como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Melanie Martinez – Blue Knees-Pronunciación Letra Traducción

Melanie Martinez – Blue Knees-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Melanie Martinez Lyrics
“Blue Knees”

Just ‘cause I bought a band-aid
Doesn’t mean I’m able to clean the scars
That run deeper
Than all my old demons
That I keep under still water

Just ‘cause you give me flowers
Doesn’t cover up the smell of a dead body
Or raise the dead body
Of a girl who got shut down before

Just ‘cause you crack the window
Doesn’t mean I’m able to clear the air
That my heart breathed
Before you came around here

Just ‘cause you say you love me
Doesn’t mean that I’m gonna look you in the eyes
Pretend to be surprised
And say I love you back

‘Cause I’m tripping, tripping on rocks
Cuttin’ on my ankles
Where I know the blood stops
Blue, blue knees
Fallin’ for the next man who breathes

I need a band-aid recovery
Don’t get too close ‘cause you’re really nothing to me
You’re just a band-aid on my knees
You’re just a band-aid recovery
I’ll rip you off when I bleed
I’ll rip you off when I bleed

Just ‘cause I’m coming over
Doesn’t mean I’ll be there when you wake up
‘Cause coming over doesn’t mean that I’m over him

Just ‘cause you are my band-aid
Doesn’t mean I want you to stick around
‘Cause rebounds get washed away the next time it rains

‘Cause I’m tripping, tripping on rocks
Cuttin’ on my ankles
Where I know the blood stops
Blue, blue knees
Fallin’ for the next man who breathes

I need a band-aid recovery
Don’t get too close ‘cause you’re really nothing to me
You’re just a band-aid on my knees
You’re just a band-aid recovery
I’ll rip you off when I bleed
I’ll rip you off when I bleed

#Pronunciación de la Canción

meləni martinez liriks
blu niz
ǰəst kəz ai bɔt ə bænded
dʌzənt min aim eibəl tə klin ðə skɑrz
ðət rən dipər
ðən ɔl mai ould dimənz
ðət ai kip ʌndᵊr stil wɒtər
ǰəst kəz ju ɡiv mi flauərz
dʌzənt kʌvər ʌp ðə smel əv ə ded bɑdi
ɔr reiz ðə ded bɑdi
əv ə ɡərl hu ɡɑt šət daun bifɔr
ǰəst kəz ju kræk ðə windou
dʌzənt min aim eibəl tə klir ði er
ðət mai hɑrt briðd
bifɔr ju keim əraund hiər
ǰəst kəz ju sei ju lʌv mi
dʌzənt min ðət aim ɡɑnə luk ju in ði aiz
pritend tə bi sərpraizd
ənd sei ai lʌv ju bæk
kəz aim tripiŋ, tripiŋ ɑn rɑks
<cuttin> ɑn mai æŋkəlz
hweᵊr ai nou ðə bləd stɑps
blu, blu niz
fælin fər ðə nekst mæn hu briðz
ai nid ə bænded rikʌvri
dount ɡet tu klouz kəz jər rili nʌθiŋ tə mi
jər ǰəst ə bænded ɑn mai niz
jər ǰəst ə bænded rikʌvri
ail rip ju ɒf hwen ai blid
ail rip ju ɒf hwen ai blid
ǰəst kəz aim kʌmiŋ ouvᵊr
dʌzənt min ail bi ðər hwen ju weik ʌp
kəz kʌmiŋ ouvᵊr dʌzənt min ðət aim ouvᵊr im
ǰəst kəz ju ər mai bænded
dʌzənt min ai wɑnt ju tə stik əraund
kəz ribɑwndz ɡet wɑšt əwei ðə nekst taim it reinz
kəz aim tripiŋ, tripiŋ ɑn rɑks
<cuttin> ɑn mai æŋkəlz
hweᵊr ai nou ðə bləd stɑps
blu, blu niz
fælin fər ðə nekst mæn hu briðz
ai nid ə bænded rikʌvri
dount ɡet tu klouz kəz jər rili nʌθiŋ tə mi
jər ǰəst ə bænded ɑn mai niz
jər ǰəst ə bænded rikʌvri
ail rip ju ɒf hwen ai blid
ail rip ju ɒf hwen ai blid
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!