Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

MAGIC!-No Regrets-Pronunciación Letra Traducción y Video

MAGIC!-No Regrets-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

mæǰik! liriks
nou riɡrets

ðə wərld izənt ouvᵊr jet
wiv stil ɡɑt ə čæns tə pleis auər bets
wi bouθ meid ə litəl mes
nʌθiŋ auər tu hɑrts kænt put bæk
ail nevər lʌv ju les
dount let jər wəriz sekənd ɡes
wil stɑrt ouvᵊr freš, liviŋ ə laif wiθ nou riɡrets
liviŋ ə laif wiθ nou riɡrets

aiv ɡɑt mai išuz, ai ədmit ðæt
ju ɡɑt səm firz ðət hould ju bæk

bət wi ər æktiŋ laik wir čildrən
lukiŋ tə bleim fər hwʌt wi læk

bifɔr wi luz evriθiŋ wi həv təmɑrou
kən wi fərɡet hwʌt went rɒŋ jestᵊrdi, dɑrliŋ

ðə wərld izənt ouvᵊr jet
wiv stil ɡɑt ə čæns tə pleis auər bets
wi bouθ meid ə litəl mes
nʌθiŋ auər tu hɑrts kænt put bæk
ail nevər lʌv ju les
dount let jər wəriz sekənd ɡes
wil stɑrt ouvᵊr freš, liviŋ ə laif wiθ nou riɡrets
liviŋ ə laif wiθ nou riɡrets

ai nou jər draiviŋ jərself kreizi
θiŋkiŋ ðət taim həz pæst ju bai
jər nɑt lɒst hweᵊr ju sed jud bi
bət tel mi, hu z in ðis lai?

bifɔr wi luz evriθiŋ wi həv təmɑrou
kən wi fərɡet hwʌt went rɒŋ jestᵊrdi, sou dɑrliŋ

ðə wərld izənt ouvᵊr jet
wiv stil ɡɑt ə čæns tə pleis auər bets
wi bouθ meid ə litəl mes
nʌθiŋ auər tu hɑrts kænt put bæk
ail nevər lʌv ju les
dount let jər wəriz sekənd ɡes
wil stɑrt ouvᵊr freš, liviŋ ə laif wiθ nou riɡrets
liviŋ ə laif wiθ nou riɡrets

ðə wərld izənt ouvᵊr jet
wi kən ɔlweiz stɑrt ouvᵊr
nou weit ɑn auər šouldə
ðə wərld izənt ouvᵊr, dɑrliŋ
ðə wərld izənt ouvᵊr jet
wi kən ɔlweiz stɑrt ouvᵊr
nou weit ɑn auər šouldə
liviŋ ə laif wiθ nou riɡrets
laif wiθ nou riɡret

MAGIC! LYRICS
“No Regrets”

The world isn’t over yet
We’ve still got a chance to place our bets
We both made a little mess
Nothing our two hearts can’t put back
I’ll never love you less
Don’t let your worries second guess
We’ll start over fresh, living a life with no regrets
Living a life with no regrets

I’ve got my issues, I admit that
You got some fears that hold you back
But we are acting like we’re children
Looking to blame for what we lack

Before we lose everything we have tomorrow
Can we forget what went wrong yesterday, darling

The world isn’t over yet
We’ve still got a chance to place our bets
We both made a little mess
Nothing our two hearts can’t put back
I’ll never love you less
Don’t let your worries second guess
We’ll start over fresh, living a life with no regrets
Living a life with no regrets

I know you’re driving yourself crazy
Thinking that time has passed you by
You’re not lost where you said you’d be
But tell me, who is in this lie?

Before we lose everything we have tomorrow
Can we forget what went wrong yesterday, so darling

The world isn’t over yet
We’ve still got a chance to place our bets
We both made a little mess
Nothing our two hearts can’t put back
I’ll never love you less
Don’t let your worries second guess
We’ll start over fresh, living a life with no regrets
Living a life with no regrets

The world isn’t over yet
We can always start over
No weight on our shoulder
The world isn’t over, darling
The world isn’t over yet
We can always start over
No weight on our shoulder
Living a life with no regrets
Life with no regret

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!