aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Major Lazer-All My Love-Ariana Grande & Machel Montano-Remix-Pronunciación Letra y Video

Major Lazer-All My Love-Ariana Grande & Machel Montano-Remix-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

meiǰər leizər liriks
ɔl mai lʌv rimiks
fit. ariænə ɡrænd ənd mæčəl

<[machel> : <]>
ɔl ai wɑnt jæ, ounli lʌv jæ, ɔl ai sei jæ
ɔl ai wɑnt jæ, ounli lʌv jæ, jou meiǰər leizər

<[machel> : <]>
hei diǰei, bəst ə tun ənd ðen pul it ʌp
if jər kʌpiz empti, fil it ʌp
spend mɔr lʌv, kəz wi kænt ɡet ənəf
beibi gɜ:l, ǰəst stɑp wainiŋ it ʌp

if ðə pɑrti ə nais ðen wi ə ɡou
ǰəst drɑp tə ðə bæs ənd ðə piænou
wil flai tə vekeišən in ki lɑrɡou
lisən tə ðə səneriou
wi duiŋ it lɑrǰər ðən laif, lɑrǰər ðən laif
spred lʌv ənd ðen let it flai, reiz ðə levəlz, haiər ðən hai, jæ
ənd put jər hændz in ðə skai, hændz in ðə skai
meiǰər leizər intensəfai, reiz ðə levəlz haiər ðən hai, jæ, sou stɑp, tərn it ʌp

<[ariana> ɡrænd ənd mæčəl : <]>
ounli lʌv wəl meik əz eik tərn it ʌp
ounli lʌv z wərθ ðə čeis lets tərn it ʌp
ɔl mai lʌv, ai nou wir weitiŋ fər ðis
ɑn ðə rɑks ʌp ɑn ðə mauntən tɑps

<[ariana> ɡrænd ənd mæčəl : <]>
tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ɔl mai lʌv
tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ɔl mai lʌv
tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ɔl mai lʌv
tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ʌp ɑn ðə mauntən tɑp

ariænə lets ɡou

<[ariana> ɡrænd: <]>
ɔl ðə riðəmz in mai hɑrt lift mi ʌp ənd sei
wir ǰəst ə mes əv broukən pipəl bət wi lʌv ðə ɡeim
ai wud də eniθiŋ fər əz, its wərθ ðə pein
ɔl ðə riðəmz in mai hɑrt lift mi ʌp ənd sei

<[ariana> ɡrænd ənd mæčəl : <]>
ounli lʌv wəl meik əz eik tərn it ʌp
ounli lʌv z wərθ ðə čeis lets tərn it ʌp
ɔl mai lʌv, ai nou wir weitiŋ fər ðis
ɑn ðə rɑks ʌp ɑn ðə mauntən tɑps

tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ɔl mai lʌv
tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ɔl mai lʌv
tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ɔl mai lʌv
tərn it ʌp ənd šou ðəm, šou ðəm, ʌp ɑn ðə mauntən tɑp
ɔl mai lʌv
ɔl mai lʌv
ɔl mai lʌv
ʌp ɑn ðə mauntən tɑp

<[ariana> ɡrænd: <]>
jər ɔlweiz ɑn mai maind, ou, ðerəl kəm ə dei
dei hweᵊr wi kən flai, rič ðə ɡlɔri heiz, ou, hei
hai ʌp in ðə sən in ðə braitəst skai
sən in ðə braitəst skai

<[ariana> ɡrænd ənd mæčəl : <]>
ounli lʌv wəl meik əz eik tərn it ʌp
ounli lʌv z wərθ ðə čeis lets tərn it ʌp
ɔl mai lʌv, ai nou wir weitiŋ fər ðis
ɑn ðə rɑks ʌp ɑn ðə mauntən tɑps

mai lʌv z lɑrǰər ðən laif, lɑrǰər ðən laif, ɔl mai lʌv
iz lɑrǰər ðən laif, lɑrǰər ðən laif, ɔl mai lʌv
lɑrǰər ðən laif, lɑrǰər ðən laif, ɔl mai lʌv
iz lɑrǰər ðən laif, lɑrǰər ðən laif, ʌp ɑn ðə mauntən tɑp
ɔl mai lʌv
ɔl mai lʌv
ɔl mai lʌv
ʌp ɑn ðə mauntən tɑp
MAJOR LAZER LYRICS
“All My Love (Remix)”
(feat. Ariana Grande & Machel Montano)

[Machel Montano:]
All I want yeah, only love yeah, all I say yeah
All I want yeah, only love yeah, yo Major Lazer

[Machel Montano:]
Hey DJ, bust a tune and then pull it up
If your cup’s empty, fill it up
Spend more love, cause we can’t get enough
Baby girl, just stop whining it up
If the party a nice then we a go
Just drop to the bass and the piano
We’ll fly to vacation in Key Largo
Listen to the scenario
We doing it larger than life, larger than life
Spread love and then let it fly, raise the levels, higher than high, yeah
And put your hands in the sky, hands in the sky
Major Lazer intensify, raise the levels higher than high, yeah, so stop, turn it up

[Ariana Grande & Machel Montano:]
Only love will make us ache (turn it up)
Only love is worth the chase (let’s turn it up)
All my love, I know we’re waiting for this
On the rocks up on the mountain tops

[Ariana Grande & Machel Montano:]
Turn it up and show them, show them, all my love
Turn it up and show them, show them, all my love
Turn it up and show them, show them, all my love
Turn it up and show them, show them, up on the mountain top

Ariana let’s go

[Ariana Grande:]
All the rhythms in my heart lift me up and say
We’re just a mess of broken people but we love the game
I would do anything for us, it’s worth the pain
All the rhythms in my heart lift me up and say

[Ariana Grande & Machel Montano:]
Only love will make us ache (turn it up)
Only love is worth the chase (let’s turn it up)
All my love, I know we’re waiting for this
On the rocks up on the mountain tops

Turn it up and show them, show them, all my love
Turn it up and show them, show them, all my love
Turn it up and show them, show them, all my love
Turn it up and show them, show them, up on the mountain top
All my love
All my love
All my love
Up on the mountain top

[Ariana Grande:]
You’re always on my mind, oh, there’ll come a day
Day where we can fly, reach the glory haze, oh, hey
High up in the sun in the brightest sky
Sun in the brightest sky

[Ariana Grande & Machel Montano:]
Only love will make us ache (turn it up)
Only love is worth the chase (let’s turn it up)
All my love, I know we’re waiting for this
On the rocks up on the mountain tops

My love is larger than life, larger than life, all my love
Is larger than life, larger than life, all my love
Larger than life, larger than life, all my love
Is larger than life, larger than life, up on the mountain top
All my love
All my love
All my love
Up on the mountain top

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!