Modern Talking – Cheri Cheri Lady-Pronunciación Letra Traducción

Modern Talking – Cheri Cheri Lady-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Modern Talking Lyrics
“Cheri Cheri Lady”

Oh I cannot explain
Every time it’s the same
Oh I feel that it’s real
Take my heart
I’ve been lonely too long
Oh I can’t be so strong
Take a chance for romance
Take my heart
I need you so
There’s no time
I’ll ever go

Cheri Cheri Lady
Goin’ through emotion
Love is where you find it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
Livin’ in devotion
Always like the first time
Let me take a part

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be always yours

I get up and get down
Oh my world turns around
Who is right, who is wrong
I don’t know
I’ve got pain in my heart
Gotta love in my soul
Easy come but I think easy go
I need you so
All those times
I’m not so strong

Cheri Cheri Lady
Goin’ through emotion
Love is where you find it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
Livin’ in devotion
Always like the first time
Let me take a part

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be always yours

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be yours

Cheri Cheri Lady
Like there’s no tomorrow
Take my heart don’t lose it
Listen to your heart
Cheri Cheri Lady
To know you is to love you
If you call me baby
I’ll be yours

#Pronunciación de la Canción

mɑdərn tɔkiŋ liriks
šeri šeri leidi
ou ai kænɑt iksplein
evri taim its ðə seim
ou ai fil ðət its riəl
teik mai hɑrt
aiv bin lounli tu lɔŋ
ou ai kænt bi sou strɒŋ
teik ə čæns fər roumæns
teik mai hɑrt
ai nid ju sou
ðerz nou taim
ail evᵊr ɡou
šeri šeri leidi
ɡɔin θru imoušən
lʌv z hweᵊr ju faind it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
<livin> in divoušən
ɔlweiz laik ðə fərst taim
let mi teik ə pɑrt
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi ɔlweiz jurz
ai ɡet ʌp ənd ɡet daun
ou mai wərld tərnz əraund
hu z rait, hu z rɒŋ
ai dount nou
aiv ɡɑt pein in mai hɑrt
ɡɑtə lʌv in mai soul
izi kəm bət ai θiŋk izi ɡou
ai nid ju sou
ɔl ðouz taimz
aim nɑt sou strɒŋ
šeri šeri leidi
ɡɔin θru imoušən
lʌv z hweᵊr ju faind it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
<livin> in divoušən
ɔlweiz laik ðə fərst taim
let mi teik ə pɑrt
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi ɔlweiz jurz
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi jurz
šeri šeri leidi
laik ðerz nou təmɑrou
teik mai hɑrt dount luz it
lisən tə jər hɑrt
šeri šeri leidi
tə nou ju z tə lʌv ju
if ju kɒl mi beibi
ail bi jurz
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!