aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Messin’ Around-Pitbull-Enrique Iglesias-Pronunciación Letra y Video

Messin’ Around-Pitbull-Enrique Iglesias-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

PITBULL LYRICS
“Messin’ Around”
(feat. Enrique Iglesias)

[Pitbull:]
She’s got me like na, na na, na na
Na na na na, na na, na na
(Mr. Worldwide)
(She’s got that look in her eyes)
(Enrique Iglesias)
Na, na na, na na
(Like she wants to mess around)
Na na na na, na na, na na
(Enrique, talk to ‘em)

[Both:]
I heard it from a friend, who
Heard it from a friend, who
Heard it from another you’ve been messin’ around
I’m hoping that your friend too
Told you about me too
Cause I’mma tell you straight up, I’ve been messin’ around

I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
Yeah, I’ve been messin’ around

[Pitbull:]
The way you lick your lips
Yeah, I like that, I like that
When you act like a bad girl
I like that, I like that
That little sexy look you got
Mmm, I like that, I like that
The way you whisper in my ear how you want it when you want it
Girl, I like that
Then let’s go, baby, let’s ride
Let’s not talk about it, let’s do it
How you want it, English or Spanish?
Both of them, I’m fluent
We can get freaky in the morning
Or in the afternoon
We can go all night long, baby
It’s all up to you

[Both:]
You can get sexy if you want to
And you can bring your girls if you want to
And we can hit the crib if you want to
And we can mess around if you want to
Tell me, you want to?

I heard it from a friend, who
Heard it from a friend, who
Heard it from another you’ve been messin’ around
I’m hoping that your friend too
Told you about me too
Cause I’mma tell you straight up, I’ve been messin’ around

I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
Yeah, I’ve been messin’ around

Enrique, let’s break it down right quick
I’m ready, girl, are you ready?
I’m ready, girl, are you ready?
I’m ready, girl, are you ready?
I’m ready, girl, are you ready?

[Pitbull:]
The way you talk dirty
Yeah, I like that, I like that
The way you bring other girls
Yeah, I like that, I like that
The way you ride them heels
Yeah, I like that, I like that
No thong up under that skirt
Ooh, I like that, I like that
And you can get crazy, yeah, that’s cool
You can get loose, yeah, that’s cool
We can get some Voli, yeah, that’s cool
Let’s jump on the bar, yeah, that’s cool
Let’s push the gas, I’m like ooh
I don’t mean to be rude, but I swear to god
There’s so many things that I’d love to do to you

[Both:]
You can get sexy if you want to
And you can bring your girls if you want to
And we can hit the crib if you want to
And we can mess around if you want to
Tell me, you want to?

I heard it from a friend, who
Heard it from a friend, who
Heard it from another you’ve been messin’ around
I’m hoping that your friend too
Told you about me too
Cause I’mma tell you straight up, I’ve been messin’ around

I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
I’ve been messin’ around (I’ve been, I’ve been)
Yeah, I’ve been messin’ around

Enrique, let’s break it down right quick
I’m ready, girl, are you ready?
I’m ready, girl, are you ready?
I’m ready, girl, are you ready?
I’m ready, girl, are you ready?
Let’s mess around

#Pronunciación de Nivel Básico

Shis gat mi laik na, na na, na na
Na na na na, na na, na na
(Mister buorlbaid)
(Shis gat dad luk in er ais)
(Enrique Iglesias)
Na, na na, na na
(Laik shi buants tu mes araun)
Na na na na, na na, na na
(Enrique, tok tu em)
Ai jerdet from a frend, ju
Jerdet from a frend, ju
Jerdet from anoder yuv bin mesen araun
Aim joupen dad yor frend tu
Told yu abaut mi tu
Kos aima tel yu esteit ap, aiv bin mesen araun
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Yeah, aiv bin mesen araun
De buei yu lik yor lips
Yeah, ai laik dad, ai laik dad
Buen yu act laik a bad gerl
Ai laik dad, ai laik dad
Dad lirol sexi luk yu gat
Mmm, ai laik dad, ai laik dad
De buei yu buisper in mai ir jau yu buandet buen yu buandet
Gerl, ai laik dad
Den lets gou, beibi, lets raid
Lets nat tok abaut et, lets du et
Jauyu buandet, inglish or espanish?
Boz of dem, aim fluent
Bui ken get friki in de mornen
Or in de afternun
Bui ken gou ol naig, beibi
Its ol ap tu yu
Yu ken get sexi if yu buant tu
An yu ken brin yor gerls if yu buant tu
An bui ken jit de craib if yu buant tu
An bui ken mes araun if yu buant tu
Tel mi, yu buant tu?
Ai jerdet from a frend, ju
Jerdet from a frend, ju
Jerdet from anoder yuv bin mesen araun
Aim joupen dad yor frend tu
Told yu abaut mi tu
Kos aima tel yu esteit ap, aiv bin mesen araun
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Yeah, aiv bin mesen araun
Enrique, lets breiket daun raig kuik
Aim rede, gerl, ar yu rede?
Aim rede, gerl, ar yu rede?
Aim rede, gerl, ar yu rede?
Aim rede, gerl, ar yu rede?
De buei yu tok deri
Yeah, ai laik dad, ai laik dad
De buei yu brin oder gerls
Yeah, ai laik dad, ai laik dad
De buei yu raid dem jils
Yeah, ai laik dad, ai laik dad
Nou zon ap ander dad eskert
Uhh, ai laik dad, ai laik dad
An yu ken get kreizi, yeah, dads kul
Yu ken get lus, yeah, dads kul
Bui ken get som voli, yeahh, dads kul
Lets yamp on de bar, yeah, dads kul
Lets push de gas, aim laik uhh
Ai dont min tu bi rud, bat ai suer tu gad
Ders so meni zens dad aid lav tu du tu yu
Yu ken get sexi if yu buant tu
An yu ken brin yor gerls if yu buant tu
An bui ken jit de craib if yu buant tu
An bui ken mes araun if yu buant tu
Tel mi, yu buant tu?
Ai jerdet from a frend, ju
Jerdet from a frend, ju
Jerdet from anoder yuv bin mesen araun
Aim joupen dad yor frend tu
Told yu abaut mi tu
Kos aima tel yu esteit ap, aiv bin mesen araun
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Aiv bin mesen araun (Aiv bin, aiv bin)
Yeah, aiv bin mesen araun
Enrique, lets breiket daun raig kuik
Aim rede, gerl, ar yu rede?
Aim rede, gerl, ar yu rede?
Aim rede, gerl, ar yu rede?
Aim rede, gerl, ar yu rede?
Lets mes araun

#Pronunciación de Nivel Intermedio

pitbul liriks
<messin> əraund
fit. enrike iɡleisiəs

<[pitbull>: <]>
šiz ɡɑt mi laik nɑ, nɑ nɑ, nɑ nɑ
nɑ nɑ nɑ nɑ, nɑ nɑ, nɑ nɑ
mistər. wərldwaid
šiz ɡɑt ðət luk in hər aiz
enrike iɡleisiəs
nɑ, nɑ nɑ, nɑ nɑ
laik ši wɑnts tə mes əraund
nɑ nɑ nɑ nɑ, nɑ nɑ, nɑ nɑ
enrike, tɔk tə <em>

<[both>: <]>
ai hərd it frəm ə frend, hu
hərd it frəm ə frend, hu
hərd it frəm ənʌðᵊr juv bin <messin> əraund
aim houpiŋ ðət jər frend tu
tould ju əbaut mi tu
kəz <imma> tel ju streit ʌp, aiv bin <messin> əraund

aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
jæ, aiv bin <messin> əraund

<[pitbull>: <]>
ðə wei ju lik jər lips
jæ, ai laik ðæt, ai laik ðæt
hwen ju ækt laik ə bæd ɡərl
ai laik ðæt, ai laik ðæt
ðət litəl seksi luk ju ɡɑt
θri θauzənd, ai laik ðæt, ai laik ðæt
ðə wei ju wispər in mai ir hau ju wɑnt it hwen ju wɑnt it
ɡərl, ai laik ðæt
ðen lets ɡou, beibi, lets raid
lets nɑt tɔk əbaut it, lets də it
hau ju wɑnt it, iŋɡliš ɔr spæniš?
bouθ əv ðəm, aim fluənt
wi kən ɡet friki in ðə mɔrniŋ
ɔr in ði æftərnun
wi kən ɡou ɔl nait lɔŋ, beibi
its ɔl ʌp tə ju

<[both>: <]>
ju kən ɡet seksi if ju wɑnt tu
ənd ju kən briŋ jər ɡərlz if ju wɑnt tu
ənd wi kən hit ðə krib if ju wɑnt tu
ənd wi kən mes əraund if ju wɑnt tu
tel mi, ju wɑnt tu?

ai hərd it frəm ə frend, hu
hərd it frəm ə frend, hu
hərd it frəm ənʌðᵊr juv bin <messin> əraund
aim houpiŋ ðət jər frend tu
tould ju əbaut mi tu
kəz <imma> tel ju streit ʌp, aiv bin <messin> əraund

aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
jæ, aiv bin <messin> əraund

enrike, lets breik it daun rait kwik
aim redi, ɡərl, ər ju redi?
aim redi, ɡərl, ər ju redi?
aim redi, ɡərl, ər ju redi?
aim redi, ɡərl, ər ju redi?

<[pitbull>: <]>
ðə wei ju tɔk dərti
jæ, ai laik ðæt, ai laik ðæt
ðə wei ju briŋ ʌðᵊr ɡərlz
jæ, ai laik ðæt, ai laik ðæt
ðə wei ju raid ðəm hilz
jæ, ai laik ðæt, ai laik ðæt
nou θɒŋ ʌp ʌndᵊr ðət skərt
u, ai laik ðæt, ai laik ðæt
ənd ju kən ɡet kreizi, jæ, ðæts kul
ju kən ɡet lus, jæ, ðæts kul
wi kən ɡet səm <voli>, jæ, ðæts kul
lets ǰəmp ɑn ðə bɑr, jæ, ðæts kul
lets puš ðə ɡæs, aim laik u
ai dount min tə bi rud, bət ai swer tə ɡɑd
ðerz sou meni θiŋz ðət aid lʌv tə də tə ju

<[both>: <]>
ju kən ɡet seksi if ju wɑnt tu
ənd ju kən briŋ jər ɡərlz if ju wɑnt tu
ənd wi kən hit ðə krib if ju wɑnt tu
ənd wi kən mes əraund if ju wɑnt tu
tel mi, ju wɑnt tu?

ai hərd it frəm ə frend, hu
hərd it frəm ə frend, hu
hərd it frəm ənʌðᵊr juv bin <messin> əraund
aim houpiŋ ðət jər frend tu
tould ju əbaut mi tu
kəz <imma> tel ju streit ʌp, aiv bin <messin> əraund

aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
aiv bin <messin> əraund aiv bin, aiv bin
jæ, aiv bin <messin> əraund

enrike, lets breik it daun rait kwik
aim redi, ɡərl, ər ju redi?
aim redi, ɡərl, ər ju redi?
aim redi, ɡərl, ər ju redi?
aim redi, ɡərl, ər ju redi?
lets mes əraund

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!