como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Mike Posner-In The Arms Of A Stranger-Pronunciación Letra Traducción y Video

Mike Posner-In The Arms Of A Stranger-Curso de Inglés Gratis

MIKE POSNER LYRICS
“In The Arms Of A Stranger”

I was 16 with a rocket
And some sunshine in my pocket
It was how you used words I didn’t know
And the way you said my name
And cut up peaches and them brown eyes
Little flame that we pretend doesn’t glow

You know space and time wouldn’t let you be mine
What I’ve come to understand
Is entropy wouldn’t leave you to me
I’m right back where I began

In the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, pretending it’s love

There were times I think about us
Overcome by the nostalgias
I am on call when you need me, let me know
But we’re drifting in a strange way
I’m aware that it’s mistake if I love you
It’s a mistake if I don’t

You know space and time wouldn’t let you be mine
What I’ve come to understand
Is entropy wouldn’t leave you to me
I’m right back where I began

In the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, pretending it’s love

And she smelled like Michigan
And it felt like lust
And the nostalgia’s killing me
And it’s all because

I’m in the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, stranger, stranger
I’m in the arms of a stranger, pretending it’s love
Holding her closely, remembering your touch
And I’m wrapped around your finger, even though I’m knocked up
In the arms of a stranger, pretending it’s love

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

maik poznər liriks
in ði ɑrmz əv ə streinǰər

ai wəz sikstin wiθ ə rɑkət
ənd səm sʌnšain in mai pɑkət
it wəz hau ju juzd wərdz ai didənt nou
ənd ðə wei ju sed mai neim
ənd kət ʌp pičəz ənd ðəm braun aiz
litəl fleim ðət wi pritend dʌzənt ɡlou

ju nou speis ənd taim wudənt let ju bi main
hwʌt aiv kəm tə ʌndərstænd
iz entrəpi wudənt liv ju tə mi
aim rait bæk hweᵊr ai biɡæn

in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv

ðər wər taimz ai θiŋk əbaut əz
ouvəkʌm bai ðə <nostalgias>
ai əm ɑn kɒl hwen ju nid mi, let mi nou
bət wir driftiŋ in ə streinǰ wei
aim əwer ðət its misteik if ai lʌv ju
its ə misteik if ai dount

ju nou speis ənd taim wudənt let ju bi main
hwʌt aiv kəm tə ʌndərstænd
iz entrəpi wudənt liv ju tə mi
aim rait bæk hweᵊr ai biɡæn

in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv

ənd ši smeld laik mišiɡən
ənd it felt laik ləst
ənd ðə nɒstælǰəiz kiliŋ mi
ənd its ɔl bikɒz

aim in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, streinǰər, streinǰər
aim in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv
houldiŋ hər klousli, rəmembəriŋ jər təč
ənd aim ræpt əraund jər fiŋɡər, ivən ðou aim nɑkt ʌp
in ði ɑrmz əv ə streinǰər, pritendiŋ its lʌv

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!