aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Michael Bublé – I Believe in You- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Michael Bublé – I Believe in You- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Michael Buble Lyrics
“I Believe In You”

Time goes by
And I’ve been holding everything inside
But now I’ve got nothing left to hide
When I’m with you, oh, you

But I can see
How strong a man I’m gonna have to be
To do for you what comes so naturally
It’s in the way you move

And all I want
Is a chance to prove
Show all I can do

I believe in starting over
I can see that your heart is true
I believe in good things coming back to you
You’re the light that lifts me higher
So bright, you guide me through
I believe in you

And I don’t mind
If you want to hold onto me tight
You don’t have to sleep alone tonight
If you don’t want to

And all I want
Is to know you’re near
You’re all I need here

I believe in starting over
I can see that your heart is true
I believe in good things coming back to you
You’re the light that lifts me higher
So bright, you guide me through
I believe in you

I know that there are times
Where you feel worthless
Like all the love you get
You don’t deserve it
Sometimes I feel my faith is just a burden
On you, you, you

I believe in starting over
I can see that your heart is true
I believe in love
You give me reason to
You’re the light that lifts me higher
So high up in the sky
I, I think we’re gonna fly

I believe in starting over
I can see that your heart is true
I believe in love
You give me reason to
You’re the light that lifts me higher
So bright, you guide me through
I believe in you
I believe in you
I believe in you
You guide me through
I believe in you

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

maikəl <buble> liriks
ai bəliv in ju

taim ɡouz bai
ənd aiv bin houldiŋ evriθiŋ insaid
bət nau aiv ɡɑt nʌθiŋ left tə haid
hwen aim wiθ ju, ou, ju

bət ai kən si
hau strɒŋ ə mæn aim ɡɑnə həv tə bi
tə də fər ju hwʌt kəmz sou næčərəli
its in ðə wei ju muv

ənd ɔl ai wɑnt
iz ə čæns tə pruv
šou ɔl ai kən du

ai bəliv in stɑrtiŋ ouvᵊr
ai kən si ðət jər hɑrt s tru
ai bəliv in ɡud θiŋz kʌmiŋ bæk tə ju
jər ðə lait ðət lifts mi haiər
sou brait, ju ɡaid mi θru
ai bəliv in ju

ənd ai dount maind
if ju wɑnt tə hould ɑntu mi tait
ju dount həv tə slip əloun tənait
if ju dount wɑnt tu

ənd ɔl ai wɑnt
iz tə nou jər nir
jər ɔl ai nid hiər

ai bəliv in stɑrtiŋ ouvᵊr
ai kən si ðət jər hɑrt s tru
ai bəliv in ɡud θiŋz kʌmiŋ bæk tə ju
jər ðə lait ðət lifts mi haiər
sou brait, ju ɡaid mi θru
ai bəliv in ju

ai nou ðət ðər ər taimz
hweᵊr ju fil wərθləs
laik ɔl ðə lʌv ju ɡet
ju dount dəzərv it
səmtaimz ai fil mai feiθ s ǰəst ə bərdən
ɑn ju, ju, ju

ai bəliv in stɑrtiŋ ouvᵊr
ai kən si ðət jər hɑrt s tru
ai bəliv in lʌv
ju ɡiv mi rizən tu
jər ðə lait ðət lifts mi haiər
sou hai ʌp in ðə skai
ai, ai θiŋk wir ɡɑnə flai

ai bəliv in stɑrtiŋ ouvᵊr
ai kən si ðət jər hɑrt s tru
ai bəliv in lʌv
ju ɡiv mi rizən tu
jər ðə lait ðət lifts mi haiər
sou brait, ju ɡaid mi θru
ai bəliv in ju
ai bəliv in ju
ai bəliv in ju
ju ɡaid mi θru
ai bəliv in ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!