como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Miley Cyrus-Malibu-Pronunciación Letra Traducción y Video

Miley Cyrus-Malibu-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

MILEY CYRUS LYRICS
“Malibu”

I never came to the beach or stood by the ocean… ay neve keim tu de bish or estuud bay de oushean
I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand… ay never sat bay de shor ander de san wuit may fiit in de san
But you brought me here and I’m happy that you did… b´ yiu brot mi jier enayiam japy dat yiu did
‘Cause now I’m as free as birds catching the wind… cos nao am as frii as berds catchin de wuin

I always thought I would sink, so I never swam… a olwueys tot a wud sink so a never suam
I never went boatin’, don’t get how they are floatin…’ a neve wuen bourin don guet jao dey ar flourin
And sometimes I get so scared of what I can’t understand… en somtaims ay guet so esker of wuat ay kan andersten

But here I am… bo jier ayiam
Next to you… necs tu yiu
The sky is more blue… de eskay is mor blu
In Malibu… in malibu
Next to you… necs tu yiu
In Malibu… in malibu
Next to you… necs tu yiu

We watched the sun go down as we were walking… wui wuatch de san go daon as wui wuer wuokin
I’d spend the rest of my life just standing here talking… ay espen de rest of may laif yias estandin jier tokin
You would explain the current, as I just smile… yiu wud eksplein de current as ay yias esmail
Hoping I just stay the same and nothing will change… joupin a yias estey de seim an notden wuil cheinch
And it’ll be us, just for a while… an irel bi as yias for a wuail
Do we even exist?… do wui iven eksist
That’s when I make the wish… dats wuen ay meik de wuish
To swim away with the fish…. tu suim awuey wuit de fish

Is it supposed to be this hot all summer long?… iset supous tu bi dis jat ol samer long
I never would’ve believed you… a neve wuraf bilivd yiu
If three years ago you told me… if tdrii yiers ago yiu tol mi
I’d be here writing this song… ay bi jiir wruairin dis son

But here I am… bo jier ayiam
Next to you… necs tu yiu
The sky is so blue de eskay is so blu
In Malibu… in malibu
Next to you… necs tu yiu
In Malibu… in malibu
Next to you… necs tu yiu

Next to you… necs tu yiu
The sky is so blue de eskay is so blu
In Malibu… in malibu
Next to you… necs tu yiu

We are just like the waves that flow back and forth… wui ar yias laik wueivs dat flou bak en fortd
Sometimes I feel like I’m drowning and you’re there to save me… somtaims ay fiil laik ay drounin en yiu der tu seiv mi
And I wanna thank you with all of my heart… enay wuana tdenk yiu wuit ol of ma jaart
It’s a brand new start… its a brand niu estart
A dream come true… a dshriim com tru
In Malibu… in malibu

#Pronunciación de Nivel Avanzado

maili sairəs liriks
mæləbu

ai nevər keim tə ðə bič ɔr stud bai ði oušən
ai nevər sæt bai ðə šɔr ʌndᵊr ðə sən wiθ mai fit in ðə sænd
bət ju brɔt mi hiər ənd aim hæpi ðət ju did
kəz nau aim əz fri əz bərdz kæčiŋ ðə wind

ai ɔlweiz θɔt ai wud siŋk, sou ai nevər swæm
ai nevər went <boatin>, dount ɡet hau ðei ər <floatin>
ənd səmtaimz ai ɡet sou skerd əv hwʌt ai kænt ʌndərstænd

bət hiər ai æm
nekst tə ju
ðə skai z mɔr blu
in mæləbu
nekst tə ju
in mæləbu
nekst tə ju

wi wɑčt ðə sən ɡou daun əz wi wər wɔkiŋ
aid spend ðə rest əv mai laif ǰəst stændiŋ hiər tɔkiŋ
ju wud iksplein ðə kərənt, əz ai ǰəst smail
houpiŋ ai ǰəst stei ðə seim ənd nʌθiŋ wəl čeinǰ
ənd itəl bi əz, ǰəst fər ə wail
də wi ivən igzist?
ðæts hwen ai meik ðə wiš
tə swim əwei wiθ ðə fiš

iz it səpouzd tə bi ðis hɑt ɔl sʌmər lɔŋ?
ai nevər wudəv bəlivd ju
if θri jiᵊrz əɡou ju tould mi
aid bi hiər raitiŋ ðis sɒŋ

bət hiər ai æm
nekst tə ju
ðə skai z sou blu
in mæləbu
nekst tə ju
in mæləbu
nekst tə ju

nekst tə ju
ðə skai z sou blu
in mæləbu
nekst tə ju

wi ər ǰəst laik ðə weivz ðət flou bæk ənd fɔrθ
səmtaimz ai fil laik aim drauniŋ ənd jər ðər tə seiv mi
ənd ai wɑnə θæŋk ju wiθ ɔl əv mai hɑrt
its ə brænd nu stɑrt
ə drim kəm tru
in mæləbu

  • Qué opinas de la nueva canción de Miley y su nuevo estilo? A nosotras nos encanta! Se siente más natural… Deja tu comentario y cuéntanos!
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!