aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Meek Mill-Whatever You Need-Chris Brown-Ty Dolla Sign-Pronunciación Letra Traducción

Meek Mill-Whatever You Need-Chris Brown-Ty Dolla Sign-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Meek Mill Lyrics
“Whatever You Need”
(feat. Chris Brown & Ty Dolla $ign)

[YG:]
Mustard on the beat, ho

[Chris Brown (Ty Dolla $ign):]
Girl, as long as you, wrap your arms ‘round me
Ooh baby, I don’t care what them people say
I’m givin’ you whatever you want
Girl, you know I can provide
Whatever you need
(Whatever you need, babe)
Listen to your heart, baby

[Meek Mill:]
Yeah, I’m the only young nigga who’s poppin’ that
Got it jumpin’ out the heat there like who coppin’ that?
New G Wagon got her braggin’, put a lock on that
Niggas always hit her DM, she don’t holla back, woo, woo, copy that
Cuffin’, I’ve been cuffin’
Chanel bags like it’s nothin’, and she love them
Her last nigga, he was bluffin’, she said, “Fuck him”
He let that go, I’m like, “He buggin’,” now she thuggin’ with a real one
I’ve been ballin’ on you ‘cause you smart and loyal
All my homies know me best, they say I’m fallin’ for you
And that box be slippery like tryna walk on oil
And I’ll be there long as you there when I be callin’ for you, facts

[Chris Brown (Ty Dolla $ign):]
Girl, as long as you, wrap your arms ‘round me
Ooh, baby I don’t care what them people say
I’m givin’ you whatever you want
Girl, you know I can provide
Whatever you need
(Whatever you need, babe)
Listen to your heart, baby

[Meek Mill:]
Yeah, you can get whatever you want, whatever you need
Got a one way flight ‘cause I ain’t lettin’ you leave
We ain’t fuck first night, had me beggin’ you please
But you love when I’m beggin’, you told me get on my knees
And I ate it, we got faded
You said, “Put some Tory Lanez on” and I played it
In Philly, we say you the main joint and we save it
Finally got a rich nigga, baby, you made it
Long as you hold me down, you know that it’s goin’ down
Be there when I turn around and I’ll turn your world around
I had to tone it down ‘cause you made me slow it down
But I got you open now, so I’m ‘bout to show you now, show you now

[Ty Dolla $ign:]
What makes you think that I would try to run a game on you?
Just as sure as my name is Dolla, I’ll be there for you and I’ll
Treat you just like a queen and give you fine things
You’ll never have to worry ‘bout another in your place, so believe me when I say

[Chris Brown (Ty Dolla $ign):]
Girl, as long as you, wrap your arms ‘round me
Ooh, baby I don’t care what them people say
I’m givin’ you whatever you want
Girl, you know I can provide
Whatever you need
(Whatever you need, babe)
Listen to your heart, baby

#Pronunciación

 

mik mil liriks
hwʌtevᵊr ju nid
fit. kris braun ənd tai <dola> <saign>

<[yg>: <]>
mʌstərd ɑn ðə bit, hou

<[chris> braun tai <dolla> <ign>: <]>
ɡərl, əz lɔŋ əz ju, ræp jər ɑrmz raund mi
u beibi, ai dount ker hwʌt ðəm pipəl sei
aim <givin> ju hwʌtevᵊr ju wɑnt
ɡərl, ju nou ai kən prəvaid
hwʌtevᵊr ju nid
hwʌtevᵊr ju nid, beib
lisən tə jər hɑrt, beibi

<[meek> mil: <]>
jæ, aim ði ounli jəŋ <nigga> huz <poppin> ðæt
ɡɑt it <jumpin> aut ðə hit ðər laik hu kɑpin ðæt?
nu ǰi wæɡən ɡɑt hər <braggin>, put ə lɑk ɑn ðæt
<niggas> ɔlweiz hit hər dɔičmɑk, ši dount hɑlə bæk, wu, wu, kɑpi ðæt
<cuffin>, aiv bin <cuffin>
šənel bæɡz laik its nəθən, ənd ši lʌv ðəm
hər læst <nigga>, hi wəz <bluffin>, ši sed, fək im
hi let ðət ɡou, aim laik, hi <buggin>, nau ši <thuggin> wiθ ə riəl wʌn
aiv bin bælin ɑn ju kəz ju smɑrt ənd lɔiəl
ɔl mai <homies> nou mi best, ðei sei aim fælin fər ju
ənd ðət bɑks bi slipəri laik <tryna> wɑk ɑn ɔil
ənd ail bi ðər lɔŋ əz ju ðər hwen ai bi <callin> fər ju, fækts

<[chris> braun tai <dolla> <ign>: <]>
ɡərl, əz lɔŋ əz ju, ræp jər ɑrmz raund mi
u, beibi ai dount ker hwʌt ðəm pipəl sei
aim <givin> ju hwʌtevᵊr ju wɑnt
ɡərl, ju nou ai kən prəvaid
hwʌtevᵊr ju nid
hwʌtevᵊr ju nid, beib
lisən tə jər hɑrt, beibi

<[meek> mil: <]>
jæ, ju kən ɡet hwʌtevᵊr ju wɑnt, hwʌtevᵊr ju nid
ɡɑt ə wʌn wei flait kəz ai eint <lettin> ju liv
wi eint fək fərst nait, həd mi <beggin> ju pliz
bət ju lʌv hwen aim <beggin>, ju tould mi ɡet ɑn mai niz
ənd ai eit it, wi ɡɑt feidəd
ju sed, put səm tɔri <lanez> ɑn ənd ai pleid it
in fili, wi sei ju ðə mein ǰɔint ənd wi seiv it
fainəli ɡɑt ə rič <nigga>, beibi, ju meid it
lɔŋ əz ju hould mi daun, ju nou ðət its ɡɔin daun
bi ðər hwen ai tərn əraund ənd ail tərn jər wərld əraund
ai həd tə toun it daun kəz ju meid mi slou it daun
bət ai ɡɑt ju oupən nau, sou aim baut tə šou ju nau, šou ju nau

<[ty> <dolla> <ign>: <]>
hwʌt meiks ju θiŋk ðət ai wud trai tə rən ə ɡeim ɑn ju?
ǰəst əz šur əz mai neim z <dolla>, ail bi ðər fər ju ənd ail
trit ju ǰəst laik ə kwin ənd ɡiv ju fain θiŋz
jul nevər həv tə wəri baut ənʌðᵊr in jər pleis, sou bəliv mi hwen ai sei

<[chris> braun tai <dolla> <ign>: <]>
ɡərl, əz lɔŋ əz ju, ræp jər ɑrmz raund mi
u, beibi ai dount ker hwʌt ðəm pipəl sei
aim <givin> ju hwʌtevᵊr ju wɑnt
ɡərl, ju nou ai kən prəvaid
hwʌtevᵊr ju nid
hwʌtevᵊr ju nid, beib
lisən tə jər hɑrt, beibi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!