aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Masterboy – Show Me The Colours-Pronunciación Letra Traducción

Masterboy – Show Me The Colours-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Show Me the Colours
Masterboy
Show me colors of your life
Beautiful and nice
Show me colors of your life
Heat or cold as ice
Show me colors of your life
Beautiful and nice
Show me colors of your life
The heat or cold as ice

Colors of me and the colors of you
Are the colors we see – oh yeah yeah yeah
Colors of me and colors of you
Are the colors we see – oh yeah yeah yeah
I’m going out on a Saturday night
Just got paid and I feel alright
I drive my car down the street
Turn on the music and I feel the beat
I see this girl standing there
I step on the brake like I just don’t care
Come on baby, let me take you out
Show me colors that the world’s about
Like a vision of love with you
It’s a vision forever new
Like a vision of love we see
It’s a vision of you and me
Show me colors of your life
Beautiful and nice
Show me colors of your life
Heat or cold as ice
Show me colors of your life
Beautiful and nice
Show me colors of your life
The heat or cold as ice
Colors of me and the colors of you
Are the colors we see – oh yeah yeah yeah
Colors of me and colors of you
Are the colors we see – oh yeah yeah yeah
I took your hand walked in the place
Your sexy eyes and your pretty face
The laser beam and the vary-light
Bring different colors to the night
I’m checking you out all I see is you
I believe I fall in love so true
All I want is to hold you tight
Show me colors of the night
Like a vision of love wit you
It’s a vision forever new
Like a vision of love we see
It’s a vision of you and me
Show me colors of your life
Beautiful and nice
Show me colors of your life
Heat or cold as ice
Show me colors of your life
Beautiful and nice
Show me colors of your life
The heat or cold as ice
Colors of me and the colors of you
Are the colors we see – oh yeah yeah yeah
Colors of me and colors of you
Are the colors we see – oh yeah yeah yeah
Ladadi ladada di dam

#Pronunciación de la Canción

šou mi ðə kʌlərz
<masterboy>
šou mi kʌlərz əv jər laif
bjutəfəl ənd nais
šou mi kʌlərz əv jər laif
hit ɔr kould əz ais
šou mi kʌlərz əv jər laif
bjutəfəl ənd nais
šou mi kʌlərz əv jər laif
ðə hit ɔr kould əz ais
kʌlərz əv mi ənd ðə kʌlərz əv ju
ər ðə kʌlərz wi si ou jæ jæ jæ
kʌlərz əv mi ənd kʌlərz əv ju
ər ðə kʌlərz wi si ou jæ jæ jæ
aim ɡouiŋ aut ɑn ə sætədi nait
ǰəst ɡɑt peid ənd ai fil ɒlrait
ai draiv mai kɑr daun ðə strit
tərn ɑn ðə mjuzik ənd ai fil ðə bit
ai si ðis ɡərl stændiŋ ðer
ai step ɑn ðə breik laik ai ǰəst dount ker
kəm ɑn beibi, let mi teik ju aut
šou mi kʌlərz ðət ðə wərldz əbaut
laik ə vižən əv lʌv wiθ ju
its ə vižən fərevər nu
laik ə vižən əv lʌv wi si
its ə vižən əv ju ənd mi
šou mi kʌlərz əv jər laif
bjutəfəl ənd nais
šou mi kʌlərz əv jər laif
hit ɔr kould əz ais
šou mi kʌlərz əv jər laif
bjutəfəl ənd nais
šou mi kʌlərz əv jər laif
ðə hit ɔr kould əz ais
kʌlərz əv mi ənd ðə kʌlərz əv ju
ər ðə kʌlərz wi si ou jæ jæ jæ
kʌlərz əv mi ənd kʌlərz əv ju
ər ðə kʌlərz wi si ou jæ jæ jæ
ai tuk jər hænd wɔkt in ðə pleis
jər seksi aiz ənd jər priti feis
ðə leizər bim ənd ðə <vary-light>
briŋ difərənt kʌlərz tə ðə nait
aim čekiŋ ju aut ɔl ai si z ju
ai bəliv ai fɑl in lʌv sou tru
ɔl ai wɑnt s tə hould ju tait
šou mi kʌlərz əv ðə nait
laik ə vižən əv lʌv wit ju
its ə vižən fərevər nu
laik ə vižən əv lʌv wi si
its ə vižən əv ju ənd mi
šou mi kʌlərz əv jər laif
bjutəfəl ənd nais
šou mi kʌlərz əv jər laif
hit ɔr kould əz ais
šou mi kʌlərz əv jər laif
bjutəfəl ənd nais
šou mi kʌlərz əv jər laif
ðə hit ɔr kould əz ais
kʌlərz əv mi ənd ðə kʌlərz əv ju
ər ðə kʌlərz wi si ou jæ jæ jæ
kʌlərz əv mi ənd kʌlərz əv ju
ər ðə kʌlərz wi si ou jæ jæ jæ
<ladadi> <ladada> di dæm

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!