como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lucy Hale-Make You Believe-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Lucy Hale-Make You Believe-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Make You Believe”

Plug in the mic, open the curtain
Turn on the lights, I’m through rehearsing
The feeling ignites, I’m in control
The crowds in the palm of my hands
All my fans stand, what is the truth?
What’s an illusion?
You’re searching for proof
But are you certain?
Whatever you see is what you get
If words paint a picture then
I betcha I can getcha yet

I’ll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I’ll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I’ve got nothing to lose, I’ve been exposed
I’m paying my dues, playing the role
I’m breaking the rules, flowing the flow
I’ve got the whole world nodding “yes”
Like some bobble heads
I’ll break a sweat, if you wanna
Confess all your sins, you know you got ‘em
The rooms in a spin, the fever’s pitched
I swear there’s no doubt I’m legit
I’m no counterfeit

I’ll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I’ll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
You want from me

I’m not shy, boy
I can be what you want
Your bright shiny toy
You just have to respond
The clock never stops
But baby, it’s time
There’s no doubt in my mind
That I can make you believe

I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I’ll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I’ll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything

I’ll make you believe in me
I can be what you want me to be
Tonight is the night
Where I make you see
That I can be anything
Anything, anything
You want from me


meik ju bəliv

pləɡ in ðə mik, oupən ðə kərtən
tərn ɑn ðə laits, aim θru rəhərsiŋ
ðə filiŋ ignaits, aim in kəntroul
ðə kraudz in ðə pɑm əv mai hændz
ɔl mai fænz stænd, hwʌt s ðə truθ?
hwʌts ən ilužən?
jər sərčiŋ fər pruf
bət ər ju sərtən?
hwʌtevᵊr ju si z hwʌt ju ɡet
if wərdz peint ə pikčər ðen
ai bečə ai kən <getcha> jet

ail meik ju bəliv in mi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ

ail meik ju bəliv in mi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ

aiv ɡɑt nʌθiŋ tə luz, aiv bin ikspouzd
aim peiiŋ mai duz, pleiiŋ ðə roul
aim breikiŋ ðə rulz, flouiŋ ðə flou
aiv ɡɑt ðə houl wərld nɑdiŋ jes
laik səm bɒbəl hedz
ail breik ə swet, if ju wɑnə
kənfes ɔl jər sinz, ju nou ju ɡɑt <em>
ðə rumz in ə spin, ðə fivəriz pičt
ai swer ðerz nou daut aim leǰit
aim nou kauntərfit

ail meik ju bəliv in mi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ

ail meik ju bəliv in mi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ
ju wɑnt frəm mi

aim nɑt šai, bɔi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt
jər brait šaini tɔi
ju ǰəst həv tə rəspɑnd
ðə klɑk nevər stɑps
bət beibi, its taim
ðerz nou daut in mai maind
ðət ai kən meik ju bəliv

ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ

ail meik ju bəliv in mi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ

ail meik ju bəliv in mi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ

ail meik ju bəliv in mi
ai kən bi hwʌt ju wɑnt mi tə bi
tənait s ðə nait
hweᵊr ai meik ju si
ðət ai kən bi eniθiŋ
eniθiŋ, eniθiŋ
ju wɑnt frəm mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!