aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Michael Jackson-Remember The Time-Pronunciación Letra Traducción y Video

Michael Jackson-Remember The Time-Cursos Online Gratuitos

MICHAEL JACKSON LYRICS
“Remember The Time”

Do You Remember
When We Fell In Love
We Were Young
And Innocent Then
Do You Remember
How It All Began
It Just Seemed Like Heaven
So Why Did It End?

Do You Remember
Back In The Fall
We’d Be Together
All Day Long
Do You Remember
Us Holding Hands
In Each Other’s Eyes
We’d Stare
(Tell Me)

Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time
When We First Met
Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time

Do You Remember
How We Used To Talk
(Ya Know)
We’d Stay On The Phone
At Night Till Dawn
Do You Remember
All The Things We Said Like
I Love You So
I’ll Never Let You Go

Do You Remember
Back In The Spring
Every Morning Birds Would Sing
Do You Remember
Those Special Times
They’ll Just Go On And On
In The Back Of My Mind

Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time
When We First Met Girl
Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time
Those Sweet Memories
Will Always Be Dear To Me
And Girl No Matter What Was Said
I Will Never Forget What We Had
Now Baby

Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time
When We First Met
Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time

Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time
When We First Met
Do You Remember The Time
When We Fell In Love
Do You Remember The Time

Remember The Times
Ooh
Remember The Times
Do You Remember Girl
Remember The Times
On The Phone You And Me
Remember The Times
Till Dawn, Two Or Three
What About Us Girl

Remember The Times
Do You. Do You, Do You,
Do You, Do You
Remember The Times
In The Park, On The Beach
Remember The Times
You And Me In Spain
Remember The Times
What About, What About…

Remember The Times
Ooh… In The Park
Remember The Times
After Dark…, Do You, Do You, Do You
Remember The Times
Do You, Do You, Do You, Do You
Remember The Times
Yeah Yeah
Remember The Times

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

maikəl ǰæksən liriks
rəmembər ðə taim

də ju rəmembər
hwen wi fel in lʌv
wi wər jəŋ
ənd inəsənt ðen
də ju rəmembər
hau it ɔl biɡæn
it ǰəst simd laik hevən
sou wai did it end?

də ju rəmembər
bæk in ðə fɑl
wid bi təɡeðər
ɔl dei lɔŋ
də ju rəmembər
əz houldiŋ hændz
in ič ʌðᵊrz aiz
wid ster
tel mi

də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fərst met
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim

də ju rəmembər
hau wi just tə tɔk
jɑ nou
wid stei ɑn ðə foun
ət nait til dɒn
də ju rəmembər
ɔl ðə θiŋz wi sed laik
ai lʌv ju sou
ail nevər let ju ɡou

də ju rəmembər
bæk in ðə spriŋ
evri mɔrniŋ bərdz wud siŋ
də ju rəmembər
ðouz spešəl taimz
ðeil ǰəst ɡou ɑn ənd ɑn
in ðə bæk əv mai maind

də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fərst met ɡərl
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim
ðouz swit meməriz
wəl ɔlweiz bi dir tə mi
ənd ɡərl nou mætər hwʌt wəz sed
ai wəl nevər fərɡet hwʌt wi hæd
nau beibi

də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fərst met
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim

də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fərst met
də ju rəmembər ðə taim
hwen wi fel in lʌv
də ju rəmembər ðə taim

rəmembər ðə taimz
u
rəmembər ðə taimz
də ju rəmembər ɡərl
rəmembər ðə taimz
ɑn ðə foun ju ənd mi
rəmembər ðə taimz
til dɒn, tu ɔr θri
hwʌt əbaut əz ɡərl

rəmembər ðə taimz
də ju. də ju, də ju,
də ju, də ju
rəmembər ðə taimz
in ðə pɑrk, ɑn ðə bič
rəmembər ðə taimz
ju ənd mi in spein
rəmembər ðə taimz
hwʌt əbaut, hwʌt əbaut…

rəmembər ðə taimz
u… in ðə pɑrk
rəmembər ðə taimz
æftər dɑrk…, də ju, də ju, də ju
rəmembər ðə taimz
də ju, də ju, də ju, də ju
rəmembər ðə taimz
jæ jæ
rəmembər ðə taimz