guitar-skull-pronunciaciones

Machine Gun Kelly – Pretty Toxic Revolver- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Machine Gun Kelly – Pretty Toxic Revolver- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Machine Gun Kelly Lyrics
“Pretty Toxic Revolver”

Danger
One of us just lost our savior
Got to maintain when you’re going insane so I say this prayer
Dear God, why do I need this medicine to control my anger?
And do you even exist? They’re trying to say it’s a myth
Lotta things left unsaid
Lotta things left unanswered
My aunt just passed from cancer
Dad just got out of rehab
And mom’s never gonna show up, gotta grow up
Ride with me through the memories inside of me
Till the nights I was hooked on the ivory
Head hurting all week ‘cause of bad coke
Then the same week Peep overdosed, that’s fucked up
But I guess I lucked up
And I feel this pain because it probably won’t be until
The day I die that they love us
But trust every nomination I don’t get
Every list that I ain’t on
Is a reminder of why I wrote songs in the first place
As a way to escape where I came from

This just my pretty toxic
Heavy conscience weighing on my soul
Six shots in my revolver
When I’m on my own

Play this song
On the first day I am gone, I do not want you to cry
Legends never die, I hope our story’s told
And the year spent on that road
Before they came to our shows
We were creating our lane, I hope they pave it in gold
Take me home, somewhere I belong
Somewhere foreign looks like Dali’s drawing
Yeah, isn’t it funny that whenever you got a vision
A mission and a couple of plans to go with it
Somebody gotta come along mad and damage it like a cancer
That inhabits never banishes I managed to smoke five grams of cannabis
I still keep my stamina for the fans and the goddamn cameras
That attack my Stance like evangelists
I said truth and they couldn’t handle it
So when it sinks you stand in it
I guess this is my titanic
With no James Cameron to direct this draft of it
Just my

Pretty toxic heavy conscience
Weighing on my soul
Six shots in my revolver
When I’m on my own, back against the wall
It got me anxious
Helpless, frigid, cold
Late nights drinking on my own
Now I’m fearless, Al Capone
To my dearest, I ain’t gone

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

mišin ɡən keli liriks
priti tɑksik rivɑlvər

deinǰər
wʌn əv əz ǰəst lɒst auər seivjər
ɡɑt tə mentein hwen jər ɡouiŋ insein sou ai sei ðis prer
dir ɡɑd, wai də ai nid ðis medəsən tə kəntroul mai æŋɡər?
ənd də ju ivən igzist? ðer traiiŋ tə sei its ə miθ
lɑtə θiŋz left ənsed
lɑtə θiŋz left ʌnænsərd
mai ænt ǰəst pæst frəm kænsər
dæd ǰəst ɡɑt aut əv rihæb
ənd mɑmz nevər ɡɑnə šou ʌp, ɡɑtə ɡrou ʌp
raid wiθ mi θru ðə meməriz insaid əv mi
til ðə naits ai wəz hukt ɑn ði aivəri
hed hərtiŋ ɔl wik kəz əv bæd kouk
ðen ðə seim wik pip ouvədoust, ðæts fəkt ʌp
bət ai ɡes ai <lucked> ʌp
ənd ai fil ðis pein bikɒz it prɑbəbli wount bi ʌntil
ðə dei ai dai ðət ðei lʌv əz
bət trəst evri nɑməneišən ai dount ɡet
evri list ðət ai eint ɑn
iz ə rimaindər əv wai ai rout sɒŋz in ðə fərst pleis
əz ə wei tə əskeip hweᵊr ai keim frʌm

ðis ǰəst mai priti tɑksik
hevi kɑnšəns weiiŋ ɑn mai soul
siks šɑts in mai rivɑlvər
hwen aim ɑn mai oun

plei ðis sɒŋ
ɑn ðə fərst dei ai əm ɡɒn, ai də nɑt wɑnt ju tə krai
leǰəndz nevər dai, ai houp auər stɔriz tould
ənd ðə jiᵊr spent ɑn ðət roud
bifɔr ðei keim tə auər šouz
wi wər krieitiŋ auər lein, ai houp ðei peiv it in ɡould
teik mi houm, sʌmwer ai bilɔŋ
sʌmwer fɔrən luks laik dɑliiz drɒiŋ
jæ, izənt it fʌni ðət hwenevᵊr ju ɡɑt ə vižən
ə mišən ənd ə kʌpəl əv plænz tə ɡou wiθ it
sʌmbɑdi ɡɑtə kəm əlɔŋ mæd ənd dæməǰ it laik ə kænsər
ðət inhæbəts nevər bænišiz ai mænəǰd tə smouk faiv ɡræmz əv kænəbəs
ai stil kip mai stæmənə fər ðə fænz ənd ðə ɡɑddæm kæmərəz
ðət ətæk mai stæns laik ivænǰəlists
ai sed truθ ənd ðei kudənt hændəl it
sou hwen it siŋks ju stænd in it
ai ɡes ðis iz mai taitænik
wiθ nou ǰeimz kæmərən tə dərekt ðis dræft əv it
ǰəst mai

priti tɑksik hevi kɑnšəns
weiiŋ ɑn mai soul
siks šɑts in mai rivɑlvər
hwen aim ɑn mai oun, bæk əɡenst ðə wɒl
it ɡɑt mi æŋkšəs
helpləs, friǰəd, kould
leit naits driŋkiŋ ɑn mai oun
nau aim firləs, æl kəpoun
tə mai dirəst, ai eint ɡɒn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!