pronunciaciones

LP-No Witness-Pronunciación Letra Traducción y Video

LP-No Witness-Cursos de Inglés Gratis

LP LYRICS
“No Witness”

How do I get you out of my head?
How do I get you back to my bed?
Oh lord, oh lord
Tell me you’re crazy, tell me you’re scared
Tell me you still love what you had
Oh lord, oh lord

When there’s no more sins to care about
And the hard rain dark times pour on down
When it’s all been said and done
No one can save me

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness
Tell me how many highs can get us so down
Cause it don’t matter how many times we go ‘round
Oh, oh oh, bear me no witness

No one can save me, love me or hate me
I’ll keep on waiting, nothing I won’t do
Take you, my love like a street cut drug
Never know what you’re really made of
Oh lord, oh lord

When there’s no more sins to care about
And the hard rain dark times pour on down
When it’s all been said and done
No one can save me

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness
Tell me how many highs can get us so down
Cause it don’t matter how many times we go ‘round
Oh, oh oh, bear me no witness

No one can save me, love me or hate me
No one can save me, love me or hate me
No one can save me, love me or hate me
No one can save me, love me or hate me

When there’s no more sins to care about
And the hard rain dark times pour on down
When it’s all been said and done
No one can save me

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness

Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, bear me no witness
Hear me now
Oh, oh oh, bear me no witness

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado

elpi liriks
nou witnəs

hau də ai ɡet ju aut əv mai hed?
hau də ai ɡet ju bæk tə mai bed?
ou lɔrd, ou lɔrd
tel mi jər kreizi, tel mi jər skerd
tel mi ju stil lʌv hwʌt ju hæd
ou lɔrd, ou lɔrd

hwen ðerz nou mɔr sinz tə ker əbaut
ənd ðə hɑrd rein dɑrk taimz pɔr ɑn daun
hwen its ɔl bin sed ənd dən
nou wʌn kən seiv mi

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs
tel mi hau məni haiz kən ɡet əz sou daun
kəz it dount mætər hau məni taimz wi ɡou raund
ou, ou ou, ber mi nou witnəs

nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
ail kip ɑn weitiŋ, nʌθiŋ ai wount du
teik ju, mai lʌv laik ə strit kət drʌɡ
nevər nou hwʌt jər rili meid ʌv
ou lɔrd, ou lɔrd

hwen ðerz nou mɔr sinz tə ker əbaut
ənd ðə hɑrd rein dɑrk taimz pɔr ɑn daun
hwen its ɔl bin sed ənd dən
nou wʌn kən seiv mi

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs
tel mi hau məni haiz kən ɡet əz sou daun
kəz it dount mætər hau məni taimz wi ɡou raund
ou, ou ou, ber mi nou witnəs

nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi
nou wʌn kən seiv mi, lʌv mi ɔr heit mi

hwen ðerz nou mɔr sinz tə ker əbaut
ənd ðə hɑrd rein dɑrk taimz pɔr ɑn daun
hwen its ɔl bin sed ənd dən
nou wʌn kən seiv mi

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs

ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ber mi nou witnəs
hir mi nau
ou, ou ou, ber mi nou witnəs