aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Martin Garrix & David Guetta – So Far Away-Pronunciación Letra Traducción

Martin Garrix & David Guetta – So Far Away-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Martin Garrix & David Guetta Lyrics
“So Far Away”
(feat. Romy Dya & Jamie Scott)

[Jamie Scott:]
Light ‘em up, light ‘em up
Tell me where you are, tell me where you are
Summer nights, bright lights
And the shooting stars, they break my heart

Calling you now, but you’re not picking up
Shadows so close if that’s still enough
Light a match, light a match
Baby, in the dark, show me where you are

Oh, love
How I miss you every single day
When I see you on those streets
Oh, love
Tell me there’s a river I can swim that will bring you back to me
‘Cause I don’t know how to love someone else
I don’t know how to forget your face
Oh, love
God, I miss you every single day and now you’re so far away

So far away

[Romy Dya:]
It’s breaking me, losing you
We were far from perfect
But we were worth it
Too many fights, and we cried
But never said we’re sorry
Stop saying you love me

You’re calling me now, but I can’t pick up
Your shadow’s still close, and I’m still in love
The summer’s over now
But somehow it still breaks my heart
We could have had this talk
Oh

[Romy Dya & Jamie Scott:]
Oh, love
How I miss you every single day
When I see you on those streets
Oh, love
Tell me there’s a river I can swim that will bring you back to me
‘Cause I don’t know how to love someone else
I don’t know how to forget your face
Oh, love
God, I miss you every single day and now you’re so far away

So far away
So far away, oh
So far away
So far away

[Romy Dya:]
Oh, love
How I miss you every single day
When I see you on those streets
Oh, love
Tell me there’s a river I can swim that will bring you back to me
‘Cause I don’t know how to love someone else
I don’t know how to forget your face
Oh, love
God, I miss you every single day and now you’re so far away

#Pronunciación de la Canción

mɑrtən <garrix> ənd deivəd <guetta> liriks
sou fɑr əwei
fit. <romy> <dya> ənd ǰeimi skɑt
<[jamie> skɑt: <]>
lait <em> ʌp, lait <em> ʌp
tel mi hweᵊr ju ɑr, tel mi hweᵊr ju ɑr
sʌmər naits, brait laits
ənd ðə šutiŋ stɑrz, ðei breik mai hɑrt
kɒliŋ ju nau, bət jər nɑt pikiŋ ʌp
šædouz sou klouz if ðæts stil ənəf
lait ə mæč, lait ə mæč
beibi, in ðə dɑrk, šou mi hweᵊr ju ɑr
ou, lʌv
hau ai mis ju evri siŋɡəl dei
hwen ai si ju ɑn ðouz strits
ou, lʌv
tel mi ðerz ə rivər ai kən swim ðət wəl briŋ ju bæk tə mi
kəz ai dount nou hau tə lʌv sʌmwən els
ai dount nou hau tə fərɡet jər feis
ou, lʌv
ɡɑd, ai mis ju evri siŋɡəl dei ənd nau jər sou fɑr əwei
sou fɑr əwei
<[romy> <dya>: <]>
its breikiŋ mi, luziŋ ju
wi wər fɑr frəm pərfekt
bət wi wər wərθ it
tu meni faits, ənd wi kraid
bət nevər sed wir sɑri
stɑp seiiŋ ju lʌv mi
jər kɒliŋ mi nau, bət ai kænt pik ʌp
jər šædouiz stil klouz, ənd aim stil in lʌv
ðə səmərz ouvᵊr nau
bət sʌmhɑw it stil breiks mai hɑrt
wi kəd həv həd ðis tɔk
ou
<[romy> <dya> ənd ǰeimi skɑt: <]>
ou, lʌv
hau ai mis ju evri siŋɡəl dei
hwen ai si ju ɑn ðouz strits
ou, lʌv
tel mi ðerz ə rivər ai kən swim ðət wəl briŋ ju bæk tə mi
kəz ai dount nou hau tə lʌv sʌmwən els
ai dount nou hau tə fərɡet jər feis
ou, lʌv
ɡɑd, ai mis ju evri siŋɡəl dei ənd nau jər sou fɑr əwei
sou fɑr əwei
sou fɑr əwei, ou
sou fɑr əwei
sou fɑr əwei
<[romy> <dya>: <]>
ou, lʌv
hau ai mis ju evri siŋɡəl dei
hwen ai si ju ɑn ðouz strits
ou, lʌv
tel mi ðerz ə rivər ai kən swim ðət wəl briŋ ju bæk tə mi
kəz ai dount nou hau tə lʌv sʌmwən els
ai dount nou hau tə fərɡet jər feis
ou, lʌv
ɡɑd, ai mis ju evri siŋɡəl dei ənd nau jər sou fɑr əwei
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!