pronunciaciones

Down-Marian Hill-Pronunciación Letra Traducción y Video

Down-Marian Hill-Cursos Online Gratuitos

MARIAN HILL LYRICS
“Down”

Didn’t even really wanna go
But if you get me out, you get a show
There’s so many bodies on the floor
So baby we should go and add some more
Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Everywhere I look are peoples’ hands
Thrown up in the air to help them dance
Come on, baby, catch me if you can
I know you don’t have any other plans
Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Are you… down, down, d-down, down?
Down, down, d-d-down, down, d-down, down?
Are you down, are you down, are you d-d-down?
Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down?
Are you… down, down, down, d-d-d-down?

You know we could put them all to shame
Now isn’t the time to play it safe
Isn’t this the reason why you came?
So, baby, don’t you let it go to waste
Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
Every single thing is feeling right
Started as a quiet Friday night
I don’t really think that we should fight this
What if we don’t stop until it’s light?
Are you down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?
Down, d-d-down, d-d-down, d-d-down, down, down?

Are you… down, down, d-down, down?
Down, down, d-d-down, down, d-down, down?
Are you down, are you down, are you d-d-down?
Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down?
Are you… down, down, down, d-d-d-down?

Are you, are you, are you down, down?
Are you, are you… down?

Are you… down, down, d-down, down?
Down, down, d-d-down, down, d-down, down?
Are you down, are you down, are you d-d-down?
Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down?
Are you… down, down, down, d-d-d-down?
Are you down, are you down, are you d-d-down?
Are you down, are you down, are you d-d-d-d-down?
Are you… down?

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

meriən jil liriks
daun

didənt ivən rili wɑnə ɡou
bət if ju ɡet mi aut, ju ɡet ə šou
ðerz sou meni bɑdiz ɑn ðə flɔr
sou beibi wi šəd ɡou ənd æd səm mɔr
ər ju daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?
daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?

evriwer ai luk ər pipəlz hændz
θroun ʌp in ði er tə help ðəm dæns
kəm ɑn, beibi, kæč mi if ju kæn
ai nou ju dount həv eni ʌðᵊr plænz
ər ju daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?
daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?

ər ju… daun, daun, <d-down>, daun?
daun, daun, <d-d-down>, daun, <d-down>, daun?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-down>?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-d-d-down>?
ər ju… daun, daun, daun, <d-d-d-down>?

ju nou wi kəd put ðəm ɔl tə šeim
nau izənt ðə taim tə plei it seif
izənt ðis ðə rizən wai ju keim?
sou, beibi, dount ju let it ɡou tə weist
ər ju daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?
daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?
evri siŋɡəl θiŋ z filiŋ rait
stɑrtəd əz ə kwaiət fraidi nait
ai dount rili θiŋk ðət wi šəd fait ðis
hwʌt if wi dount stɑp ʌntil its lait?
ər ju daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?
daun, <d-d-down>, <d-d-down>, <d-d-down>, daun, daun?

ər ju… daun, daun, <d-down>, daun?
daun, daun, <d-d-down>, daun, <d-down>, daun?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-down>?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-d-d-down>?
ər ju… daun, daun, daun, <d-d-d-down>?

ər ju, ər ju, ər ju daun, daun?
ər ju, ər ju… daun?

ər ju… daun, daun, <d-down>, daun?
daun, daun, <d-d-down>, daun, <d-down>, daun?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-down>?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-d-d-down>?
ər ju… daun, daun, daun, <d-d-d-down>?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-down>?
ər ju daun, ər ju daun, ər ju <d-d-d-d-down>?
ər ju… daun?

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!