Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

MACKLEMORE-DRUG DEALER-ARIANA DEBOO-Pronunciación Letra Traducción y Video

MACKLEMORE-DRUG DEALER-ARIANA DEBOO-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

MACKLEMORE LYRICS
“Drug Dealer”
(with Ryan Lewis)
(feat. Ariana DeBoo)

[Macklemore:]
They said it wasn’t a gateway drug
My homie was takin’ subs and he ain’t wake up

The whole while, these billionaires, stay caked up
Paying out congress so we take their drugs
Murderers who will never face the judge
And we dancin’ to a song about our face goin’ numb
But I seen homies turn grey, noses draining blood
I could’ve been gone, out 30’s, faded in that tub
That’s Prince, Michael and Whitney, that’s Amy, Ledger and Pimp C
That’s Yams, that’s DJ A.M
God damn they’re making a killing
Now it’s getting attention cause Sara, Katey and Billy
But this shit’s been going one from Seattle out to South Philly
It just moved out about the city
And spread out to the ‘burbs
Now it’s everybody’s problem, got a nation on the verge
Take Activis off the market, jack the price up on the syrup
But Purdue Pharma’s ‘bout to move that work

[Ariana DeBoo:]
My drug dealer was a doctor, doctor
Had the plug from Big Pharma, Pharma
He said that he would heal me, heal me
But he only gave me problems, problems
My drug dealer was a doctor, doctor
Had the plug from Big Pharma, Pharma
I think he trying to kill me, kill me
He tried to kill me for a dollar, dollar

[Macklemore:]
And these devil’s they keep on talkin’ to me
They screamin’ “open the bottle,” I wanna be at peace
My hand is gripping that throttle, I’m running out of speed
Tryin’ close my eyes but I keep sweatin’ through these sheets, through these sheets
Four horseman, they won’t let me forget
I wanna forge a prescription, cause doctor I need some more of it
When morphine and heroin is more of your a budget
I said I’d never use a needle, but sure, fuck it
I’m caught up, I’m on one, I’m nauseous
No options, exhausted
This is not what I started
Walkin’ carcass, I lost everything I wanted
My blinds drawn, too gone to leave this apartment

[Ariana DeBoo:]
My drug dealer was a doctor, doctor
Had the plug from Big Pharma, Pharma
He said that he would heal me, heal me
But he only gave me problems, problems
My drug dealer was a doctor, doctor
Had the plug from Big Pharma, Pharma
I think he trying to kill me, kill me
He tried to kill me for a dollar, dollar

[Macklemore:]
More, more, more
Re-up, re-up

Death certificate signed the prenup
Ain’t no coming back from this percocet
Actavis, ambien, adderral, xanax binge
Best friends with the thing that’s killing me
Enemies with my best friend, there’s no healing me
Refilling these, refilling these
They say it’s death, death
Institutions and DOC’s
So God grant me the serenity to accept the things I can not change
Courage to change the things I can
And the wisdom to know the difference
And the wisdom to know the difference

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<mackelmor> liriks
drʌɡ dilər
wiθ raiən luis
fit. ariænə <deboo>

<[macklemore>: <]>
ðei sed it wɑzənt ə ɡeitwe drʌɡ
mai homi wəz <takin> səbz ənd hi eint weik ʌp
ðə houl wail, ðiz biljənerz, stei keikt ʌp
peiiŋ aut kɑŋɡrəs sou wi teik ðer drʌɡz
mərdərərz hu wəl nevər feis ðə ǰəǰ
ənd wi <dancin> tə ə sɒŋ əbaut auər feis ɡɔin nʌm
bət ai sin <homies> tərn ɡrei, nouziz dreiniŋ bləd
ai kudəv bin ɡɒn, aut <30>iz, feidəd in ðət təb
ðæts prins, maikəl ənd witni, ðæts eimi, leǰər ənd pimp si
ðæts jæmz, ðæts diǰei ei. em
ɡɑd dæm ðer meikiŋ ə kiliŋ
nau its ɡetiŋ ətenšən kəz serə, keiti ənd bili
bət ðis šitiz bin ɡouiŋ wʌn frəm siætəl aut tə sauθ fili
it ǰəst muvd aut əbaut ðə siti
ənd spred aut tə ðə <burbs>
nau its evribɒdiz prɑbləm, ɡɑt ə neišən ɑn ðə vərǰ
teik <activis> ɒf ðə mɑrkət, ǰæk ðə prais ʌp ɑn ðə sərəp
bət pərdu fɑrməiz baut tə muv ðət wərk

<[ariana> <deboo>: <]>
mai drʌɡ dilər wəz ə dɑktər, dɑktər
həd ðə pləɡ frəm biɡ fɑrmə, fɑrmə
hi sed ðət hi wud hil mi, hil mi
bət hi ounli ɡeiv mi prɑbləmz, prɑbləmz
mai drʌɡ dilər wəz ə dɑktər, dɑktər
həd ðə pləɡ frəm biɡ fɑrmə, fɑrmə
ai θiŋk hi traiiŋ tə kil mi, kil mi
hi traid tə kil mi fər ə dɑlər, dɑlər

<[macklemore>: <]>
ənd ðiz devəlz ðei kip ɑn tɑkən tə mi
ðei <screamin> oupən ðə bɑtəl, ai wɑnə bi ət pis
mai hænd z ɡripiŋ ðət θrɑtəl, aim rʌniŋ aut əv spid
<tryin> klouz mai aiz bət ai kip <sweatin> θru ðiz šits, θru ðiz šits
fɔr hɔrsmən, ðei wount let mi fərɡet
ai wɑnə fɔrǰ ə prəskripšən, kəz dɑktər ai nid səm mɔr əv it
hwen mɔrfin ənd herouin z mɔr əv jər ə bʌǰət
ai sed aid nevər jus ə nidəl, bət šur, fək it
aim kɔt ʌp, aim ɑn wʌn, aim nɒšəs
nou ɑpšənz, igzɒstəd
ðis iz nɑt hwʌt ai stɑrtəd
wɑkən kɑrkəs, ai lɒst evriθiŋ ai wɒntəd
mai blaindz drɒn, tu ɡɒn tə liv ðis əpɑrtmənt

<[ariana> <deboo>: <]>
mai drʌɡ dilər wəz ə dɑktər, dɑktər
həd ðə pləɡ frəm biɡ fɑrmə, fɑrmə
hi sed ðət hi wud hil mi, hil mi
bət hi ounli ɡeiv mi prɑbləmz, prɑbləmz
mai drʌɡ dilər wəz ə dɑktər, dɑktər
həd ðə pləɡ frəm biɡ fɑrmə, fɑrmə
ai θiŋk hi traiiŋ tə kil mi, kil mi
hi traid tə kil mi fər ə dɑlər, dɑlər

<[macklemore>: <]>
mɔr, mɔr, mɔr
<re-up>, <re-up>

deθ sərtifikət saind ðə <prenup>
eint nou kʌmiŋ bæk frəm ðis <percocet>
<actavis>, <ambien>, <adderral>, zænæks binǰ
best frendz wiθ ðə θiŋ ðæts kiliŋ mi
enəmiz wiθ mai best frend, ðerz nou hiliŋ mi
rifiliŋ ðiz, rifiliŋ ðiz
ðei sei its deθ, deθ
instətušənz ənd dɑkiz
sou ɡɑd ɡrænt mi ðə sərenəti tə æksept ðə θiŋz ai kən nɑt čeinǰ
kərəǰ tə čeinǰ ðə θiŋz ai kæn
ənd ðə wizdəm tə nou ðə difərəns
ənd ðə wizdəm tə nou ðə difərəns