aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Lukas Graham – Off To See The World-Pronunciación Letra Traducción

Lukas Graham – Off To See The World-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Lukas Graham Lyrics
“Off To See The World”

We wanna stay
But can’t find peace while sitting still
I guess we never will
We’re on the way
We won’t hurry back again
The journey is the end

I love this very moment
We’re speeding up not slowing
We might know we can’t win
But we’re dumb enough to try
We’re going, there’s no maybe
That’s why they call us crazy
And we’ll say if anybody asks us

Hey, where you gonna go
We’re off to see the world
We don’t need to know, oh
Hey, where you gonna go
We’re off to see the world
We don’t need to know

We never need to know
Seeking boundaries to break
Let’s forget the ones we’ve made
So we carry on
Don’t let good things pass us by
The time we’re gone will be the
Best time of our life

I love this very moment
We’re speeding up not slowing
We might know we can’t win
But we’re dumb enough to try
We’re going, there’s no maybe
That’s why they call us crazy
And we’ll say if anybody asks us

Hey, where you gonna go
We’re off to see the world
We don’t need to know, oh
Hey, where you gonna go
We’re off to see the world
We don’t need to know

So go tell ‘em we won’t stop
We know they can’t change us
We’re gonna go way off the map
To get ourselves back on the track
Go tell ‘em we won’t stop
We know they can’t change us
No need to worry so much
We do whatever we want, oh

Hey, where you gonna go
We’re off to see the world
We don’t need to know, oh
Hey, where you gonna go
We’re off to see the world
We don’t need to know

#Pronunciación de la Canción

 

lukəz ɡreiəm liriks
ɒf tə si ðə wərld

wi wɑnə stei
bət kænt faind pis wail sitiŋ stil
ai ɡes wi nevər wil
wir ɑn ðə wei
wi wount həri bæk əɡen
ðə ǰərni z ði end

ai lʌv ðis veri moumənt
wir spidiŋ ʌp nɑt slouiŋ
wi mait nou wi kænt win
bət wir dəm ənəf tə trai
wir ɡouiŋ, ðerz nou meibi
ðæts wai ðei kɒl əz kreizi
ənd wil sei if enibədi æsks əz

hei, hweᵊr ju ɡɑnə ɡou
wir ɒf tə si ðə wərld
wi dount nid tə nou, ou
hei, hweᵊr ju ɡɑnə ɡou
wir ɒf tə si ðə wərld
wi dount nid tə nou

wi nevər nid tə nou
sikiŋ baundəriz tə breik
lets fərɡet ðə wʌnz wiv meid
sou wi kæri ɑn
dount let ɡud θiŋz pæs əz bai
ðə taim wir ɡɒn wəl bi ði:
best taim əv auər laif

ai lʌv ðis veri moumənt
wir spidiŋ ʌp nɑt slouiŋ
wi mait nou wi kænt win
bət wir dəm ənəf tə trai
wir ɡouiŋ, ðerz nou meibi
ðæts wai ðei kɒl əz kreizi
ənd wil sei if enibədi æsks əz

hei, hweᵊr ju ɡɑnə ɡou
wir ɒf tə si ðə wərld
wi dount nid tə nou, ou
hei, hweᵊr ju ɡɑnə ɡou
wir ɒf tə si ðə wərld
wi dount nid tə nou

sou ɡou tel <em> wi wount stɑp
wi nou ðei kænt čeinǰ əz
wir ɡɑnə ɡou wei ɒf ðə mæp
tə ɡet auərselvz bæk ɑn ðə træk
ɡou tel <em> wi wount stɑp
wi nou ðei kænt čeinǰ əz
nou nid tə wəri sou mʌč
wi də hwʌtevᵊr wi wɑnt, ou

hei, hweᵊr ju ɡɑnə ɡou
wir ɒf tə si ðə wərld
wi dount nid tə nou, ou
hei, hweᵊr ju ɡɑnə ɡou
wir ɒf tə si ðə wərld
wi dount nid tə nou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!