Mila J-Kickin’ Back-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Mila J-Kickin’ Back-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

I’m in airplane mode
I don’t need no drama
Everybody know I ain’t ‘bout that drama
Oh yeah, Oh look at what I started
Imma tell you right now
I plan on chillin’ so hard right now
Ain’t takin’ no calls right now

I’m kickin’ back and I’m lightin’ up
Doin’ what the fuck I want
Just rode a wood, I’m feelin’ good
Just me, myself and this blunt
Everything I do is way up man
If anybody good I swear it’s us man
I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good

I’m kickin’ back
And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good
I’m kickin’ back
And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good

I’m kicking’ back and I’m good
I’m kicking’ back and I’m good
I’m kickin’ back
And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good
I’m kicking’ back and I’m good

Everything good over here yeah
Everybody know I ain’t ‘bout that drama
Everything good over here yeah
Everybody know I ain’t ‘bout that drama
Oh yeah, Oh look at what I started
Imma tell you right now
I plan on chillin’ so hard right now
Ain’t takin’ no calls right now

I’m kickin’ back and I’m lightin’ up
Doin’ what the fuck I want
Just rode a wood, I’m feelin’ good
Just me, myself and this blunt

Everything I do is way up man
If anybody good I swear it’s us man
I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good

I’m kickin’ back
And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good
I’m kickin’ back

And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good

I’m kicking’ back and I’m good
I’m kicking’ back and I’m good
I’m kickin’ back
And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good
I’m kicking’ back and I’m good

Man, first break in a minute
Can’t remember not havin’ to go to work
Chillin’ by my mama crib
Food smellin’ bomb
Man I even went to church

Full tank in the whip
Goin’ for a lil drive can’t hurt
Said I think I might just go for a ride
Then pop up and surprise some n*ggas that ain’t heard from me

And I know they be missin’ me
I was busy as ever
Feel good to be on
It feel good to be smokin’ with all my n*ggas
Thinkin’ ‘bout the shit we used to be on
No lie man I really get the feeling that shit is comin’ together
Good food, good weed
Saw the fam I ain’t seen
And it couldn’t get any better

I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good
I’m kickin’ back
And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good
I’m kickin’ back and I’m good
I’m kickin’ back and I’m good
I’m kickin’ back
And I’m vibin’, I’m chillin’, I’m good
I’m kickin’ back and I’m good

Man, you don’t understand
When I land the first thing I be thinkin’ about
Is goin’ to Roscoes
You feel what I’m sayin’
Goin’ to Simply Wholesome
Goin’ to see my mama
Goin’ to see my daddy
Goin’ to the Fox Hill’s mall
You know what I’m sayin’
Going to Slauson Super Mall
And you know just chill with my family

aim in erplen moud
ai dount nid nou drɑmə
evribɑdi nou ai eint baut ðət drɑmə
ou jæ, ou luk ət hwʌt ai stɑrtəd
<imma> tel ju rait nau
ai plæn ɑn <chillin> sou hɑrd rait nau
eint <takin> nou kɒlz rait nau

aim <kickin> bæk ənd aim <lightin> ʌp
<doin> hwʌt ðə fək ai wɑnt
ǰəst roud ə wud, aim <feelin> ɡud
ǰəst mi, maiself ənd ðis blənt
evriθiŋ ai də z wei ʌp mæn
if enibədi ɡud ai swer its əz mæn
aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud

aim <kickin> bæk
ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud
aim <kickin> bæk
ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud

aim kikiŋ bæk ənd aim ɡud
aim kikiŋ bæk ənd aim ɡud
aim <kickin> bæk
ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud
aim kikiŋ bæk ənd aim ɡud

evriθiŋ ɡud ouvᵊr hiər jæ
evribɑdi nou ai eint baut ðət drɑmə
evriθiŋ ɡud ouvᵊr hiər jæ
evribɑdi nou ai eint baut ðət drɑmə
ou jæ, ou luk ət hwʌt ai stɑrtəd
<imma> tel ju rait nau
ai plæn ɑn <chillin> sou hɑrd rait nau
eint <takin> nou kɒlz rait nau

aim <kickin> bæk ənd aim <lightin> ʌp
<doin> hwʌt ðə fək ai wɑnt
ǰəst roud ə wud, aim <feelin> ɡud
ǰəst mi, maiself ənd ðis blənt

evriθiŋ ai də z wei ʌp mæn
if enibədi ɡud ai swer its əz mæn
aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud

aim <kickin> bæk
ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud
aim <kickin> bæk

ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud

aim kikiŋ bæk ənd aim ɡud
aim kikiŋ bæk ənd aim ɡud
aim <kickin> bæk
ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud
aim kikiŋ bæk ənd aim ɡud

mæn, fərst breik in ə minət
kænt rəmembər nɑt <havin> tə ɡou tə wərk
<chillin> bai mai mɑmə krib
fud <smellin> bɑm
mæn ai ivən went tə čərč

ful tæŋk in ðə wip
ɡɔin fər ə lil draiv kænt hərt
sed ai θiŋk ai mait ǰəst ɡou fər ə raid
ðen pɑp ʌp ənd sərpraiz səm <n*ggas> ðət eint hərd frəm mi

ənd ai nou ðei bi <missin> mi
ai wəz bizi əz evᵊr
fil ɡud tə bi ɑn
it fil ɡud tə bi <smokin> wiθ ɔl mai <n*ggas>
θiŋkən baut ðə šit wi just tə bi ɑn
nou lai mæn ai rili ɡet ðə filiŋ ðət šit s <comin> təɡeðər
ɡud fud, ɡud wid
sɔ ðə <fam> ai eint sin
ənd it kudənt ɡet eni betər

aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud
aim <kickin> bæk
ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud
aim <kickin> bæk ənd aim ɡud
aim <kickin> bæk ənd aim ɡud
aim <kickin> bæk
ənd aim <vibin>, aim <chillin>, aim ɡud
aim <kickin> bæk ənd aim ɡud

mæn, ju dount ʌndərstænd
hwen ai lænd ðə fərst θiŋ ai bi θiŋkən əbaut
iz ɡɔin tə <roscoes>
ju fil hwʌt aim <sayin>
ɡɔin tə simpli houlsəm
ɡɔin tə si mai mɑmə
ɡɔin tə si mai dædi
ɡɔin tə ðə fɑks hilz mɒl
ju nou hwʌt aim <sayin>
ɡouiŋ tə slauzən supər mɒl
ənd ju nou ǰəst čil wiθ mai fæməli

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!