aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Mick Jagger-Say You Will-Rolling Stones-Pronunciación Letra Traducción y Video

Mick Jagger-Say You Will-Rolling Stones-Como Aprender a Cantarla

MICK JAGGER LYRICS
“Say You Will”

Cast all your fears aside
And say you will, say you will be mine
And stay with me until the end of time
And help me, help me grind this mill of life
Please, say you will, say you will be mine

And times and customs may change
And life may get dizzy
My heart is deep in the country
But I live for the city
Chasing those greenfields
That lie just over the hill
Isn’t it time that I rested
Time to stand still

I need a lover surely as I need a friend
Someone whose laughter I’ll lean on
To tie our lives together

Cast all your fears aside
And say you will, say you will be mine
And love me, until the end of time
And help me, help me grind this mill of life
And say you will, say you will

We’re on a ship out to sea
And it’s stormy weather
Why don’t you promise to me
Devotion forever
The hillsides are yellow and green
And the olives still bloom
We will make passionate love
By electrical moons

I need a lover surely as I need a friend
Someone whose laughter I’ll lean on
To tie our lives together

Cast all your fears aside
And say you will, say you will be mine
And stay with me until the end of time
And help me, help me grind this mill of life
And say you will, say you will

Cast all your fears aside
Say you will
Cast all your fears aside
Say you will
You make my heart come alive
Say you will
Help me, help me, help me
Help me grind this mill
Grind this mill of life
Say you will
Say you will be mine
Say you will
Say you will be mine

#Pronunciación de Nivel Avanzado

mik ǰæɡər liriks
sei ju wil

kæst ɔl jər firz əsaid
ənd sei ju wil, sei ju wəl bi main
ənd stei wiθ mi ʌntil ði end əv taim
ənd help mi, help mi ɡraind ðis mil əv laif
pliz, sei ju wil, sei ju wəl bi main

ənd taimz ənd kʌstəmz mei čeinǰ
ənd laif mei ɡet dizi
mai hɑrt s dip in ðə kʌntri
bət ai laiv fər ðə siti
čeisiŋ ðouz <greenfields>
ðət lai ǰəst ouvᵊr ðə hil
izənt it taim ðət ai restəd
taim tə stænd stil

ai nid ə lʌvᵊr šurli əz ai nid ə frend
sʌmwən huz læftər ail lin ɑn
tə tai auər livz təɡeðər

kæst ɔl jər firz əsaid
ənd sei ju wil, sei ju wəl bi main
ənd lʌv mi, ʌntil ði end əv taim
ənd help mi, help mi ɡraind ðis mil əv laif
ənd sei ju wil, sei ju wil

wir ɑn ə šip aut tə si
ənd its stɔrmi weðər
wai dount ju prɑməs tə mi
divoušən fərevər
ðə hilsaidz ər jelou ənd ɡrin
ənd ði ɑlivz stil blum
wi wəl meik pæšənət lʌv
bai əlektrikəl munz

ai nid ə lʌvᵊr šurli əz ai nid ə frend
sʌmwən huz læftər ail lin ɑn
tə tai auər livz təɡeðər

kæst ɔl jər firz əsaid
ənd sei ju wil, sei ju wəl bi main
ənd stei wiθ mi ʌntil ði end əv taim
ənd help mi, help mi ɡraind ðis mil əv laif
ənd sei ju wil, sei ju wil

kæst ɔl jər firz əsaid
sei ju wil
kæst ɔl jər firz əsaid
sei ju wil
ju meik mai hɑrt kəm əlaiv
sei ju wil
help mi, help mi, help mi
help mi ɡraind ðis mil
ɡraind ðis mil əv laif
sei ju wil
sei ju wəl bi main
sei ju wil
sei ju wəl bi main