pronunciaciones

MATHEMATICAL PI-THE PI SONG-Pronunciación Letra Traducción y Video

 MATHEMATICAL PI-THE PI SONG-Como Aprender a Cantarla

A long, long time ago,
Long before the Super Bowl and things like lemonade,
The Hellenic Republic was full of smarts,
And a question resting on the Grecian hearts was;
What is the circumference of a circle?”,
But they were set on rational numbers,
And it ranks among their biggest blunders,
They worked on it for years,
And confirmed one of their biggest fears,
I can’t be certain if they cried when irrationality was realised,
But something deep within them died,
The day, they discovered, Pi.

They were thinking;
Pi, pi, mathematical pi,
3.14 15 92,
65 35 89 7,
932384 62,
6433832 7 (not rounded).

Well this kind of Pi is different than most,
It hasn’t got berries, ain’t spread on toast,
And that’s how it’s always been,
We keep extending its decimal places,
Pushing our computers through their paces,
But we’ll never reach the end,
So why the fascination with,
A number whose end is just a myth?
Whence the adulation,
For mental masturbation,
It might have something to do with the stars,
To calculate distances from afar,
But that’s just a guess ‘bout the way things are,
Regarding the precision of Pi,

I am pondering;
Pi, pi, mathematical pi
3.14 15 92
65 35 89 7
932384 62
6433832 7

Now I feel that I should mention,
Pi is applicable in any dimension,
At least as far as I know,
If there were no Pi we’d be missing things,
Like marbles and mugs and balls of string,
And sports, such as soccer and curling,
The orbs in their celestial paths,
Navigate along elliptical graphs,
Ellipses have pi in them too,
Just one side of them has grew,
You can see pi in most everything,
It’s in Cornell’s Electron Storage Ring,
And also in slinkies and other springs,
And that’s why it’s important to know pi,

You should memorize,
Pi, pi, mathematical pi,
3.14 15 92,
65 35 89 7,
932384 62,
6433832 7,

Once one night I had a dream,
That pi was gone and I had to scream,
Cause all pi things had disappeared.
Can you imagine a world like that?
Circles aren’t round and spheres are flat,
It’s the culmination of everything we’ve feared,
‘Twas a nightmare of epic proportions,
One that gave me brain contortions,
Oh wait! I mean contusions,
They put me in some institutions,
But then I escaped and now I’m free!

To sing of the virtue of pi,
Pi, pi, mathematical pi,
3.14 15 92,
65 35 89 7,
932384 62,
6433832 7.

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ə lɔŋ, lɔŋ taim əɡou,
lɔŋ bifɔr ðə supər boul ənd θiŋz laik leməneid,
ðə həlenik ripʌblək wəz ful əv smɑrts,
ənd ə kwesčən restiŋ ɑn ðə ɡrišən hɑrts wʌz;
hwʌt s ðə sərkəmfrəns əv ə sərkəl?,
bət ðei wər set ɑn ræšənəl nʌmbᵊrz,
ənd it ræŋks əmʌŋ ðer biɡəst blʌndərz,
ðei wərkt ɑn it fər jiᵊrz,
ənd kənfərmd wʌn əv ðer biɡəst firz,
ai kænt bi sərtən if ðei kraid hwen iræšənæləti wəz riəlaizd,
bət sʌmθiŋ dip wiðin ðəm daid,
ðə dei, ðei diskəvərd, pai.

ðei wər θiŋkiŋ;
pai, pai, mæθəmætikəl pai,
θri. fɔrtin fiftin nainti tu,
siksti faiv θərti faiv eiti nain sevən,
nain hʌndrəd ənd θərti tu θauzənd θri hʌndrəd ənd eiti fɔr siksti tu,
siks miljən fɔr hʌndrəd ənd θərti θri θauzənd eit hʌndrəd ənd θərti tu sevən nɑt raundid.

wel ðis kaind əv pai z difərənt ðən moust,
it hæzənt ɡɑt beriz, eint spred ɑn toust,
ənd ðæts hau its ɔlweiz bin,
wi kip ikstendiŋ its desəməl pleisiz,
pušiŋ auər kəmpjutərz θru ðer peisəz,
bət wil nevər rič ði end,
sou wai ðə fæsəneišən wiθ,
ə nʌmbᵊr huz end z ǰəst ə miθ?
hwens ði æǰəleišən,
fər mentəl mæstərbeišən,
it mait həv sʌmθiŋ tə də wiθ ðə stɑrz,
tə kælkjəlet distənsəz frəm əfɑr,
bət ðæts ǰəst ə ɡes baut ðə wei θiŋz ɑr,
rəɡɑrdiŋ ðə prisižən əv pai,

ai əm pɑndəriŋ;
pai, pai, mæθəmætikəl pai
θri. fɔrtin fiftin nainti tu
siksti faiv θərti faiv eiti nain sevən
nain hʌndrəd ənd θərti tu θauzənd θri hʌndrəd ənd eiti fɔr siksti tu
siks miljən fɔr hʌndrəd ənd θərti θri θauzənd eit hʌndrəd ənd θərti tu sevən

nau ai fil ðət ai šəd menšən,
pai z æpləkəbəl in eni dimenšən,
ət list əz fɑr əz ai nou,
if ðər wər nou pai wid bi misiŋ θiŋz,
laik mɑrbəlz ənd məɡz ənd bɒlz əv striŋ,
ənd spɔrts, səč əz sɑkər ənd kərliŋ,
ði ɔrbz in ðer səlesčəl pæðz,
nævəɡet əlɔŋ əliptikəl ɡræfs,
ilipsiz həv pai in ðəm tu,
ǰəst wʌn said əv ðəm həz ɡru,
ju kən si pai in moust evriθiŋ,
its in kɒrnelz əlektran stɔrəǰ riŋ,
ənd ɒlsou in <slinkies> ənd ʌðᵊr spriŋz,
ənd ðæts wai its impɔrtənt tə nou pai,

ju šəd meməraiz,
pai, pai, mæθəmætikəl pai,
θri. fɔrtin fiftin nainti tu,
siksti faiv θərti faiv eiti nain sevən,
nain hʌndrəd ənd θərti tu θauzənd θri hʌndrəd ənd eiti fɔr siksti tu,
siks miljən fɔr hʌndrəd ənd θərti θri θauzənd eit hʌndrəd ənd θərti tu sevən,

wəns wʌn nait ai həd ə drim,
ðət pai wəz ɡɒn ənd ai həd tə skrim,
kəz ɔl pai θiŋz həd disəpird.
kən ju imæǰən ə wərld laik ðæt?
sərkəlz ɑrənt raund ənd sfirz ər flæt,
its ðə kʌlməneišən əv evriθiŋ wiv fird,
twəz ə naitmer əv epik prəpɔršənz,
wʌn ðət ɡeiv mi brein kəntɔršənz,
ou weit! ai min kəntužənz,
ðei put mi in səm instətušənz,
bət ðen ai əskeipt ənd nau aim fri!

tə siŋ əv ðə vərču əv pai,
pai, pai, mæθəmætikəl pai,
θri. fɔrtin fiftin nainti tu,
siksti faiv θərti faiv eiti nain sevən,
nain hʌndrəd ənd θərti tu θauzənd θri hʌndrəd ənd eiti fɔr siksti tu,
siks miljən fɔr hʌndrəd ənd θərti θri θauzənd eit hʌndrəd ənd θərti tu sevən.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!