Miley Cyrus – Cattitude – RuPaul- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Miley Cyrus – Cattitude – RuPaul- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Miley Cyrus Lyrics
“Cattitude”
(feat. RuPaul)

Miley Cyrus
Bitch you look like you done already did had yours
You better go take your country ass indoors and put some damn clothes on
‘Cause nobody need to be seeing all of that
The library is officially open

This cat is in heat
Lemme ride that beat
My pussy on fire
Pussy five-alarm fire

This cat is in heat
Lemme ride that beat
My pussy on fire
Pussy five-alarm fire

Turn up your gratitude
Turn on your attitude
I love my pussy that means I got cattitude
If you don’t feel what I’m sayin’
(I don’t fuck with you)
If you don’t feel what I’m sayin’
(I don’t fuck with you)

Turn up you gratitude
Turn down your attitude
I love my pussy that means I got cattitude
If you don’t feel what I’m sayin’
(I don’t fuck with you)
If you don’t feel what I’m sayin’
(I don’t fuck with you)

Ay, go stupid, go dumb
Come and get it, ‘cause I know you want some
Nashville, Tennessee where I’m from
Since I was three, I been bangin’ on the drum
Rum-pum-pum-pum a-rum-pum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum a-rum-pum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum a-rum-pum-pum-pum-pum
Rum-pum-pum-pum pum-pum-pum-pum-pum-nasty

I’m so nasty
Nasty
Nasty
I’m so motherfuckin’ nasty

Rise, shine, clock say “pussy time”
Bust my pussy nut while I’m fingerin’ your butt
Do I suck dick? You ain’t seen shit
Throw a C-note, watch it slide down my throat
Yeah, my pussy fine, I pop it ‘cause it’s mine
I don’t give a fuck if they call me a slut
What I do with a dick, elect me Presidick
Put tears in his eyes when I milk a brother dry

So nasty
Nasty
Nasty
Nasty
Nasty

I’ma keep workin’ from dawn to dusk
So I can keep buyin’ cars off Elon Musk
The matte-black spinners, no that’s a must
I want the whole pie, so leave the crust
I’m the moon, I’m the stars, I’m a Maserati
I love you, Nicki, but I listen to Cardi
I got a new song on the radio
And it goes five, four, three, two
One, that’s right, it’s a number one
And I can’t take you with me as a carry-on
I already got my luggage, it’s Margielan
And for my sixteenth birthday, I got Carey on
From the house of the queen

Queen, “Queen” is what you can call me
Queen, I’ma have you runnin’ to your mommy
Queen, I’m the life of the party
Don’t worry ‘bout me, go and get yourself a hobby

(Sweet pussy of mine)
I’m so nasty
(Sweet pussy of mine)

Turn up your gratitude
Turn down your attitude
I love my pussy that means I got cattitude
If you don’t feel what I’m sayin’
I don’t fuck with you
If you don’t feel what I’m sayin’
I don’t fuck with you

(Get it, get it)
I’m so nasty
(Cash money)
I’m so nasty
(Get it, get it)
(Got it good)

Turn up your gratitude
Turn down your attitude
I love my pussy that means I got cattitude
If you don’t feel what I’m sayin’
I don’t fuck with you
If you don’t feel what I’m sayin’
I don’t fuck with you

Back up, you’re squashin’ my charisma
Why I gotta be so motherfuckin’ extra?
Back up, you’re squashin’ my charisma
Why I gotta be so motherfuckin’ extra?

(Get it, get it)
I’m so nasty
(Cash money)
Nasty
(Get it, get it)
I’m so nasty
(Cash money)
I’m so motherfuckin’ nasty

You’re just mad ‘cause your hair is flat
I’m so motherfuckin’ nasty
You’re just mad ‘cause your hair is flat
I’m so motherfuckin’ nasty

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

maili sairəs liriks
<cattitude>
fit. rupɑl

maili sairəs
bič ju luk laik ju dən ɒlredi did həd jurz
ju betər ɡou teik jər kʌntri æs indɔrz ənd put səm dæm klouðz ɑn
kəz noubədi nid tə bi siiŋ ɔl əv ðæt
ðə laibreri z əfišəli oupən

ðis kæt s in hit
lemə raid ðət bit
mai pusi ɑn faiər
pusi <five-alarm> faiər

ðis kæt s in hit
lemə raid ðət bit
mai pusi ɑn faiər
pusi <five-alarm> faiər

tərn ʌp jər ɡrætətud
tərn ɑn jər ætətud
ai lʌv mai pusi ðət minz ai ɡɑt <cattitude>
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju

tərn ʌp ju ɡrætətud
tərn daun jər ætətud
ai lʌv mai pusi ðət minz ai ɡɑt <cattitude>
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju

ei, ɡou stupəd, ɡou dəm
kəm ənd ɡet it, kəz ai nou ju wɑnt sʌm
næšvil, tenəsi hweᵊr aim frʌm
sins ai wəz θri, ai bin <bangin> ɑn ðə drəm
<rum-pum-pum-pum> <a-rum-pum-pum-pum-pum>
<rum-pum-pum-pum> <a-rum-pum-pum-pum-pum>
<rum-pum-pum-pum> <a-rum-pum-pum-pum-pum>
<rum-pum-pum-pum> <pum-pum-pum-pum-pum-nasty>

aim sou næsti
næsti
næsti
aim sou <motherfuckin> næsti

raiz, šain, klɑk sei pusi taim
bəst mai pusi nət wail aim <fingerin> jər bət
də ai sək dik? ju eint sin šit
θrou ə <c-note>, wɑč it slaid daun mai θrout
jæ, mai pusi fain, ai pɑp it kəz its main
ai dount ɡiv ə fək if ðei kɒl mi ə slət
hwʌt ai də wiθ ə dik, əlekt mi <presidick>
put tirz in iz aiz hwen ai milk ə brʌðᵊr drai

sou næsti
næsti
næsti
næsti
næsti

<ima> kip <workin> frəm dɒn tə dəsk
sou ai kən kip <buyin> kɑrz ɒf <elon> məsk
ðə <matte-black> spinərz, nou ðæts ə mʌst
ai wɑnt ðə houl pai, sou liv ðə krəst
aim ðə mun, aim ðə stɑrz, aim ə mæserɑti
ai lʌv ju, niki, bət ai lisən tə <cardi>
ai ɡɑt ə nu sɒŋ ɑn ðə reidiou
ənd it ɡouz faiv, fɔr, θri, tu
wʌn, ðæts rait, its ə nʌmbᵊr wʌn
ənd ai kænt teik ju wiθ mi əz ə <carry-on>
ai ɒlredi ɡɑt mai lʌɡəǰ, its <margielan>
ənd fər mai sikstinθ bərθde, ai ɡɑt keri ɑn
frəm ðə haus əv ðə kwin

kwin, kwin z hwʌt ju kən kɒl mi
kwin, <ima> həv ju <runnin> tə jər mɑmi
kwin, aim ðə laif əv ðə pɑrti
dount wəri baut mi, ɡou ənd ɡet jərself ə hɑbi

swit pusi əv main
aim sou næsti
swit pusi əv main

tərn ʌp jər ɡrætətud
tərn daun jər ætətud
ai lʌv mai pusi ðət minz ai ɡɑt <cattitude>
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju

ɡet it, ɡet it
aim sou næsti
kæš mʌni
aim sou næsti
ɡet it, ɡet it
ɡɑt it ɡud

tərn ʌp jər ɡrætətud
tərn daun jər ætətud
ai lʌv mai pusi ðət minz ai ɡɑt <cattitude>
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju
if ju dount fil hwʌt aim <sayin>
ai dount fək wiθ ju

bæk ʌp, jər <squashin> mai kərizmə
wai ai ɡɑtə bi sou <motherfuckin> ekstrə?
bæk ʌp, jər <squashin> mai kərizmə
wai ai ɡɑtə bi sou <motherfuckin> ekstrə?

ɡet it, ɡet it
aim sou næsti
kæš mʌni
næsti
ɡet it, ɡet it
aim sou næsti
kæš mʌni
aim sou <motherfuckin> næsti

jər ǰəst mæd kəz jər her z flæt
aim sou <motherfuckin> næsti
jər ǰəst mæd kəz jər her z flæt
aim sou <motherfuckin> næsti

simbolos foneticos NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!