como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Mallrat – Uninvited- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Mallrat – Uninvited- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Mallrat Lyrics
“Uninvited”

Hey, this party might be cool
I think I know those kids from school, but I only came for you
Hey, I’m feeling all alone
They said that you’re at home, I wish that I was too
I’m feeling like a loner like I rarely ever do
I’m lying to myself, and they’re lying to me too
I wish that you were here so I could be alone with you
Cause my life is extra empty when the glass is empty too

Smiles are always toothless, but I run out of excuses so I have to play excited
But I wish that I was uninvited
Smiles are always toothless, but I run out of excuses so I have to play excited
But I wish that I was uninvited

Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list

Is that all you wanted to do is drop my name in conversation?
I don’t want to hurt you, I just don’t want to have this conversation
Cause you say you don’t judge, but your always around making observations
I’m gonna find some way to just avoid the situation
And I know what you say for a while for I say that I’m tired so I try to be patient
And I try to be nice but I’d rather be kind than a bad obligatoin
Cause you seem really nice but you flirt with me twice and then get into fights about who I should like
I say that I’m fine
You say that you’re fine too

Smiles are always toothless, but I run out of excuses so I have to play excited
But I wish that I was uninvited

Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
Get me off the list
I’ve got nothing on my wrist
Get me off the list

Smile are always toothless, but I run out of excuses so I have to play excited
But I wish that I was uninvited
Smiles are always toothless, but I run out of excuses so I have to play excited
But I wish that I was uninvited

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

mɒlræt liriks
ʌninvaitəd

hei, ðis pɑrti mait bi kul
ai θiŋk ai nou ðouz kidz frəm skul, bət ai ounli keim fər ju
hei, aim filiŋ ɔl əloun
ðei sed ðət jər ət houm, ai wiš ðət ai wəz tu
aim filiŋ laik ə lounər laik ai rerli evᵊr du
aim laiiŋ tə maiself, ənd ðer laiiŋ tə mi tu
ai wiš ðət ju wər hiər sou ai kəd bi əloun wiθ ju
kəz mai laif s ekstrə empti hwen ðə ɡlæs iz empti tu

smailz ər ɔlweiz tuθləs, bət ai rən aut əv ikskjusəz sou ai həv tə plei iksaitəd
bət ai wiš ðət ai wəz ʌninvaitəd
smailz ər ɔlweiz tuθləs, bət ai rən aut əv ikskjusəz sou ai həv tə plei iksaitəd
bət ai wiš ðət ai wəz ʌninvaitəd

ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list

iz ðət ɔl ju wɒntəd tə də z drɑp mai neim in kɑnvərseišən?
ai dount wɑnt tə hərt ju, ai ǰəst dount wɑnt tə həv ðis kɑnvərseišən
kəz ju sei ju dount ǰəǰ, bət jər ɔlweiz əraund meikiŋ ɑbzərveišənz
aim ɡɑnə faind səm wei tə ǰəst əvɔid ðə sičueišən
ənd ai nou hwʌt ju sei fər ə wail fər ai sei ðət aim taiərd sou ai trai tə bi peišənt
ənd ai trai tə bi nais bət aid ræðər bi kaind ðən ə bæd <obligatoin>
kəz ju sim rili nais bət ju flərt wiθ mi twais ənd ðen ɡet intu faits əbaut hu ai šəd laik
ai sei ðət aim fain
ju sei ðət jər fain tu

smailz ər ɔlweiz tuθləs, bət ai rən aut əv ikskjusəz sou ai həv tə plei iksaitəd
bət ai wiš ðət ai wəz ʌninvaitəd

ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
ɡet mi ɒf ðə list
aiv ɡɑt nʌθiŋ ɑn mai rist
ɡet mi ɒf ðə list

smail ər ɔlweiz tuθləs, bət ai rən aut əv ikskjusəz sou ai həv tə plei iksaitəd
bət ai wiš ðət ai wəz ʌninvaitəd
smailz ər ɔlweiz tuθləs, bət ai rən aut əv ikskjusəz sou ai həv tə plei iksaitəd
bət ai wiš ðət ai wəz ʌninvaitəd

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *