aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Mike WiLL Made-It-Perfect Pint-Kendrick Lamar-Gucci Mane-Rae Sremmurd-Pronunciación Letra Traducción

Mike WiLL Made-It-Perfect Pint-Kendrick Lamar-Gucci Mane-Rae Sremmurd-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Mike WiLL Made-It Lyrics
“Perfect Pint”
(feat. Kendrick Lamar, Gucci Mane & Rae Sremmurd)

[Gucci Mane:]
Wop
Ear Drummers
Mike WiLL Made-It

[Slim Jxmmi:]
Gi-gimme some space
Two styrofoam cups, a pint of some drank
I’m the type of nigga that you meet at the bank (rich nigga)
Grade A bitches treatin’ me like a saint
This money doin’ somethin’ to my brain (my brain)
This money doin’ somethin’ to my ego (my ego)
This drank got me talkin’ like Z-Ro
These pills got me feelin’ like Neo (wavy)
And this freak in my ear tryna go (skrrt)
I-I’ll turn your crib to a hoe house (huh)
I’m a rockstar, drank ‘til I pass out (leggo)
Drank ‘til I motherfuckin’ pass out (drank)
Drank, drank ‘til I motherfuckin’

[Swae Lee:]
Holding onto na-na-nah
Hoping they come to life
‘Cause underneath the stairs is where we
Poured our first perfect pints
Really wanna know
Hoping they come to life
‘Cause right there on the stairs is where
We poured our first perfect pints

[Gucci Mane:]
(It’s Gucci!)
I’m in the trap saran wrappin’ with the Vaseline
You know the clean lean jump like trampoline
Always vert with the skrrt, rims tangerine
I fell asleep and had a dream ridin’ on M.L. King
Two pinky rings, two pints of lean
Two cups, too turnt, two hoes, one me
They were screamin’, “Free Gucci”, but now that Guwop’s free
Blue cheese, no ranch, hunduns on me
Thirty cars deep, it’s like a circus with me
Rae Sremmurd, Gucci Mane, it sounds perfect to me
Now I’m back on top like I’m ‘posed to be
But I done poured so many pints that shit got old to me (Wop)

[Swae Lee:]
Holding onto na-na-nah
Hoping they come to life
‘Cause underneath the stairs is where we
Poured our first perfect pints

[Kendrick Lamar:]
Kung Fu Kenny, look look
Who the fuck you talkin’ to? You maney (you maney)
Salute me when I’m walkin’ through, you ain’t me (you ain’t me)
Everything I do is with the extras (extras)
Flip me couple million for investments
And my hood love me unconditional
Your hood love you ‘cause you on the instrumental though
This rap shit crazy, need the woosah
They screamin’ Compton, must be two sides
R.I.P. to Shawty Lo, yeah B. Dot know I’m flexin’
VIP my barrio, 200 on the guest list
I don’t like to sugarcoat or politic with yes men
I like me a boujee hoe from Normandie and Western
2017 onto bigger things (bigger things)
I got a smaller team, got a bigger ring (bigger ring)
Everybody a Crip ‘til they black and blue
Everybody a Blood ‘til they hemorrhaging
Ah man, Mike WiLL Made-It
Two back to back Spurs, me and Mike WiLL made it
Double park on the curb, I can drive but I’m lazy
Half a pint, whole pint, gassed up, crazy, ayy

[Swae Lee:]
Holding onto memories
Tossing turning all night (yeah, yeah)
Leaving would be wise, but you know where my heart lies
I be rollin’ every time that I arrive

#Pronunciación

 

maik wəl <made-it> liriks
pərfekt paint
fit. kendrik ləmɑr, ɡuči mein ənd rei <sremmurd>

<[gucci> mein: <]>
wɑp
ir drʌmərz
maik wəl <made-it>

<[slim> <jxmmi>: <]>
<gi-gimme> səm speis
tu stairəfom kəps, ə paint əv səm dræŋk
aim ðə taip əv <nigga> ðət ju mit ət ðə bæŋk rič <nigga>
ɡreid ə bičəz <treatin> mi laik ə seint
ðis mʌni <doin> sʌmθiŋ tə mai brein mai brein
ðis mʌni <doin> sʌmθiŋ tə mai iɡou mai iɡou
ðis dræŋk ɡɑt mi tɑkən laik <z-ro>
ðiz pilz ɡɑt mi <feelin> laik niou weivi
ənd ðis frik in mai ir <tryna> ɡou <skrrt>
<i-ill> tərn jər krib tə ə hou haus hə
aim ə <rockstar>, dræŋk til ai pæs aut <leggo>
dræŋk til ai <motherfuckin> pæs aut dræŋk
dræŋk, dræŋk til ai <motherfuckin>

<[swae> li: <]>
houldiŋ ɑntu <na-na-nah>
houpiŋ ðei kəm tə laif
kəz ʌndərniθ ðə sterz iz hweᵊr wi
pɔrd auər fərst pərfekt paints
rili wɑnə nou
houpiŋ ðei kəm tə laif
kəz rait ðər ɑn ðə sterz iz hweᵊr
wi pɔrd auər fərst pərfekt paints

<[gucci> mein: <]>
its ɡuči!
aim in ðə træp səræn <wrappin> wiθ ðə væsəlin
ju nou ðə klin lin ǰəmp laik træmpəlin
ɔlweiz vərt wiθ ðə <skrrt>, rimz tænǰərin
ai fel əslip ənd həd ə drim <ridin> ɑn em. el. kiŋ
tu piŋki riŋz, tu paints əv lin
tu kəps, tu <turnt>, tu houz, wʌn mi
ðei wər <screamin>, fri ɡuči, bət nau ðət <guwop>iz fri
blu čiz, nou rænč, <hunduns> ɑn mi
θərti kɑrz dip, its laik ə sərkəs wiθ mi
rei <sremmurd>, ɡuči mein, it saundz pərfekt tə mi
nau aim bæk ɑn tɑp laik aim pouzd tə bi
bət ai dən pɔrd sou meni paints ðət šit ɡɑt ould tə mi wɑp

<[swae> li: <]>
houldiŋ ɑntu <na-na-nah>
houpiŋ ðei kəm tə laif
kəz ʌndərniθ ðə sterz iz hweᵊr wi
pɔrd auər fərst pərfekt paints

<[kendrick> ləmɑr: <]>
kəŋ fu keni, luk luk
hu ðə fək ju tɑkən tu? ju meini ju meini
səlut mi hwen aim wɑkən θru, ju eint mi ju eint mi
evriθiŋ ai də z wiθ ði ekstrəz ekstrəz
flip mi kʌpəl miljən fər investmənts
ənd mai hud lʌv mi ʌnkəndišənəl
jər hud lʌv ju kəz ju ɑn ði instrəmentəl ðou
ðis ræp šit kreizi, nid ðə <woosah>
ðei <screamin> kɑmptən, məst bi tu saidz
ɑr. ai. pi. tə <shawty> lou, jæ bi. dɑt nou aim <flexin>
vi:aipi mai bɑriou, tu hʌndrəd ɑn ðə ɡest list
ai dount laik tə <sugarcoat> ɔr pɑlətik wiθ jes men
ai laik mi ə <boujee> hou frəm nɔrməndi ənd westərn
tu θauzənd sevəntin ɑntu biɡər θiŋz biɡər θiŋz
ai ɡɑt ə smɒlər tim, ɡɑt ə biɡər riŋ biɡər riŋ
evribɑdi ə krip til ðei blæk ənd blu
evribɑdi ə bləd til ðei heməriǰiŋ
ɑ mæn, maik wəl <made-it>
tu bæk tə bæk spərz, mi ənd maik wəl meid it
dʌbəl pɑrk ɑn ðə kərb, ai kən draiv bət aim leizi
hæf ə paint, houl paint, ɡæst ʌp, kreizi, <ayy>

<[swae> li: <]>
houldiŋ ɑntu meməriz
tɒsiŋ tərniŋ ɔl nait jæ, jæ
liviŋ wud bi waiz, bət ju nou hweᵊr mai hɑrt laiz
ai bi rɑlin evri taim ðət ai əraiv

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!