como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Miley Cyrus Wherever I Go-Hannah Montana-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Miley Cyrus Wherever I Go-Hannah Montana-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Wherever I Go”

Here we are now
Everything is about to change
We face tomorrow as we say goodbye to yesterday
A chapter ending but the story’s only just begun
A page is turning for everyone

So I’m moving on
Letting go
Holding on to tomorrow
I’ve always got the memories while I’m finding out who I’m gonna be
We might be apart but I hope you always know
You’ll be with me wherever I go
Wherever I go

So excited I can barely even catch my breath
We have each other to lean on for the road ahead
This happy ending is the start of all our dreams
And I know your heart is with me

So I’m moving on
Letting go
Holding on to tomorrow
I’ve always got the memories while I’m finding out who I’m gonna be
We might be apart but I hope you always know
You’ll be with me wherever I go

Its time to show the world we’ve got something to say
A song to sing out loud we’ll never fade away
I know I’ll miss you but we’ll meet again someday
We’ll never fade away

So I’m moving on
Letting go
Holding on to tomorrow
I’ve always got the memories while I’m finding out who I’m gonna be
We might be apart but I hope you always know
You’ll be with me

So I’m moving on
Letting go
Holding on to tomorrow
I’ve always got the memories while I’m finding out who I’m gonna be
We might be apart but I hope you always know
You’ll be with me wherever I go

Wherever I, wherever I go


werevər ai ɡou

hiər wi ər nau
evriθiŋ z əbaut tə čeinǰ
wi feis təmɑrou əz wi sei ɡudbai tə jestᵊrdi
ə čæptər endiŋ bət ðə stɔriz ounli ǰəst biɡʌn
ə peiǰ iz tərniŋ fər evriwʌn

sou aim muviŋ ɑn
letiŋ ɡou
houldiŋ ɑn tə təmɑrou
aiv ɔlweiz ɡɑt ðə meməriz wail aim faindiŋ aut hu aim ɡɑnə bi
wi mait bi əpɑrt bət ai houp ju ɔlweiz nou
jul bi wiθ mi werevər ai ɡou
werevər ai ɡou

sou iksaitəd ai kən berli ivən kæč mai breθ
wi həv ič ʌðᵊr tə lin ɑn fər ðə roud əhed
ðis hæpi endiŋ z ðə stɑrt əv ɔl auər drimz
ənd ai nou jər hɑrt s wiθ mi

sou aim muviŋ ɑn
letiŋ ɡou
houldiŋ ɑn tə təmɑrou
aiv ɔlweiz ɡɑt ðə meməriz wail aim faindiŋ aut hu aim ɡɑnə bi
wi mait bi əpɑrt bət ai houp ju ɔlweiz nou
jul bi wiθ mi werevər ai ɡou

its taim tə šou ðə wərld wiv ɡɑt sʌmθiŋ tə sei
ə sɒŋ tə siŋ aut laud wil nevər feid əwei
ai nou ail mis ju bət wil mit əɡen sʌmde
wil nevər feid əwei

sou aim muviŋ ɑn
letiŋ ɡou
houldiŋ ɑn tə təmɑrou
aiv ɔlweiz ɡɑt ðə meməriz wail aim faindiŋ aut hu aim ɡɑnə bi
wi mait bi əpɑrt bət ai houp ju ɔlweiz nou
jul bi wiθ mi

sou aim muviŋ ɑn
letiŋ ɡou
houldiŋ ɑn tə təmɑrou
aiv ɔlweiz ɡɑt ðə meməriz wail aim faindiŋ aut hu aim ɡɑnə bi
wi mait bi əpɑrt bət ai houp ju ɔlweiz nou
jul bi wiθ mi werevər ai ɡou

werevər ai, werevər ai ɡou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!