aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Migos-Marshmello – Danger-Pronunciación Letra Traducción

Migos-Marshmello – Danger-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Migos & Marshmello Lyrics
“Danger”

[Offset:]
Tryna get demons up outta me (demons)
Turn to a beast, eat your arteries (beast)
Deceasing opponents so properly (opponent)
Unleashing the dark side what got to me (got)
We come to take this shit over (hey)
Foot on the gas, hear the motor (skrrt)
Switchin’ my thoughts, I’m bipolar (woo)
I stare in the eyes of a cobra (sss)
Say you want smoke, come get it (come on)
You wanna play dumb, I’m wit’ it (wit’ it)
I’m about to take over the city (hey)
I came with my committee, gang with it (gang)
Came for the bag and the profit (bag)
Lookin’ for the wave when we got it (wave)
Nigga, you ain’t scare nobody (boo)
Bop-bop, that’s a whole body (bop)

[Quavo:]
(Cold case, cold, cold case)…
On the dark side, if you keep cold, it’s a cold case
In my right mind, I can write rhymes ‘til I road rage
It’s a yellow ten on my left wrist, and that’s all place
On my knees, thanking God that he got me through the pain

Danger, danger
I don’t fit in, I’m a stranger
Believer, believer
I can’t take out all the evil
Empowerment to all my people
I can prove to you I’m a leader
Run through the money, no Visa
Forgive me ‘cause my life illegal

[Takeoff:]
Searchin’ for the bag and the prize (bag)
On a mission lookin’ for them bad guys
Can’t run no play over my head, I’m real wise
Look at his eyes, wide, think he traumatized
Take me as a joke, I’ma hang ‘em on the rope (rope)
‘Cause where I’m from, we don’t play like that on our side (no)
Better not freeze ‘cause we know you’re gon’ choke (choke)
Talk behind my back but your shots backfired
I know you tried but you never could survive
I see the fear that’s in your eyes (eyes)
I’m like Ford, they tryna hide
They criticize in disguise (criticize)
They know I can only tell the truth (truth)
They know all you do is tell lies (lies)
I’m about to take over the city, tell me you just with it
‘Cause I know my squad gon’ ride (ride)

[Quavo:]
(Cold case, cold, cold case)…
On the dark side, if you keep cold, it’s a cold case
In my right mind, I can write rhymes ‘til I road rage
It’s a yellow ten on my left wrist, and that’s all place
On my knees, thanking God that he got me through the pain

Danger, danger
I don’t fit in, I’m a stranger
Believer, believer
I can’t take out all the evil
Empowerment to all my people
I can prove to you I’m a leader
Run through the money, no Visa
Forgive me ‘cause my life illegal

[Offset:]
Come on, say you want smoke come get it (wit’ it)
You wanna play dumb, I’m with it (gang, gang, bag)
Lookin’ for the wave when we got it (wave)
Bop-bop, that’s a whole body (bop)

[Quavo:]
Danger, danger
I don’t fit in, I’m a stranger
Believer, believer
I can’t take out all the evil
Empowerment to all my people
I can prove to you I’m a leader
Run through the money, no Visa
Forgive me ‘cause my life illegal

Danger, danger
I don’t fit in, I’m a stranger
Believer, believer
I can’t take out all the evil
Empowerment to all my people
I can prove to you I’m a leader
Run through the money, no Visa
Forgive me ‘cause my life illegal

#Pronunciación de la Canción

<migos> ənd <marshmello> liriks
deinǰər

<[offset>: <]>
<tryna> ɡet dimənz ʌp utə mi dimənz
tərn tə ə bist, it jər ɑrtəriz bist
disisiŋ əpounənts sou prɑpərli əpounənt
ʌnlišiŋ ðə dɑrk said hwʌt ɡɑt tə mi ɡɑt
wi kəm tə teik ðis šit ouvᵊr hei
fut ɑn ðə ɡæs, hir ðə moutə <skrrt>
<switchin> mai θɔts, aim baipoulə wu
ai ster in ði aiz əv ə koubrə <sss>
sei ju wɑnt smouk, kəm ɡet it kəm ɑn
ju wɑnə plei dəm, aim wit it wit it
aim əbaut tə teik ouvᵊr ðə siti hei
ai keim wiθ mai kəmiti, ɡæŋ wiθ it ɡæŋ
keim fər ðə bæɡ ənd ðə prɑfət bæɡ
<lookin> fər ðə weiv hwen wi ɡɑt it weiv
<nigga>, ju eint sker noubədi bu
<bop-bop>, ðæts ə houl bɑdi bɑp

<[quavo>: <]>
kould keis, kould, kould keis…
ɑn ðə dɑrk said, if ju kip kould, its ə kould keis
in mai rait maind, ai kən rait raimz til ai roud reiǰ
its ə jelou ten ɑn mai left rist, ənd ðæts ɔl pleis
ɑn mai niz, θæŋkiŋ ɡɑd ðət hi ɡɑt mi θru ðə pein

deinǰər, deinǰər
ai dount fit in, aim ə streinǰər
bəlivər, bəlivər
ai kænt teik aut ɔl ði ivəl
impauərmənt tə ɔl mai pipəl
ai kən pruv tə ju aim ə lidər
rən θru ðə mʌni, nou vizə
fərɡiv mi kəz mai laif iliɡəl

<[takeoff>: <]>
<searchin> fər ðə bæɡ ənd ðə praiz bæɡ
ɑn ə mišən <lookin> fər ðəm bæd ɡaiz
kænt rən nou plei ouvᵊr mai hed, aim riəl waiz
luk ət iz aiz, waid, θiŋk hi trɒmətaizd
teik mi əz ə ǰouk, <ima> hæŋ <em> ɑn ðə roup roup
kəz hweᵊr aim frʌm, wi dount plei laik ðət ɑn auər said nou
betər nɑt friz kəz wi nou jər <gon> čouk čouk
tɔk bəhaind mai bæk bət jər šɑts bækfaiərd
ai nou ju traid bət ju nevər kəd sərvaiv
ai si ðə fir ðæts in jər aiz aiz
aim laik fɔrd, ðei <tryna> haid
ðei kritəsaiz in disɡaiz kritəsaiz
ðei nou ai kən ounli tel ðə truθ truθ
ðei nou ɔl ju də z tel laiz laiz
aim əbaut tə teik ouvᵊr ðə siti, tel mi ju ǰəst wiθ it
kəz ai nou mai skwɑd <gon> raid raid

<[quavo>: <]>
kould keis, kould, kould keis…
ɑn ðə dɑrk said, if ju kip kould, its ə kould keis
in mai rait maind, ai kən rait raimz til ai roud reiǰ
its ə jelou ten ɑn mai left rist, ənd ðæts ɔl pleis
ɑn mai niz, θæŋkiŋ ɡɑd ðət hi ɡɑt mi θru ðə pein

deinǰər, deinǰər
ai dount fit in, aim ə streinǰər
bəlivər, bəlivər
ai kænt teik aut ɔl ði ivəl
impauərmənt tə ɔl mai pipəl
ai kən pruv tə ju aim ə lidər
rən θru ðə mʌni, nou vizə
fərɡiv mi kəz mai laif iliɡəl

<[offset>: <]>
kəm ɑn, sei ju wɑnt smouk kəm ɡet it wit it
ju wɑnə plei dəm, aim wiθ it ɡæŋ, ɡæŋ, bæɡ
<lookin> fər ðə weiv hwen wi ɡɑt it weiv
<bop-bop>, ðæts ə houl bɑdi bɑp

<[quavo>: <]>
deinǰər, deinǰər
ai dount fit in, aim ə streinǰər
bəlivər, bəlivər
ai kænt teik aut ɔl ði ivəl
impauərmənt tə ɔl mai pipəl
ai kən pruv tə ju aim ə lidər
rən θru ðə mʌni, nou vizə
fərɡiv mi kəz mai laif iliɡəl

deinǰər, deinǰər
ai dount fit in, aim ə streinǰər
bəlivər, bəlivər
ai kænt teik aut ɔl ði ivəl
impauərmənt tə ɔl mai pipəl
ai kən pruv tə ju aim ə lidər
rən θru ðə mʌni, nou vizə
fərɡiv mi kəz mai laif iliɡəl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *