pronunciaciones

Memphis May Fire – Beneath The Skin Acoustic-Pronunciación Letra Traducción

Memphis May Fire – Beneath The Skin Acoustic-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Memphis May Fire Lyrics
“Beneath The Skin”

Another day she sets foot in this prison, dreading what they’ll say.
So much to give, but no one ever listens.
She dreams of running away.
Crippled by the way they make her feel, she takes a look at her wrists & turns to the blade.
It’s not a cry for attention if she just wants to feel anything other than the pain.
Everyone deserves to be loved, but they make her hate everything she was sure of!
Every day feels like her against the world.
Now she’s afraid she’ll never be enough.

No one knows all the weight that she holds when she feels alone.
The memories, they haunt her.
No one sees all the pain she brings everywhere she goes.
She feels they’ll never want her.

She dreams of a day when she won’t have to cry herself to sleep.
Staring at the scars on her wrists she knows this is not who she wants to be.
Another night all alone with her thoughts, dwelling on the questions that race through her head.
Scared to sleep, scared to wake up & face the day when she can’t forget the things that they said.

No one knows all the weight that she holds when she feels alone.
The memories, they haunt her.
No one sees all the pain she brings everywhere she goes.
She feels they’ll never want her.

All she wants is someone to notice; so sick of feeling invisible.
All she needs is someone to care.
If only they could see that she’s incredible.
She dreams of a day when she won’t have to cry herself to sleep.
Is our generation too blind to see true beauty lies beneath the skin?
So ignorant!
Are they too cold, too numb to see the lifelong effects of the pain they inflict?
Is our generation too blind to see true beauty lies beneath the skin?

No one knows all the weight that she holds when she feels alone.
No one sees all the pain she brings everywhere she goes.
No one knows all the weight that she holds when she feels alone.
The memories, they haunt her.

No one sees all the pain she brings everywhere she goes.
She feels they’ll never want her.
All she wants is someone to notice; so sick of feeling invisible.
All she needs is someone to care.
If only they could see that she’s incredible.
She dreams of a day when she won’t have to cry herself to sleep.
Staring at the scars on her wrists she knows this is not who she wants to be.

#Pronunciación de la Canción

memfəs mei faiər liriks
bəniθ ðə skin

ənʌðᵊr dei ši sets fut in ðis prizən, drediŋ hwʌt ðeil sei.
sou mʌč tə ɡiv, bət nou wʌn evᵊr lisənz.
ši drimz əv rʌniŋ əwei.
kripəld bai ðə wei ðei meik hər fil, ši teiks ə luk ət hər rists ənd tərnz tə ðə bleid.
its nɑt ə krai fər ətenšən if ši ǰəst wɑnts tə fil eniθiŋ ʌðᵊr ðən ðə pein.
evriwʌn dəzərvz tə bi lʌvd, bət ðei meik hər heit evriθiŋ ši wəz šur ʌv!
evri dei filz laik hər əɡenst ðə wərld.
nau šiz əfreid šil nevər bi ənəf.

nou wʌn nouz ɔl ðə weit ðət ši houldz hwen ši filz əloun.
ðə meməriz, ðei hɒnt hər.
nou wʌn siz ɔl ðə pein ši briŋz evriwer ši ɡouz.
ši filz ðeil nevər wɑnt hər.

ši drimz əv ə dei hwen ši wount həv tə krai hərself tə slip.
steriŋ ət ðə skɑrz ɑn hər rists ši nouz ðis iz nɑt hu ši wɑnts tə bi.
ənʌðᵊr nait ɔl əloun wiθ hər θɔts, dweliŋ ɑn ðə kwesčənz ðət reis θru hər hed.
skerd tə slip, skerd tə weik ʌp ənd feis ðə dei hwen ši kænt fərɡet ðə θiŋz ðət ðei sed.

nou wʌn nouz ɔl ðə weit ðət ši houldz hwen ši filz əloun.
ðə meməriz, ðei hɒnt hər.
nou wʌn siz ɔl ðə pein ši briŋz evriwer ši ɡouz.
ši filz ðeil nevər wɑnt hər.

ɔl ši wɑnts iz sʌmwən tə noutis; sou sik əv filiŋ invizəbəl.
ɔl ši nidz iz sʌmwən tə ker.
if ounli ðei kəd si ðət šiz inkredəbəl.
ši drimz əv ə dei hwen ši wount həv tə krai hərself tə slip.
iz auər ǰenəreišən tu blaind tə si tru bjuti laiz bəniθ ðə skin?
sou iɡnərənt!
ər ðei tu kould, tu nʌm tə si ðə laiflɒŋ əfekts əv ðə pein ðei inflikt?
iz auər ǰenəreišən tu blaind tə si tru bjuti laiz bəniθ ðə skin?

nou wʌn nouz ɔl ðə weit ðət ši houldz hwen ši filz əloun.
nou wʌn siz ɔl ðə pein ši briŋz evriwer ši ɡouz.
nou wʌn nouz ɔl ðə weit ðət ši houldz hwen ši filz əloun.
ðə meməriz, ðei hɒnt hər.

nou wʌn siz ɔl ðə pein ši briŋz evriwer ši ɡouz.
ši filz ðeil nevər wɑnt hər.
ɔl ši wɑnts iz sʌmwən tə noutis; sou sik əv filiŋ invizəbəl.
ɔl ši nidz iz sʌmwən tə ker.
if ounli ðei kəd si ðət šiz inkredəbəl.
ši drimz əv ə dei hwen ši wount həv tə krai hərself tə slip.
steriŋ ət ðə skɑrz ɑn hər rists ši nouz ðis iz nɑt hu ši wɑnts tə bi.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!