pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Mallrat – Basenji – Nobody’s Home- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Mallrat – Basenji – Nobody’s Home- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Mallrat Lyrics
“Nobody’s Home”
(feat. Basenji)

I wanna start to play the guitar
Play with my heart
You break it in half
I don’t think you know
Yeah you’re in the dark
Where did you go and where do I start

Maybe I shouldn’t have told her
I wanna stand on his shoulders
I wanna be a bit taller, be a bit stronger
Don’t wanna wait to be older
I want to see better
I wanna see us together
Maybe it’s not about me and what I wanna see
Let me know what you want it to be

Nobody’s home so I sing my songs about you
And when nobody’s close I could think out loud about you boy
All of these clothes wanna dance in circles around you but
Nobody’s home so I sing my songs about you

Pick me up in your car
End up with your arms
I know who you are
I see all your scars
And I think you are
A walk in the dark
My wish on a star
You feed me to sharks but

Maybe I shouldn’t have told her
I wanna stand on his shoulders
I wanna be a bit taller, be a bit stronger
Don’t wanna wait to be older
I want to see better
I wanna see us together
Maybe it’s not about me and what I wanna see
Let me know what you want it to be

Nobody’s home so I sing my songs about you
And when nobody’s close I could think out loud about you boy
All of these clothes wanna dance in circles around you but
Nobody’s home so I sing my songs about you

Nobody’s home so I sing my songs about you
And when nobody’s close I could think out loud about you boy
All of these clothes wanna dance in circles around you but
Nobody’s home so I sing my songs about you

Now I’m under your thumb and I feel dumb
My heart’s in the right place but it’s time’s running
Now I’m under your thumb and I feel dumb
My heart’s in the right place but in the right place

Maybe I shouldn’t have told her
I wanna stand on his shoulders
I wanna be a bit taller, be a bit stronger
Don’t wanna wait to be older
I want to see better
I wanna see us together
Maybe it’s not about me and what I wanna see
Let me know what you want it to be

Nobody’s home so I sing my songs about you
And when nobody’s close I could think out loud about you boy
All of these clothes wanna dance in circles around you but
Nobody’s home so I sing my songs about you

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

mɒlræt liriks
nobɑdiz houm
fit. bəsenǰi

ai wɑnə stɑrt tə plei ðə ɡətɑr
plei wiθ mai hɑrt
ju breik it in hæf
ai dount θiŋk ju nou
jæ jər in ðə dɑrk
hweᵊr did ju ɡou ənd hweᵊr də ai stɑrt

meibi ai šudənt həv tould hər
ai wɑnə stænd ɑn iz šouldəz
ai wɑnə bi ə bit tɒlər, bi ə bit strɒŋər
dount wɑnə weit tə bi ouldə
ai wɑnt tə si betər
ai wɑnə si əz təɡeðər
meibi its nɑt əbaut mi ənd hwʌt ai wɑnə si
let mi nou hwʌt ju wɑnt it tə bi

nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju
ənd hwen nobɑdiz klouz ai kəd θiŋk aut laud əbaut ju bɔi
ɔl əv ðiz klouðz wɑnə dæns in sərkəlz əraund ju bʌt
nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju

pik mi ʌp in jər kɑr
end ʌp wiθ jər ɑrmz
ai nou hu ju ɑr
ai si ɔl jər skɑrz
ənd ai θiŋk ju ɑr
ə wɑk in ðə dɑrk
mai wiš ɑn ə stɑr
ju fid mi tə šɑrks bʌt

meibi ai šudənt həv tould hər
ai wɑnə stænd ɑn iz šouldəz
ai wɑnə bi ə bit tɒlər, bi ə bit strɒŋər
dount wɑnə weit tə bi ouldə
ai wɑnt tə si betər
ai wɑnə si əz təɡeðər
meibi its nɑt əbaut mi ənd hwʌt ai wɑnə si
let mi nou hwʌt ju wɑnt it tə bi

nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju
ənd hwen nobɑdiz klouz ai kəd θiŋk aut laud əbaut ju bɔi
ɔl əv ðiz klouðz wɑnə dæns in sərkəlz əraund ju bʌt
nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju

nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju
ənd hwen nobɑdiz klouz ai kəd θiŋk aut laud əbaut ju bɔi
ɔl əv ðiz klouðz wɑnə dæns in sərkəlz əraund ju bʌt
nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju

nau aim ʌndᵊr jər θʌm ənd ai fil dəm
mai hɑrts in ðə rait pleis bət its taimz rʌniŋ
nau aim ʌndᵊr jər θʌm ənd ai fil dəm
mai hɑrts in ðə rait pleis bət in ðə rait pleis

meibi ai šudənt həv tould hər
ai wɑnə stænd ɑn iz šouldəz
ai wɑnə bi ə bit tɒlər, bi ə bit strɒŋər
dount wɑnə weit tə bi ouldə
ai wɑnt tə si betər
ai wɑnə si əz təɡeðər
meibi its nɑt əbaut mi ənd hwʌt ai wɑnə si
let mi nou hwʌt ju wɑnt it tə bi

nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju
ənd hwen nobɑdiz klouz ai kəd θiŋk aut laud əbaut ju bɔi
ɔl əv ðiz klouðz wɑnə dæns in sərkəlz əraund ju bʌt
nobɑdiz houm sou ai siŋ mai sɒŋz əbaut ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *