Migos – Slippery-Gucci Mane-Pronunciación Letra Traducción

Migos – Slippery-Gucci Mane-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Migos Lyrics
“Slippery”

[Quavo:]
Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
I heard your bitch she got that water
(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
I’m up, oh, believe me, believe me (believe me)
Get beat, ‘cause I’m flexin’ ‘Raris (skrt)
You can bet on me (skr, skr)

Hey, hey, hey, tater tot
Fuck niggas on my radar watch (watchin’)
Crocodile hunter, turn ‘em to some gator shots (urr)
Iced out watch (ice), ridin’ round ten o’ clock (ten)
Ridin’ round, geeked up, damn, think it’s three o’clock (three)
Four o’clock (four), five o’clock, six o’clock (five)
I’m gon’ pop, if I don’t I’m back to the pot (whip)
I got rocks (rocks), big bales, big arms (bales)
Tommy gun (prr), come out and play let’s have fun (yeah)
Big scales (scales), fishscale, big weight (fish)
Iceberg (ice), ice tray, ice tray (woo)
Plug called (called), tried to front, I don’t need it (brrt)
I don’t need it (brrt)
Pockets strong, wrist anemic (strong)
Get freezy (freezy), young nigga pay your debt-is (debt-is)
Grandma (grandma) auntie Ab and auntie Neesa (Neesa)
Uncle Bo, auntie Greta serve ya perkys (Greta)
Auntie Eva, if she got a pound she might just serve it (serve)

Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
I heard your bitch she got that water
(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
I’m up, oh, believe me, believe me (believe me)
Get beat, ‘cause I’m flexin’ ‘Raris (skrt)
You can bet on me (skr, skr)

[Offset:]
(Offset!)
Hey, hey, hey, slippery, she numbin’ me, that tongue on me
Honestly (honest), she fuck with me, a wife to be (wife)
In Italy, bought her a fur, look like the wildebeest (rarr)
Just chill with me (chill)
It is no worry, it is a bill to me (it ain’t nothin’)
I pull up Diablo, I pull up with models
I gave her her first Philippe (Philippe)
We goin’ full throttle, she swallowed the bottle
I’m all in her ovaries (ah)
I gave her some dollars
I Gucci’d her collar now she can’t get over me (hey)
She want a dose of me (dose)
Just hop in the Ghost with me (Ghost)
Perky and molly, don’t vote for nobody
These bitch ass niggas ain’t solid (solid)
Run in your house and with pumps and the shotties
Your mama might be up inside it (bah)
Cars robotic, bad bitch with a body
But really don’t care nothing about it (uh-uh)
Cappin’ and poppin’, I seen that lil Masi
I coulda pulled up and just shot ya (brrt)
It’s a jungle, I let ‘em survive

[Quavo:]
Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
I heard your bitch she got that water
(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
I’m up, oh, believe me, believe me (believe me)
Get beat, ‘cause I’m flexin’ ‘Raris (skrt)
You can bet on me (skr, skr)

[Gucci Mane:]
I rock water, diamonds, I’m drippin’ but not slippin’
I threw a quarter, well, damn, but no I’m not trippin’
Bugatti on Forgis, and nawl, I’m not crippin’
I buy Ferraris like Jordans
I’m Mike and y’all Pippen
Chillin’, just me and my millions
Niggas, they all in they feelin’s
My bitches, I spoil them like they chillens
So persistent, if I want it, I go get it
I’m so slimy, grimy, shiesty but still shining
Rude and unkindly, cruel with no conscience
Drop the top on College, nigga I ain’t with no nonsense
And I’m a murderer nigga but I don’t promote violence

[Takeoff:]
Dead shot (brrt), AK make your head rock (brrt)
Red dot, retro Air Jord’ deadstock
Lean on rocks (Act)
Perkys, Mollies, Xannies, rocks (roxies)
Oxycontin (Oxyies)
Takeoff I’m your med doc (Takeoff!)
Leg lock (leg)
The key I got, unlock the box (box)
What’s in that box, huh?
Don’t tell em they might show the cops (shh)
Wrist watch (bite), abnormal so I flood the clock (ice)
Money flop, panties drop, that’s when them titties pop (woo)
Free my partners (John Wick)
‘Til they free it’s fuck the cops (fuck ‘em)
They know I geek a lot
They don’t know I keep a Glock (clueless)
Ain’t been no drought (where)
They think I been sleep a lot
They think I’m dumb (dumb)
They don’t know I see the plot (see it)
Fuck it I seize a knot

[Quavo:]
Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
I heard your bitch she got that water
(Splash, drip, drip, woo, splash)
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
I’m up, oh, believe me, believe me (believe me)
Get beat, ‘cause I’m flexin’ ‘Raris (skrt)
You can bet on me (skr, skr)
Hey, hey, hey

#Pronunciación de la Canción

<migos> liriks
slipəri
<[quavo>: <]>
pɑp ə pərki ǰəst tə stɑrt ʌp pɑp it, pɑp it pɑp it
tu kəps əv pərpəl ǰəst tə wɔrm ʌp tu kəps, dræŋk
ai hərd jər bič ši ɡɑt ðət wɒtər
splæš, drip, drip, wu, splæš
slipəri, <scuse> mi, pliz mi pliz
aim ʌp, ou, bəliv mi, bəliv mi bəliv mi
ɡet bit, kəz aim <flexin> <raris> <skrt>
ju kən bet ɑn mi <skr>, <skr>
hei, hei, hei, <tater> tɑt
fək <niggas> ɑn mai reidɑr wɑč <watchin>
krɑkədail hʌntər, tərn <em> tə səm ɡeitər šɑts <urr>
aist aut wɑč ais, <ridin> raund ten ou klɑk ten
<ridin> raund, <geeked> ʌp, dæm, θiŋk its θri əklɑk θri
fɔr əklɑk fɔr, faiv əklɑk, siks əklɑk faiv
aim <gon> pɑp, if ai dount aim bæk tə ðə pɑt wip
ai ɡɑt rɑks rɑks, biɡ beilz, biɡ ɑrmz beilz
tɑmi ɡən <prr>, kəm aut ənd plei lets həv fən jæ
biɡ skeilz skeilz, <fishscale>, biɡ weit fiš
aisbərɡ ais, ais trei, ais trei wu
pləɡ kɒld kɒld, traid tə frənt, ai dount nid it <brrt>
ai dount nid it <brrt>
pɑkəts strɒŋ, rist ənimik strɒŋ
ɡet <freezy> <freezy>, jəŋ <nigga> pei jər <debt-is> <debt-is>
ɡræma ɡræma ænti æb ənd ænti <neesa> <neesa>
ʌŋkəl bou, ænti ɡritə sərv jɑ <perkys> ɡritə
ænti eivə, if ši ɡɑt ə paund ši mait ǰəst sərv it sərv
pɑp ə pərki ǰəst tə stɑrt ʌp pɑp it, pɑp it pɑp it
tu kəps əv pərpəl ǰəst tə wɔrm ʌp tu kəps, dræŋk
ai hərd jər bič ši ɡɑt ðət wɒtər
splæš, drip, drip, wu, splæš
slipəri, <scuse> mi, pliz mi pliz
aim ʌp, ou, bəliv mi, bəliv mi bəliv mi
ɡet bit, kəz aim <flexin> <raris> <skrt>
ju kən bet ɑn mi <skr>, <skr>
<[offset>: <]>
ɒfset!
hei, hei, hei, slipəri, ši <numbin> mi, ðət təŋ ɑn mi
ɑnəstli ɑnəst, ši fək wiθ mi, ə waif tə bi waif
in itəli, bɔt hər ə fər, luk laik ðə wildibist <rarr>
ǰəst čil wiθ mi čil
it s nou wəri, it s ə bil tə mi it eint nəθən
ai pul ʌp dɑjæblou, ai pul ʌp wiθ mɑdəlz
ai ɡeiv hər hər fərst filipe filipe
wi ɡɔin ful θrɑtəl, ši swɒloud ðə bɑtəl
aim ɔl in hər ouvəriz ɑ
ai ɡeiv hər səm dɑlərz
ai <guccid> hər kɑlər nau ši kænt ɡet ouvᵊr mi hei
ši wɑnt ə dous əv mi dous
ǰəst hɑp in ðə ɡoust wiθ mi ɡoust
pərki ənd mɑli, dount vout fər noubədi
ðiz bič æs <niggas> eint sɑləd sɑləd
rən in jər haus ənd wiθ pəmps ənd ðə <shotties>
jər mɑmə mait bi ʌp insaid it bɑ
kɑrz roubɒtik, bæd bič wiθ ə bɑdi
bət rili dount ker nʌθiŋ əbaut it uhuh
<cappin> ənd <poppin>, ai sin ðət lil mɑsi
ai <coulda> puld ʌp ənd ǰəst šɑt jɑ <brrt>
its ə ǰʌŋɡəl, ai let <em> sərvaiv
<[quavo>: <]>
pɑp ə pərki ǰəst tə stɑrt ʌp pɑp it, pɑp it pɑp it
tu kəps əv pərpəl ǰəst tə wɔrm ʌp tu kəps, dræŋk
ai hərd jər bič ši ɡɑt ðət wɒtər
splæš, drip, drip, wu, splæš
slipəri, <scuse> mi, pliz mi pliz
aim ʌp, ou, bəliv mi, bəliv mi bəliv mi
ɡet bit, kəz aim <flexin> <raris> <skrt>
ju kən bet ɑn mi <skr>, <skr>
<[gucci> mein: <]>
ai rɑk wɒtər, daiməndz, aim <drippin> bət nɑt <slippin>
ai θru ə kwɔrtər, wel, dæm, bət nou aim nɑt <trippin>
<bugatti> ɑn <forgis>, ənd <nawl>, aim nɑt <crippin>
ai bai fərɑris laik ǰɔrdənz
aim maik ənd jɒl pipən
<chillin>, ǰəst mi ənd mai miljənz
<niggas>, ðei ɔl in ðei <feelin>iz
mai bičəz, ai spɔil ðəm laik ðei <chillens>
sou pərsistənt, if ai wɑnt it, ai ɡou ɡet it
aim sou slaimi, ɡraimi, <shiesty> bət stil šainiŋ
rud ənd ʌnkaindli, kruəl wiθ nou kɑnšəns
drɑp ðə tɑp ɑn kɑliǰ, <nigga> ai eint wiθ nou nɑnsens
ənd aim ə mərdərər <nigga> bət ai dount prəmout vaiələns
<[takeoff>: <]>
ded šɑt <brrt>, <ak> meik jər hed rɑk <brrt>
red dɑt, retrou er <jord> <deadstock>
lin ɑn rɑks ækt
<perkys>, <mollies>, <xannies>, rɑks <roxies>
<oxycontin> <oxyies>
teikɒf aim jər med dɑk teikɒf!
leɡ lɑk leɡ
ðə ki ai ɡɑt, ʌnlɑk ðə bɑks bɑks
hwʌts in ðət bɑks, hə?
dount tel em ðei mait šou ðə kɑps š
rist wɑč bait, æbnɔrməl sou ai fləd ðə klɑk ais
mʌni flɑp, pæntiz drɑp, ðæts hwen ðəm <titties> pɑp wu
fri mai pɑrtnərz ǰɑn wik
til ðei fri its fək ðə kɑps fək <em>
ðei nou ai ɡik ə lɑt
ðei dount nou ai kip ə ɡlɑk kluləs
eint bin nou draut hweᵊr
ðei θiŋk ai bin slip ə lɑt
ðei θiŋk aim dəm dəm
ðei dount nou ai si ðə plɑt si it
fək it ai siz ə nɑt
<[quavo>: <]>
pɑp ə pərki ǰəst tə stɑrt ʌp pɑp it, pɑp it pɑp it
tu kəps əv pərpəl ǰəst tə wɔrm ʌp tu kəps, dræŋk
ai hərd jər bič ši ɡɑt ðət wɒtər
splæš, drip, drip, wu, splæš
slipəri, <scuse> mi, pliz mi pliz
aim ʌp, ou, bəliv mi, bəliv mi bəliv mi
ɡet bit, kəz aim <flexin> <raris> <skrt>
ju kən bet ɑn mi <skr>, <skr>
hei, hei, hei
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!