pronunciaciones

Major Lazer-Run Up-PARTYNEXTDOOR-Nicki Minaj-Pronunciación Letra Traducción y Video

Major Lazer-Run Up-PARTYNEXTDOOR-Nicki Minaj-Curso de Inglés Gratis

MAJOR LAZER LYRICS
“Run Up”
(feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj)

[Nicki Minaj:]
Barbie

[PARTYNEXTDOOR:]
Yeah
They thought that you was a shy girl
Until I made you my girl
Girl you pushed me like a big button
‘Til I cuffed you like you did somethin’
You ain’t gotta wait for it
You ain’t gotta wait for me to give you my love
You ain’t gotta wait for it
Things are gettin’ sticky, girl I think that I’m stuck

I’ll admit I’m wrong when I know that you gon’ come for me
When you gon’ come for me, yeah
Never gonna not not hit that, your lovin’ is drugs to me
When you gon’ come to me, yeah
And every time you hit my phone, when you say you need company, oh
I’ma run up on you
I’ma run up on you

I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you

Girl you used to bein’ quiet
‘Til I brought that loud
You say your dollars is a mountain
And your mama your accountant
You watch your figure ‘cause you a big deal
Got your fresh prince and a big whip
Polo mink coat, that’s a big kill
Put you on a phone like a windshield

I’ll admit I’m wrong when I know that you gon’ come for me
When you gon’ come for me, yeah
Never gonna not not hit that, your lovin’ is drugs to me
When you gon’ come to me, yeah
And every time you hit my phone, when you say you need company, oh
I’ma run up on you
I’ma run up on you

I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you

[Nicki Minaj:]
Major keys, I’m the boss
Don’t Griselda go off?
Left from the loft and went to Bergdorf
Most of these dudes is really quite soft
45 special, this is my cloth
‘Bout to drop an album, this is my fourth
I don’t put sugar in my spaghetti sauce
Drop a freestyle and get these hoes parched
Fire burn the obea man church
Pretty girls, when my girls get right
‘Cause it’s another day, let ya light shine bright
Ain’t none of them in your lane
True mi have di game pon lock, dem wah code
Just link wit some hot gyal out ah road
True mi have di waist small, pretty, bus whine
Rolex nah deh pon uno dutty gyal time?
Yo, I told ‘em pull up on me faster than Danica
That’s on the low I’m tryna blow him like harmonicas
He call me queen, he know “Nicki” is the moniker
He want a mix between Hillary and Monica
I switch it up, I switch it up
Rip the beat, then I, I stitch it up
Travel, then I bounce, I ball-Sinead, Sir
Barbie a link up Major Lazer

[PARTYNEXTDOOR:]
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you
I’ma run up on you

#Pronunciación de Nivel Avanzado

meiǰər leizər liriks
rən ʌp
fit. <partynextdoor> ənd niki <minaj>

<[nicki> <minaj>: <]>
bɑrbi

<[partynextdoor>: <]>

ðei θɔt ðət ju wəz ə šai ɡərl
ʌntil ai meid ju mai ɡərl
ɡərl ju pušt mi laik ə biɡ bʌtən
til ai kəft ju laik ju did sʌmθiŋ
ju eint ɡɑtə weit fər it
ju eint ɡɑtə weit fər mi tə ɡiv ju mai lʌv
ju eint ɡɑtə weit fər it
θiŋz ər <gettin> stiki, ɡərl ai θiŋk ðət aim stək

ail ədmit aim rɒŋ hwen ai nou ðət ju <gon> kəm fər mi
hwen ju <gon> kəm fər mi, jæ
nevər ɡɑnə nɑt nɑt hit ðæt, jər lovin z drʌɡz tə mi
hwen ju <gon> kəm tə mi, jæ
ənd evri taim ju hit mai foun, hwen ju sei ju nid kʌmpəni, ou
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju

<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju

ɡərl ju just tə bin kwaiət
til ai brɔt ðət laud
ju sei jər dɑlərz iz ə mauntən
ənd jər mɑmə jər əkauntənt
ju wɑč jər fiɡjər kəz ju ə biɡ dil
ɡɑt jər freš prins ənd ə biɡ wip
polou miŋk kout, ðæts ə biɡ kil
put ju ɑn ə foun laik ə windšild

ail ədmit aim rɒŋ hwen ai nou ðət ju <gon> kəm fər mi
hwen ju <gon> kəm fər mi, jæ
nevər ɡɑnə nɑt nɑt hit ðæt, jər lovin z drʌɡz tə mi
hwen ju <gon> kəm tə mi, jæ
ənd evri taim ju hit mai foun, hwen ju sei ju nid kʌmpəni, ou
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju

<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju

<[nicki> <minaj>: <]>
meiǰər kiz, aim ðə bɒs
dount <griselda> ɡou ɒf?
left frəm ðə lɒft ənd went tə bərgdɔrf
moust əv ðiz djudz iz rili kwait sɑft
fɔrti faiv spešəl, ðis iz mai klɒθ
baut tə drɑp ən ælbəm, ðis iz mai fɔrθ
ai dount put šuɡər in mai spəɡeti sɒs
drɑp ə fristail ənd ɡet ðiz houz pɑrčt
faiər bərn ðə <obea> mæn čərč
priti ɡərlz, hwen mai ɡərlz ɡet rait
kəz its ənʌðᵊr dei, let jɑ lait šain brait
eint nən əv ðəm in jər lein
tru mi həv di ɡeim pɑn lɑk, dem wɑ koud
ǰəst liŋk wit səm hɑt <gyal> aut ɑ roud
tru mi həv di weist smɒl, priti, bəs wain
roleks nɑ <deh> pɑn ənou <dutty> <gyal> taim?
jou, ai tould <em> pul ʌp ɑn mi fæstər ðən dænikə
ðæts ɑn ðə lou aim <tryna> blou im laik hɑrmɒnikəz
hi kɒl mi kwin, hi nou niki z ðə mɑnikər
hi wɑnt ə miks bitwin hiləri ənd mɑnikə
ai swič it ʌp, ai swič it ʌp
rip ðə bit, ðen ai, ai stič it ʌp
trævəl, ðen ai bauns, ai <ball-sinead>, sər
bɑrbi ə liŋk ʌp meiǰər leizər

<[partynextdoor>: <]>
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju
<ima> rən ʌp ɑn ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!