Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Major Lazer-Know No Better-Travis Scott-Camila Cabello-Quavo-Pronunciación Letra Traducción

Major Lazer-Know No Better-Travis Scott-Camila Cabello-Quavo-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Major Lazer Lyrics
“Know No Better”
(feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

[Travis Scott:]
Yeah
Straight up

Wrist look like it been dipped
Dipped in that, dipped in that, dipped in that
Script look like it been flipped
Flippin’ that, flippin’ that, flippin’ that
Pull up in that foreign, my God
Whole squad get in that, get in that
Please say it ain’t true
I had to go and cop two
Hell nah, we can’t fit in that

Wild ones, like we fresh out the cage
Showtime baby, fresh out the stage
Bad lil’ mama, fresh off the page
Front like you love it, but you know that you hate it
Yeah you know no better
Yeah you know no better
Yeah you know no better, ooh

[Camila Cabello (Travis Scott):]
Yeah, you know no better
Say you different, who you kidding?
Yeah, you know no better
Ooh, save that talk for the ones who don’t know no better
‘Cause baby I know you better
(‘Cause baby I know no better)
Baby I know you better (baby I know)
Baby I know you better

Baby I know you better (straight up)
Baby I know you better
(Baby I know, I know no better)

[Travis Scott:]
Top dropped off on my whip
Wippin’ that, wippin’ that, wippin’ that
Yellow and that purple on mix
Mixin’ that, mixin’ that, mixin’ that
Copped my bitch from the tropics (yeah)
You know where she sitting at
Taking shots, pouring bottle after bottle after bottle
Hell nah, we ain’t sipping that

Wild ones, like we fresh out the cage
Showtime baby, fresh out the stage
Bad lil’ mama, fresh off the page
Front like you love it, but you know that you hate it
Yeah you know no better
Yeah you know no better
Yeah you know no better, ooh

[Camila Cabello (Travis Scott):]
Yeah, you know no better
Say you different, who you kidding?
Yeah, you know no better
Ooh, save that talk for the ones who don’t know no better
‘Cause baby I know you better
(Cause baby I know no better)
Baby I know you better (baby I know)
Baby I know you better

Baby I know you better
Baby I know you better
(Baby I know, I know no better)

[Quavo:]
Quavo!
Drop top on the whip (drop top)
Dab of ranch on the chips (dab)
Ice cream gave her chills (ice cream)
Too much cash pay the bills
I make her ride Mercedes (skrr skrr)
I can afford the latest (yeah)
Baby ignore the ratings (ignore ‘em)
Cause pull up, we pump up, we raging
We know no better (no)
Stack my bread up (stack)
Don’t get fed up (nope)
Ain’t gonna let up (yeah)
You told me to shut up (shut up)
But I’ma do better (huh?)
It’s not my race (woo!)
Get out my face (get out)
Drop my case (drop it)
Which way? (where?)
That way

[Camila Cabello (Travis Scott):]
Yeah, you know no better
Say you different, who you kidding?
Yeah, you know no better
Ooh, save that talk for the ones who don’t know no better
‘Cause baby I know you better
Baby I know you better (straight up)
Baby I know you better

Baby I know you better
Baby I know you better
(Baby I know, I know no better)

#Pronunciación

meiǰər leizər liriks
nou nou betər
fit. trævis skɑt, <camila> kəbelou ənd <quavo>

<[travis> skɑt: <]>

streit ʌp

rist luk laik it bin dipt
dipt in ðæt, dipt in ðæt, dipt in ðæt
skript luk laik it bin flipt
flipin ðæt, flipin ðæt, flipin ðæt
pul ʌp in ðət fɔrən, mai ɡɑd
houl skwɑd ɡet in ðæt, ɡet in ðæt
pliz sei it eint tru
ai həd tə ɡou ənd kɑp tu
hel nɑ, wi kænt fit in ðæt

waild wʌnz, laik wi freš aut ðə keiǰ
šotaim beibi, freš aut ðə steiǰ
bæd lil mɑmə, freš ɒf ðə peiǰ
frənt laik ju lʌv it, bət ju nou ðət ju heit it
jæ ju nou nou betər
jæ ju nou nou betər
jæ ju nou nou betər, u

<[camila> kəbelou trævis skɑt: <]>
jæ, ju nou nou betər
sei ju difərənt, hu ju kidiŋ?
jæ, ju nou nou betər
u, seiv ðət tɔk fər ðə wʌnz hu dount nou nou betər
kəz beibi ai nou ju betər
kəz beibi ai nou nou betər
beibi ai nou ju betər beibi ai nou
beibi ai nou ju betər

beibi ai nou ju betər streit ʌp
beibi ai nou ju betər
beibi ai nou, ai nou nou betər

<[travis> skɑt: <]>
tɑp drɑpt ɒf ɑn mai wip
<wippin> ðæt, <wippin> ðæt, <wippin> ðæt
jelou ənd ðət pərpəl ɑn miks
<mixin> ðæt, <mixin> ðæt, <mixin> ðæt
kɑpt mai bič frəm ðə trɑpiks jæ
ju nou hweᵊr ši sitiŋ æt
teikiŋ šɑts, pɔriŋ bɑtəl æftər bɑtəl æftər bɑtəl
hel nɑ, wi eint sipiŋ ðæt

waild wʌnz, laik wi freš aut ðə keiǰ
šotaim beibi, freš aut ðə steiǰ
bæd lil mɑmə, freš ɒf ðə peiǰ
frənt laik ju lʌv it, bət ju nou ðət ju heit it
jæ ju nou nou betər
jæ ju nou nou betər
jæ ju nou nou betər, u

<[camila> kəbelou trævis skɑt: <]>
jæ, ju nou nou betər
sei ju difərənt, hu ju kidiŋ?
jæ, ju nou nou betər
u, seiv ðət tɔk fər ðə wʌnz hu dount nou nou betər
kəz beibi ai nou ju betər
kəz beibi ai nou nou betər
beibi ai nou ju betər beibi ai nou
beibi ai nou ju betər

beibi ai nou ju betər
beibi ai nou ju betər
beibi ai nou, ai nou nou betər

<[quavo>: <]>
<quavo>!
drɑp tɑp ɑn ðə wip drɑp tɑp
dæb əv rænč ɑn ðə čips dæb
ais krim ɡeiv hər čilz ais krim
tu mʌč kæš pei ðə bilz
ai meik hər raid mərseidiz <skrr> <skrr>
ai kən əfɔrd ðə leitəst jæ
beibi ignɔr ðə reitiŋz ignɔr <em>
kəz pul ʌp, wi pəmp ʌp, wi reiǰiŋ
wi nou nou betər nou
stæk mai bred ʌp stæk
dount ɡet fed ʌp noup
eint ɡɑnə let ʌp jæ
ju tould mi tə šət ʌp šət ʌp
bət <ima> də betər hə?
its nɑt mai reis wu!
ɡet aut mai feis ɡet aut
drɑp mai keis drɑp it
hwič wei? hweᵊr?
ðət wei

<[camila> kəbelou trævis skɑt: <]>
jæ, ju nou nou betər
sei ju difərənt, hu ju kidiŋ?
jæ, ju nou nou betər
u, seiv ðət tɔk fər ðə wʌnz hu dount nou nou betər
kəz beibi ai nou ju betər
beibi ai nou ju betər streit ʌp
beibi ai nou ju betər

beibi ai nou ju betər
beibi ai nou ju betər
beibi ai nou, ai nou nou betər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!