʌt els?
baut tə fək ðis kləb, hwʌt els?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!