Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Lurrie Bell – Shake Rattle And Roll-Pronunciación Letra Traducción

Lurrie Bell – Shake Rattle And Roll-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Get out of that bed, wash your face and hands
Get out of that bed, wash your face and hands
Get in that kitchen, make some noise with the pots and pans

Way you wear those dresses, the sun come shining through
Way you wear those dresses, the sun come shining through
I can’t believe my eyes all that mess belongs to you

I believe to my soul you’re the Devil in nylon hose
I believe to my soul you’re the Devil in nylon hose
Well the harder I work, the faster my money goes

I said shake, rattle and roll, shake, rattle and roll
Shake, rattle and roll, shake, rattle and roll
Well, you won’t do right to save your doggone soul

Yeah, blow Joe!

[Instrumental Bridge]

I’m like a one-eyed cat peepin’ in a seafood store
I’m like a one-eyed cat peepin’ in a seafood store
Well, I can look at you till you ain’t no child no more

Ah, shake, rattle and roll, shake, rattle and roll
Shake, rattle and roll, shake, rattle and roll
Well, you won’t do right to save your doggone soul

I get over the hill and way down underneath
I get over the hill and way down underneath
You make me roll my eyes, even make me grit my teeth

I said shake, rattle and roll, shake, rattle and roll
Shake, rattle and roll, shake, rattle and roll
Well, you won’t do nothin’ to save your doggone soul

Shake, rattle and roll

#Pronunciación de la Canción

ɡet aut əv ðət bed, wɑš jər feis ənd hændz
ɡet aut əv ðət bed, wɑš jər feis ənd hændz
ɡet in ðət kičən, meik səm nɔiz wiθ ðə pɑts ənd pænz
wei ju wer ðouz dresəz, ðə sən kəm šainiŋ θru
wei ju wer ðouz dresəz, ðə sən kəm šainiŋ θru
ai kænt bəliv mai aiz ɔl ðət mes bilɔŋz tə ju
ai bəliv tə mai soul jər ðə devəl in nailɑn houz
ai bəliv tə mai soul jər ðə devəl in nailɑn houz
wel ðə hɑrdər ai wərk, ðə fæstər mai mʌni ɡouz
ai sed šeik, rætəl ənd roul, šeik, rætəl ənd roul
šeik, rætəl ənd roul, šeik, rætəl ənd roul
wel, ju wount də rait tə seiv jər dɒɡɒn soul
jæ, blou ǰou!
<[instrumental> <bridge]>
aim laik ə wʌn aid kæt <peepin> in ə sifud stɔr
aim laik ə wʌn aid kæt <peepin> in ə sifud stɔr
wel, ai kən luk ət ju til ju eint nou čaild nou mɔr
ɑ, šeik, rætəl ənd roul, šeik, rætəl ənd roul
šeik, rætəl ənd roul, šeik, rætəl ənd roul
wel, ju wount də rait tə seiv jər dɒɡɒn soul
ai ɡet ouvᵊr ðə hil ənd wei daun ʌndərniθ
ai ɡet ouvᵊr ðə hil ənd wei daun ʌndərniθ
ju meik mi roul mai aiz, ivən meik mi ɡrit mai tiθ
ai sed šeik, rætəl ənd roul, šeik, rætəl ənd roul
šeik, rætəl ənd roul, šeik, rætəl ənd roul
wel, ju wount də nəθən tə seiv jər dɒɡɒn soul
šeik, rætəl ənd roul