aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Mac Miller-Dang!-Pronunciación Letra y Video

Mac Miller-Dang!-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

MAC MILLER LYRICS
“Dang!”
(feat. Anderson .Paak)

[Hook: Anderson .Paak]
I can’t keep on losing you
Over complications
Gone too soon
Wait, we was just hangin’
I guess I need to hold onto, dang
The people that know me best
The key that I won’t forget, too soon
I can’t keep on losing you
I can’t keep on losing you

[Verse 1: Mac Miller + Anderson .Paak]
Yeah, yeah, yeah
How many mistakes do it take ‘til you leave
When I’m left with my hand and my face all red
And a face looking at you like “wait”
I know I ain’t a saint, if it ain’t too late well…
I can’t keep on losing you, I runaway so fast
Know my heart like gold but it break like glass
Knowing shit get old when I act so young
Baby you so cold, never have no sun
You don’t wanna grow up, you’re the shit, no funds
So when I get home I’mma give you some
Make you feel like woo, when I hit that drum
Yeah the dick ain’t free, I don’t give no fucks
Yeah it’s complicated, got you frustrated
Get home late and you don’t trust me baby
Way too drunk, you don’t know what I’m saying
You can drive my car, don’t drive me crazy
Complicated, got you frustrated
Every single night I keep you waiting
You say you don’t care, is what you saying
We both know that’s some bullshit
Okay, we be fighting, we be reuniting
Kiss me, touch me, tease me, me excited
Got the devil who is who
Couldn’t get through to you because…

[Hook: Anderson .Paak]
I can’t keep on losing you
Over complications
Gone too soon
Wait, we was just hangin’
I guess I need to hold onto, dang
The people that know me best
The key that I won’t forget, too soon
I can’t keep on losing you

[Post-Hook:]
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you

[Verse 2: Mac Miller]
Well, you can’t go away girl, I’mma need you
Play your games like they my ticket to an Ivy league school
Won’t get hall of fame dick from a minor league dude
I just eat pussy, other people need food
Only got a little time, I ain’t tryna spend it
Arguing about who ain’t giving who attention
Starting up the engine, need to reboot
I just eat pussy, other people need food
And I ain’t used every bone in my body
Keep on holding on to your trust
I know you don’t want nothin’ to do with me
But just one more time, let’s make love
One more time it ain’t much
Fuck ‘em all, let’s be us
Summer’s soft sweetness
Heartache drunk and hang up
What a mess I made us, sense I make none
It’s complicated, keeping me up late
Can’t concentrate, you’re always on my brain
If it’s love then why the fuck it come with pain?
I just think that’s some bullshit
Okay, it’s seems inviting, trust me, she’s a titan
This week she like him, next week they fightin’
Need protection, all your dress is bulletproof
You say it for me girl

[Interlude: Anderson .Paak + Mac Miller]
I can’t keep on losing you
Where the hell you going?
Where you taking this trip to? Wait!
Don’t want [?]
I can’t keep on losing you
Where the hell you going?
Wait!
Where the hell you going?

[Hook: Anderson .Paak]
I can’t keep on losing you
Over complications
Gone too soon
Wait, we was just hangin’
I guess I need to hold onto, dang
The people that know me best
The key that I won’t forget, too soon
I can’t keep on losing you

[Post-Hook:]
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you
Can’t keep losing you
I can’t keep losing you


mæk milər liriks
dæŋ!
fit. ændərsən. <paak>

<[hook>: ændərsən. <paak]>
ai kænt kip ɑn luziŋ ju
ouvᵊr kɑmpləkeišənz
ɡɒn tu sun
weit, wi wəz ǰəst <hangin>
ai ɡes ai nid tə hould ɑntu, dæŋ
ðə pipəl ðət nou mi best
ðə ki ðət ai wount fərɡet, tu sun
ai kænt kip ɑn luziŋ ju
ai kænt kip ɑn luziŋ ju

<[verse> wʌn: mæk milər <+> ændərsən. <paak]>
jæ, jæ, jæ
hau məni misteiks də it teik til ju liv
hwen aim left wiθ mai hænd ənd mai feis ɔl red
ənd ə feis lukiŋ ət ju laik weit
ai nou ai eint ə seint, if it eint tu leit wel…
ai kænt kip ɑn luziŋ ju, ai rʌnəwe sou fæst
nou mai hɑrt laik ɡould bət it breik laik ɡlæs
nouiŋ šit ɡet ould hwen ai ækt sou jəŋ
beibi ju sou kould, nevər həv nou sən
ju dount wɑnə ɡrou ʌp, jər ðə šit, nou fəndz
sou hwen ai ɡet houm <imma> ɡiv ju sʌm
meik ju fil laik wu, hwen ai hit ðət drəm
jæ ðə dik eint fri, ai dount ɡiv nou fəks
jæ its kɑmpləketəd, ɡɑt ju frəstretəd
ɡet houm leit ənd ju dount trəst mi beibi
wei tu drəŋk, ju dount nou hwʌt aim seiiŋ
ju kən draiv mai kɑr, dount draiv mi kreizi
kɑmpləketəd, ɡɑt ju frəstretəd
evri siŋɡəl nait ai kip ju weitiŋ
ju sei ju dount ker, iz hwʌt ju seiiŋ
wi bouθ nou ðæts səm bulšit
oukei, wi bi faitiŋ, wi bi riunaitiŋ
kis mi, təč mi, tiz mi, mi iksaitəd
ɡɑt ðə devəl hu z hu
kudənt ɡet θru tə ju bikɒz…

<[hook>: ændərsən. <paak]>
ai kænt kip ɑn luziŋ ju
ouvᵊr kɑmpləkeišənz
ɡɒn tu sun
weit, wi wəz ǰəst <hangin>
ai ɡes ai nid tə hould ɑntu, dæŋ
ðə pipəl ðət nou mi best
ðə ki ðət ai wount fərɡet, tu sun
ai kænt kip ɑn luziŋ ju

<[post-hook>: <]>
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju

<[verse> tu: mæk <miller]>
wel, ju kænt ɡou əwei ɡərl, <imma> nid ju
plei jər ɡeimz laik ðei mai tikət tə ən aivi liɡ skul
wount ɡet hɒl əv feim dik frəm ə mainər liɡ dud
ai ǰəst it pusi, ʌðᵊr pipəl nid fud
ounli ɡɑt ə litəl taim, ai eint <tryna> spend it
ɑrɡjuiŋ əbaut hu eint ɡiviŋ hu ətenšən
stɑrtiŋ ʌp ði enǰən, nid tə ribut
ai ǰəst it pusi, ʌðᵊr pipəl nid fud
ənd ai eint juzd evri boun in mai bɑdi
kip ɑn houldiŋ ɑn tə jər trəst
ai nou ju dount wɑnt nəθən tə də wiθ mi
bət ǰəst wʌn mɔr taim, lets meik lʌv
wʌn mɔr taim it eint mʌč
fək <em> ɔl, lets bi əz
səmərz sɑft switnəs
hɑrtek drəŋk ənd hæŋ ʌp
hwʌt ə mes ai meid əz, sens ai meik nən
its kɑmpləketəd, kipiŋ mi ʌp leit
kænt kɑnsəntret, jər ɔlweiz ɑn mai brein
if its lʌv ðen wai ðə fək it kəm wiθ pein?
ai ǰəst θiŋk ðæts səm bulšit
oukei, its simz invaitiŋ, trəst mi, šiz ə taitən
ðis wik ši laik im, nekst wik ðei <fightin>
nid prətekšən, ɔl jər dres iz bulətpruf
ju sei it fər mi ɡərl

<[interlude>: ændərsən. <paak> <+> mæk <miller]>
ai kænt kip ɑn luziŋ ju
hweᵊr ðə hel ju ɡouiŋ?
hweᵊr ju teikiŋ ðis trip tu? weit!
dount wɑnt <[>? <]>
ai kænt kip ɑn luziŋ ju
hweᵊr ðə hel ju ɡouiŋ?
weit!
hweᵊr ðə hel ju ɡouiŋ?

<[hook>: ændərsən. <paak]>
ai kænt kip ɑn luziŋ ju
ouvᵊr kɑmpləkeišənz
ɡɒn tu sun
weit, wi wəz ǰəst <hangin>
ai ɡes ai nid tə hould ɑntu, dæŋ
ðə pipəl ðət nou mi best
ðə ki ðət ai wount fərɡet, tu sun
ai kænt kip ɑn luziŋ ju

<[post-hook>: <]>
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju
kænt kip luziŋ ju
ai kænt kip luziŋ ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!