pronunciaciones

Mallrat – Inside Voices- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Mallrat – Inside Voices- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Mallrat Lyrics
“Inside Voices”

I just sit inside in silence
I just sit inside

Everyone talks nicely, but I don’t think they like me
‘Cause when they go out, they never invite me
Maybe I’m too quiet, but should I try and fight it?
I just need someone to sit beside in silence
Everyone talks nicely, but I don’t think they like me
‘Cause when they go out they never invite me
Maybe I’m too quiet, but should I try and fight it?
I just need someone to sit beside in silence
I just sit inside in silence
I just sit inside

Would love to spend a day in the clouds
And I wish I had another day with you now
But you’re gone, I’m alone, and the music’s too loud
Got out and I’m alone in a crowd, it’s all I think about
And I never really felt right there
All the kids had mummy’s money, I had waif-like hair
Wasn’t ever good at being told what to wear
Much preferred to sit and people-watch at King George Square
And I really wanna leave, but you tell me to stay
And there’s smoke in my face
And you say to try to stop but you couldn’t handle the breaks
Cut the ties, fuck the cuts on the thighs, now cut the cake
And I’m left-field, I fucking hate Westfield
And I can’t feel and can’t remember how to cartwheel

I just sit inside in silence
I just sit inside

Everyone talks nicely, but I don’t think they like me
‘Cause when they go out, they never invite me
Maybe I’m too quiet, but should I try and fight it?
I just need someone to sit beside in silence
Everyone talks nicely, but I don’t think they like me
‘Cause when they go out they never invite me
Maybe I’m too quiet, but should I try and fight it?
I just need someone to sit beside in silence
I just sit inside in silence
I just sit inside

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

mɒlræt liriks
insaid vɔisəz

ai ǰəst sit insaid in sailəns
ai ǰəst sit insaid

evriwʌn tɑks naisli, bət ai dount θiŋk ðei laik mi
kəz hwen ðei ɡou aut, ðei nevər invait mi
meibi aim tu kwaiət, bət šəd ai trai ənd fait it?
ai ǰəst nid sʌmwən tə sit bəsaid in sailəns
evriwʌn tɑks naisli, bət ai dount θiŋk ðei laik mi
kəz hwen ðei ɡou aut ðei nevər invait mi
meibi aim tu kwaiət, bət šəd ai trai ənd fait it?
ai ǰəst nid sʌmwən tə sit bəsaid in sailəns
ai ǰəst sit insaid in sailəns
ai ǰəst sit insaid

wud lʌv tə spend ə dei in ðə klaudz
ənd ai wiš ai həd ənʌðᵊr dei wiθ ju nau
bət jər ɡɒn, aim əloun, ənd ðə mjuziks tu laud
ɡɑt aut ənd aim əloun in ə kraud, its ɔl ai θiŋk əbaut
ənd ai nevər rili felt rait ðer
ɔl ðə kidz həd məmiz mʌni, ai həd <waif-like> her
wɑzənt evᵊr ɡud ət biiŋ tould hwʌt tə wer
mʌč prəfərd tə sit ənd <people-watch> ət kiŋ ǰɔrǰ skwer
ənd ai rili wɑnə liv, bət ju tel mi tə stei
ənd ðerz smouk in mai feis
ənd ju sei tə trai tə stɑp bət ju kudənt hændəl ðə breiks
kət ðə taiz, fək ðə kəts ɑn ðə θaiz, nau kət ðə keik
ənd aim <left-field>, ai fʌkiŋ heit westfild
ənd ai kænt fil ənd kænt rəmembər hau tə kɑrtwil

ai ǰəst sit insaid in sailəns
ai ǰəst sit insaid

evriwʌn tɑks naisli, bət ai dount θiŋk ðei laik mi
kəz hwen ðei ɡou aut, ðei nevər invait mi
meibi aim tu kwaiət, bət šəd ai trai ənd fait it?
ai ǰəst nid sʌmwən tə sit bəsaid in sailəns
evriwʌn tɑks naisli, bət ai dount θiŋk ðei laik mi
kəz hwen ðei ɡou aut ðei nevər invait mi
meibi aim tu kwaiət, bət šəd ai trai ənd fait it?
ai ǰəst nid sʌmwən tə sit bəsaid in sailəns
ai ǰəst sit insaid in sailəns
ai ǰəst sit insaid

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *