como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Melanie Martinez – Cry Baby-Pronunciación Letra Traducción

Melanie Martinez – Cry Baby-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Melanie Martinez Lyrics
“Cry Baby”

You seem to replace
Your brain with your heart
You take things so hard
And then you fall apart

You try to explain
But before you can start
Those cry baby tears
Come out of the dark

Someone’s turning the handle
To that faucet in your eyes
You pour it out
Where everyone can see

Your heart’s too big for your body
That’s why it won’t fit inside
You pour it out
Where everyone can see

They call you cry baby
Cry baby
But you don’t fucking care
Cry baby, cry baby
So you laugh through your tears

Cry baby, cry baby
‘Cause you don’t fucking care
Tears fall to the ground
You’ll just let them drown

You’ll just let them drown
Cry baby, cry baby

You’re all on your own
And you lost all your friends
You told yourself that it’s not you, it’s them

You’re one of a kind
And no one understands
But those cry baby tears keep coming back again

Someone’s turning the handle
To that faucet in your eyes
You pour it out
Where everyone can see

Your heart’s too big for your body
That’s why it won’t fit inside
You pour it out
Where everyone can see

They call you cry baby, cry baby
But you don’t fucking care
Cry baby, cry baby
So you laugh through your tears

Cry baby, cry baby
‘Cause you don’t fucking care
Tears fall to the ground
You’ll just let them drown

Cry baby, cry baby
You’ll just let them drown
Cry baby, cry baby
You’ll just let them drown

I look at you and I see myself
And I know you better than anyone else
And I have the same faucet in my eyes
So your tears are mine

They call me cry baby, cry baby
But I don’t fucking care
Cry baby, cry baby
I laugh through my tears

Cry baby, cry baby
‘Cause I don’t fucking care
Tears fall to the ground
I’ll just let them drown

Cry baby, cry baby
I’ll just let them drown
Cry baby, cry baby
You’ll just let them drown
Cry baby, cry baby
I’ll just let them drown
Cry baby, cry baby
You’ll just let them drown

#Pronunciación de la Canción

meləni martinez liriks
krai beibi

ju sim tə ripleis
jər brein wiθ jər hɑrt
ju teik θiŋz sou hɑrd
ənd ðen ju fɑl əpɑrt

ju trai tə iksplein
bət bifɔr ju kən stɑrt
ðouz krai beibi tirz
kəm aut əv ðə dɑrk

səmwənz tərniŋ ðə hændəl
tə ðət fɒsət in jər aiz
ju pɔr it aut
hweᵊr evriwʌn kən si

jər hɑrts tu biɡ fər jər bɑdi
ðæts wai it wount fit insaid
ju pɔr it aut
hweᵊr evriwʌn kən si

ðei kɒl ju krai beibi
krai beibi
bət ju dount fʌkiŋ ker
krai beibi, krai beibi
sou ju læf θru jər tirz

krai beibi, krai beibi
kəz ju dount fʌkiŋ ker
tirz fɑl tə ðə ɡraund
jul ǰəst let ðəm draun

jul ǰəst let ðəm draun
krai beibi, krai beibi

jər ɔl ɑn jər oun
ənd ju lɒst ɔl jər frendz
ju tould jərself ðət its nɑt ju, its ðəm

jər wʌn əv ə kaind
ənd nou wʌn ʌndərstændz
bət ðouz krai beibi tirz kip kʌmiŋ bæk əɡen

səmwənz tərniŋ ðə hændəl
tə ðət fɒsət in jər aiz
ju pɔr it aut
hweᵊr evriwʌn kən si

jər hɑrts tu biɡ fər jər bɑdi
ðæts wai it wount fit insaid
ju pɔr it aut
hweᵊr evriwʌn kən si

ðei kɒl ju krai beibi, krai beibi
bət ju dount fʌkiŋ ker
krai beibi, krai beibi
sou ju læf θru jər tirz

krai beibi, krai beibi
kəz ju dount fʌkiŋ ker
tirz fɑl tə ðə ɡraund
jul ǰəst let ðəm draun

krai beibi, krai beibi
jul ǰəst let ðəm draun
krai beibi, krai beibi
jul ǰəst let ðəm draun

ai luk ət ju ənd ai si maiself
ənd ai nou ju betər ðən eniwʌn els
ənd ai həv ðə seim fɒsət in mai aiz
sou jər tirz ər main

ðei kɒl mi krai beibi, krai beibi
bət ai dount fʌkiŋ ker
krai beibi, krai beibi
ai læf θru mai tirz

krai beibi, krai beibi
kəz ai dount fʌkiŋ ker
tirz fɑl tə ðə ɡraund
ail ǰəst let ðəm draun

krai beibi, krai beibi
ail ǰəst let ðəm draun
krai beibi, krai beibi
jul ǰəst let ðəm draun
krai beibi, krai beibi
ail ǰəst let ðəm draun
krai beibi, krai beibi
jul ǰəst let ðəm draun

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!