aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Milck-Quiet-Pronunciación Letra Traducción

Milck-Quiet-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

MILCK Lyrics
“Quiet”

Put on your face
Know your place
Shut up and smile
Don’t spread your legs
I could do that

But no one knows me no one ever will
If I don’t say something, if I just lie still
Would I be that monster, scare them all away
If I let them hear what I have to say

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
A one woman riot, oh oh oh oh oh oh oh

I can’t keep quiet
For anyone
Anymore

Cuz no one knows me no one ever will
If I don’t say something, take that dry blue pill
They may see that monster, they may run away
But I have to do this

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
A one woman riot, oh oh oh oh oh oh oh

Oh I can’t keep quiet
Let it out, let it out now
Let it out now
There’ll be someone who understands
Let it out, let it out now
Let it out now
Must be someone who’ll understand
Let it out, let it out now
Let it out now
There’ll be someone who understands
Let it out, let it out now
Let it out now

I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
Let it out, let it out now
Let it out now
I can’t keep quiet, no oh oh oh oh oh oh
Let it out, let it out now
Let it out now

I can’t keep quiet
No, I won’t keep quiet

#Pronunciación de la Canción

<milck> liriks
kwaiət

put ɑn jər feis
nou jər pleis
šət ʌp ənd smail
dount spred jər leɡz
ai kəd də ðæt

bət nou wʌn nouz mi nou wʌn evᵊr wil
if ai dount sei sʌmθiŋ, if ai ǰəst lai stil
wud ai bi ðət mɑnstər, sker ðəm ɔl əwei
if ai let ðəm hir hwʌt ai həv tə sei

ai kænt kip kwaiət, nou ou ou ou ou ou ou
ai kænt kip kwaiət, nou ou ou ou ou ou ou
ə wʌn wumən raiət, ou ou ou ou ou ou ou

ai kænt kip kwaiət
fər eniwʌn
enimɔr

kəz nou wʌn nouz mi nou wʌn evᵊr wil
if ai dount sei sʌmθiŋ, teik ðət drai blu pil
ðei mei si ðət mɑnstər, ðei mei rən əwei
bət ai həv tə də ðis

ai kænt kip kwaiət, nou ou ou ou ou ou ou
ai kænt kip kwaiət, nou ou ou ou ou ou ou
ə wʌn wumən raiət, ou ou ou ou ou ou ou

ou ai kænt kip kwaiət
let it aut, let it aut nau
let it aut nau
ðerəl bi sʌmwən hu ʌndərstændz
let it aut, let it aut nau
let it aut nau
məst bi sʌmwən hul ʌndərstænd
let it aut, let it aut nau
let it aut nau
ðerəl bi sʌmwən hu ʌndərstændz
let it aut, let it aut nau
let it aut nau

ai kænt kip kwaiət, nou ou ou ou ou ou ou
let it aut, let it aut nau
let it aut nau
ai kænt kip kwaiət, nou ou ou ou ou ou ou
let it aut, let it aut nau
let it aut nau

ai kænt kip kwaiət
nou, ai wount kip kwaiət