aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Make Me-Cry-Noah Cyrus-Labrinth-Pronunciación Letra Traducción y Video

Make Me-Cry-Noah Cyrus-Labrinth-Cursos Online Gratuitos

NOAH CYRUS LYRICS
“Make Me (Cry)”
(feat. Labrinth)

I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
‘Cause all you ever do is make me…

Gave you up ‘bout 21 times
Felt those lips, tell me 21 lies, yeah
You’ll be the death of me
Sage advice
Love-lovin’ you could make Jesus cry

When I hear you’re sayin’ “Darling,
Your kiss is like an antidote.”
I’m fightin’ like I’m Ali,
But you got me on the ropes

I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
‘Cause all you ever do is make me…

Couldn’t hear the thunder
But I heard your heart race
Couldn’t see the rain
We’re too busy makin’ hurricanes, yeah
Love ain’t easy when it ain’t my way
But it gets hard, when you ain’t here makin’ me crazy

Baby, say the word, darlin’
You know just how to hold the sucker down
So I see you in the morning
I can’t watch you walk out

I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
‘Cause all you ever do is make me…

Cry
Cry
Cry

Hear the thunder
See the rain
Yeah
Keep on makin’ me cry
Yeah
Hey, hey, yeah
Keep makin’ me scream and holler
Keep on makin’ me cry
You don’t know what you’re doin’ to me
Hey, hey, yeah
Yeah

I never needed you like I do right now
I never needed you like I do right now
I never hated you like I do right now
‘Cause all you ever do is make me

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

nouə sairəs liriks
meik mi krai
fit. <labrinth>

ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər heitəd ju laik ai də rait nau
kəz ɔl ju evᵊr də z meik mi…

ɡeiv ju ʌp baut twenti wʌn taimz
felt ðouz lips, tel mi twenti wʌn laiz, jæ
jul bi ðə deθ əv mi
seiǰ ædvais
<love-lovin> ju kəd meik ǰizəs krai

hwen ai hir jər <sayin> dɑrliŋ,
jər kis iz laik ən æntidout.
aim <fightin> laik aim ɑli,
bət ju ɡɑt mi ɑn ðə roups

ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər heitəd ju laik ai də rait nau
kəz ɔl ju evᵊr də z meik mi…

kudənt hir ðə θʌndər
bət ai hərd jər hɑrt reis
kudənt si ðə rein
wir tu bizi mækin hərəkenz, jæ
lʌv eint izi hwen it eint mai wei
bət it ɡets hɑrd, hwen ju eint hiər mækin mi kreizi

beibi, sei ðə wərd, dɑrlin
ju nou ǰəst hau tə hould ðə sʌkər daun
sou ai si ju in ðə mɔrniŋ
ai kænt wɑč ju wɑk aut

ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər heitəd ju laik ai də rait nau
kəz ɔl ju evᵊr də z meik mi…

krai
krai
krai

hir ðə θʌndər
si ðə rein

kip ɑn mækin mi krai

hei, hei, jæ
kip mækin mi skrim ənd hɑlər
kip ɑn mækin mi krai
ju dount nou hwʌt jər <doin> tə mi
hei, hei, jæ

ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər nidəd ju laik ai də rait nau
ai nevər heitəd ju laik ai də rait nau
kəz ɔl ju evᵊr də z meik mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!