Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Machine Gun Kelly-X Ambassadors-Bebe Rexha-Home-Pronunciación Letra Traducción

Machine Gun Kelly-X Ambassadors-Bebe Rexha-Home-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha Lyrics
“Home”

[Bebe Rexha & X Ambassadors:]
Home
A place where I can go
To take this off my shoulders
Someone take me home
Home
A place where I can go
To take this off my shoulders
Someone take me home
Someone take me

[Machine Gun Kelly:]
Look, I didn’t power through the struggle
Just to let a little trouble, knock me out of my position
And interrupt the vision
After everything I witnessed, after all of these decisions
All these miles, feets, inches
They can’t add up to the distance
That I have been through, just to get to
A place where even if there’s no closure, I’m still safe
I still ache from trying to keep pace
Somebody give me a sign, I’m starting to lose faith

Now tell me: how did all my dreams turn to nightmares?
How did I lose it when I was right there?
Now I’m so far that it feels like it’s all gone to pieces
Tell me why the world never fights fair
I’m trying to find

[X Ambassadors & Bebe Rexha, (Machine Gun Kelly):]
Home
A place where I can go
To take this off my shoulders
Someone take me home
Home
A place where I can go
To take this off my shoulders
Someone take me home
(It’s been a long time coming)
Someone take me
Home, ho-o-o-o-me
Home, home
Someone take me
Home, ho-o-o-o-me
Home, home

[Machine Gun Kelly:]
Look, I been through so much pain
And it’s hard to maintain, any smile on my face
‘Cause there’s madness on my brain
So I gotta make it back, but my home ain’t on the map
Gotta follow what I’m feeling to discover where it’s at
I need the (memory)
In case this fate is forever, just to be sure these last days are better
And if I have any (enemies)
To give me the strength to look the devil in the face and make it home safe

Now tell me: how did all my dreams turn to nightmares?
How did I lose it when I was right there?
Now I’m so far that it feels like it’s all gone to pieces
Tell me why the world never fights fair
I’m trying to find

[Bebe Rexha & X Ambassadors:]
Home
A place where I can go
To take this off my shoulders
Someone take me home
Someone take me

I found no cure for the loneliness
I found no cure for the sickness
Nothing here feels like home
Crowded streets, but I’m all alone
I found no cure for the loneliness
I found no cure for the sickness
Nothing here feels like home
Crowded streets, but I’m all alone

[X Ambassadors & Bebe Rexha, (Machine Gun Kelly):]
(Someone take me)
Home, ho-o-o-o-me
Take me home
Home, home, take me home
Someone take me
Home, ho-o-o-o-me
Someone, someone
Nothing here feels like home
Home, home
(Someone take me)

#Pronunciación de la Canción

mišin ɡən keli, eks æmbæsədərz ənd bibi <rexha> liriks
houm

<[bebe> <rexha> ənd eks æmbæsədərz: <]>
houm
ə pleis hweᵊr ai kən ɡou
tə teik ðis ɒf mai šouldəz
sʌmwən teik mi houm
houm
ə pleis hweᵊr ai kən ɡou
tə teik ðis ɒf mai šouldəz
sʌmwən teik mi houm
sʌmwən teik mi

<[machine> ɡən keli: <]>
luk, ai didənt pauər θru ðə strʌɡəl
ǰəst tə let ə litəl trʌbəl, nɑk mi aut əv mai pəzišən
ənd intərəpt ðə vižən
æftər evriθiŋ ai witnəst, æftər ɔl əv ðiz dəsižənz
ɔl ðiz mailz, <feets>, inčəz
ðei kænt æd ʌp tə ðə distəns
ðət ai həv bin θru, ǰəst tə ɡet tu
ə pleis hweᵊr ivən if ðerz nou kloužə, aim stil seif
ai stil eik frəm traiiŋ tə kip peis
sʌmbɑdi ɡiv mi ə sain, aim stɑrtiŋ tə luz feiθ

nau tel mi: hau did ɔl mai drimz tərn tə naitmerz?
hau did ai luz it hwen ai wəz rait ðer?
nau aim sou fɑr ðət it filz laik its ɔl ɡɒn tə pisəz
tel mi wai ðə wərld nevər faits fer
aim traiiŋ tə faind

<[x> æmbæsədərz ənd bibi <rexha>, mišin ɡən keli: <]>
houm
ə pleis hweᵊr ai kən ɡou
tə teik ðis ɒf mai šouldəz
sʌmwən teik mi houm
houm
ə pleis hweᵊr ai kən ɡou
tə teik ðis ɒf mai šouldəz
sʌmwən teik mi houm
its bin ə lɔŋ taim kʌmiŋ
sʌmwən teik mi
houm, <ho-o-o-o-me>
houm, houm
sʌmwən teik mi
houm, <ho-o-o-o-me>
houm, houm

<[machine> ɡən keli: <]>
luk, ai bin θru sou mʌč pein
ənd its hɑrd tə mentein, eni smail ɑn mai feis
kəz ðerz mædnəs ɑn mai brein
sou ai ɡɑtə meik it bæk, bət mai houm eint ɑn ðə mæp
ɡɑtə fɑlou hwʌt aim filiŋ tə diskəvər hweᵊr its æt
ai nid ðə meməri
in keis ðis feit s fərevər, ǰəst tə bi šur ðiz læst deiz ər betər
ənd if ai həv eni enəmiz
tə ɡiv mi ðə streŋkθ tə luk ðə devəl in ðə feis ənd meik it houm seif

nau tel mi: hau did ɔl mai drimz tərn tə naitmerz?
hau did ai luz it hwen ai wəz rait ðer?
nau aim sou fɑr ðət it filz laik its ɔl ɡɒn tə pisəz
tel mi wai ðə wərld nevər faits fer
aim traiiŋ tə faind

<[bebe> <rexha> ənd eks æmbæsədərz: <]>
houm
ə pleis hweᵊr ai kən ɡou
tə teik ðis ɒf mai šouldəz
sʌmwən teik mi houm
sʌmwən teik mi

ai faund nou kjur fər ðə lounlinəs
ai faund nou kjur fər ðə siknəs
nʌθiŋ hiər filz laik houm
kraudəd strits, bət aim ɔl əloun
ai faund nou kjur fər ðə lounlinəs
ai faund nou kjur fər ðə siknəs
nʌθiŋ hiər filz laik houm
kraudəd strits, bət aim ɔl əloun

<[x> æmbæsədərz ənd bibi <rexha>, mišin ɡən keli: <]>
sʌmwən teik mi
houm, <ho-o-o-o-me>
teik mi houm
houm, houm, teik mi houm
sʌmwən teik mi
houm, <ho-o-o-o-me>
sʌmwən, sʌmwən
nʌθiŋ hiər filz laik houm
houm, houm
sʌmwən teik mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!