IPA phonetic symbols

Monster-Kanye West-Nicki Minaj-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Monster-Kanye West-Nicki Minaj-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Monster”
(feat. Rick Ross, Jay-Z, Bon Iver & Nicki Minaj)

[Bon Iver:]
I shoot the lights out
Hide ‘til it’s bright out
Whoa, just another lonely night
Are you willing to sacrifice your life?

[Rick Ross:]
Bitch I’m a monster no good blood sucker
fat motherfucker now look who’s in trouble
as you run through my jungles all you hear is rumbles
Kanye West sample, here’s one for example

[Kanye West – Chorus:]
Gossip gossip
nigga just stop it
everybody know (I’m a motherfucking monster)
I’ma need to see your fucking hands at the concert
I’ma need to see your fucking hands at the concert
profit profit, nigga I get it
everybody know I’m a motherfucking monster
I’ma need to see your fucking hands at the concert
I’ma need to see your fucking hands…

The best living or dead hands down huh?
less talk more head right now huh?
and my eyes more red than the devil is
and I’m bout to take it to another level bitch
none of who you go and get, ain’t nobody’s cold as this
do the rap and attract triple double no assist
but my only focus is staying on some bogus shit
argue with my older bitch acting like I owe her shit
I heard the people saying raps are getting trap mayne
bought the chain that always give me back pain
fucking up my money so yeah I had to act sane
Chi nigga but these hoes love my accent
she came up to me and said this the number 2 gal
if you wanna make it number one you’re number 2 now
this that goose an’ Malibu I call it Malibooya
God damn Yeezy how we hit em with the new style
know that motherfucker well, what you gonna do now
whatever I wanna do, gosh it’s cool now
nah gonna do, uh it’s a new now
think you motherfucker really really need to cool down
cause you will never get on top of this
so mommy best advice is just to get on top of this
have you ever had sex with a pharaoh
I put the pussy in a sarcophagus
now she claiming that I bruise her esophagus
head of the class and she just want a swallowship
I’m living in the future so the present is my past
my presence is a present kiss my ass

[Kanye West – Chorus]

[Jay-Z:]
Sasquatch, Godzilla, King Kong
Lochness, Goblin, Ghoul, a zombie with no conscience
question what do these things all have in common
everybody knows I’m a motherfucking monster
conquer, stomp ya, stop your silly nonsense
nonsense, none of you niggas know where the swamp is
none of you niggas have seen the carnage that I’ve seen
I still hear fiends scream in my dreams
murder murder in black convertibles
I kill a block I murder the avenues
rape and pillage a village, women and children
everybody wanna know what my Achilles’ heel is
Love I don’t get enough of it
all I get is these vampires and blood suckers
all I see is these niggas I’ve made millionaires
milling about, spilling their feelings in the air
all I see is these fake fucks with no fangs
tryna draw blood from my ice cold veins
I smell a massacre
seems to be the only way to back you bastards up

[Chorus]

[Nicki Minaj:]
Pull up in the monster
automobile gangster
with a bad bitch that came from Sri Lanka
yeah I’m in that Tonka, colour of Willy Wonka
you could be the King but watch the Queen conquer
OK first things first I’ll eat your brains
then I’mma start rocking gold teeth and fangs
cause that’s what a motherfucking monster do
hairdresser from Milan, that’s the monster do
monster Giuseppe heel that’s the monster shoe
Young Money is the roster and the monster crew
and I’m all up all up all up in the bank with the funny face
and if I’m fake I ain’t notice cause my money ain’t
let me get this straight wait I’m the rookie
but my features and my shows ten times your pay?
50k for a verse, no album out!
yeah my money’s so tall that my Barbie’s gotta climb it
hotter than a middle eastern climate
find it Tony Matterhorn dutty wine it
while it, Nicki on them titties when I sign it
have these niggas so one-track minded
but really really I don’t give a F-U-C-K
forget barbie fuck Nicki she’s fake
she’s on a diet but her pockets eating cheese cake
and I’ll say Bride of Chucky is child’s play
just killed another career it’s a mild day
besides ‘Ye they can’t stand besides me
I think me, you and Am* should menage Friday
pink wig, thick ass, give em whiplash
I think big get cash make em blink fast
now look at what you just saw, this is what you live for
Ah, I’m a motherfucking monster!

[Bon Iver:]
I-I crossed the line-line
and I’ll-I’ll let God decide-cide
I-I wouldn’t last these shows
so I-I am headed home
[repeated]

[* Amber Rose]

mɑnstər
fit. rik rɑs, jay-z, bɑn aivər ənd niki minaj

[bon aivər: ]
ai šut ðə laits aut
haid til its brait aut
wou, ǰəst ənʌðᵊr lounli nait
ər ju wiliŋ tə sækrəfais jər laif?

< [rick> rɑs: < ]>
bič aim ə mɑnstər nou ɡud bləd sʌkər
fæt nau luk huz in trʌbəl
əz ju rən θru mai ǰʌŋɡəlz ɔl ju hir z rʌmbəlz
west sæmpəl, hiərz wʌn fər igzæmpəl

< [kanye> west kɔrəs: < ]>
ɡɑsəp ɡɑsəp
nigga ǰəst stɑp it
evribɑdi nou aim ə motherfucking mɑnstər
ima nid tə si jər fʌkiŋ hændz ət ðə kɑnsərt
ima nid tə si jər fʌkiŋ hændz ət ðə kɑnsərt
prɑfət prɑfət, nigga ai ɡet it
evribɑdi nou aim ə motherfucking mɑnstər
ima nid tə si jər fʌkiŋ hændz ət ðə kɑnsərt
ima nid tə si jər fʌkiŋ hændz…

ðə best liviŋ ɔr ded hændz daun hə?
les tɔk mɔr hed rait nau hə?
ənd mai aiz mɔr red ðən ðə devəl iz
ənd aim baut tə teik it tə ənʌðᵊr levəl bič
nən əv hu ju ɡou ənd ɡet, eint nobɑdiz kould əz ðis
də ðə ræp ənd ətrækt tripəl dʌbəl nou əsist
bət mai ounli foukəs iz steiiŋ ɑn səm bouɡəs šit
ɑrɡju wiθ mai ouldə bič æktiŋ laik ai ou hər šit
ai hərd ðə pipəl seiiŋ ræps ər ɡetiŋ træp mein
bɔt ðə čein ðət ɔlweiz ɡiv mi bæk pein
fʌkiŋ ʌp mai mʌni sou jæ ai həd tə ækt sein
kai nigga bət ðiz houz lʌv mai əksent
ši keim ʌp tə mi ənd sed ðis ðə nʌmbᵊr tu ɡæl
if ju wɑnə meik it nʌmbᵊr wʌn jər nʌmbᵊr tu nau
ðis ðət ɡus an mæləbu ai kɒl it malibooya
ɡɑd dæm yeezy hau wi hit em wiθ ðə nu stail
nou ðət motherfucker wel, hwʌt ju ɡɑnə də nau
hwʌtevᵊr ai wɑnə du, ɡɑš its kul nau
nɑ ɡɑnə du, ə its ə nu nau
θiŋk ju motherfucker rili rili nid tə kul daun
kəz ju wəl nevər ɡet ɑn tɑp əv ðis
sou mɑmi best ædvais iz ǰəst tə ɡet ɑn tɑp əv ðis
həv ju evᵊr həd seks wiθ ə ferou
ai put ðə pusi in ə sarkɑfəɡəs
nau ši kleimiŋ ðət ai bruz hər əsɑfəɡəs
hed əv ðə klæs ənd ši ǰəst wɑnt ə swallowship
aim liviŋ in ðə fjučər sou ðə prezənt s mai pæst
mai prezəns iz ə prezənt kis mai æs

< [kanye> west

< [jay-z>: < ]>
sasquatch, ɡɑdzilə, kiŋ kɒŋ
lochness, ɡɑblin, ɡul, ə zɑmbi wiθ nou kɑnšəns
kwesčən hwʌt də ðiz θiŋz ɔl həv in kɑmən
evribɑdi nouz aim ə motherfucking mɑnstər
kɑŋkər, stɑmp jɑ, stɑp jər sili nɑnsens
nɑnsens, nən əv ju niggas nou hweᵊr ðə swɑmp iz
nən əv ju niggas həv sin ðə kɑrniǰ ðət aiv sin
ai stil hir findz skrim in mai drimz
mərdər mərdər in blæk kənvərtəbəlz
ai kil ə blɑk ai mərdər ði ævənuz
reip ənd piliǰ ə viliǰ, wimən ənd čildrən
evribɑdi wɑnə nou hwʌt mai əkiliz hil iz
lʌv ai dount ɡet ənəf əv it
ɔl ai ɡet s ðiz væmpairz ənd bləd sʌkərz
ɔl ai si z ðiz niggas aiv meid miljənerz
miliŋ əbaut, spiliŋ ðer filiŋz in ði er
ɔl ai si z ðiz feik fəks wiθ nou fæŋz
tryna drɒ bləd frəm mai ais kould veinz
ai smel ə mæsəkər
simz tə bi ði ounli wei tə bæk ju bæstərdz ʌp

< [chorus]>

< [nicki> : < ]>
pul ʌp in ðə mɑnstər
ɔtəmoubil ɡæŋstər
wiθ ə bæd bič ðət keim frəm šri læŋkə
jæ aim in ðət tɑŋkə, kʌlər əv wili
ju kəd bi ðə kiŋ bət wɑč ðə kwin kɑŋkər
oukei fərst θiŋz fərst ail it jər breinz
ðen imma stɑrt rɑkiŋ ɡould tiθ ənd fæŋz
kəz ðæts hwʌt ə motherfucking mɑnstər du
herdresər frəm məlɑn, ðæts ðə mɑnstər du
mɑnstər ǰəsepi hil ðæts ðə mɑnstər šu
jəŋ mʌni z ðə rɑstər ənd ðə mɑnstər kru
ənd aim ɔl ʌp ɔl ʌp ɔl ʌp in ðə bæŋk wiθ ðə fʌni feis
ənd if aim feik ai eint noutis kəz mai mʌni eint
let mi ɡet ðis streit weit aim ðə ruki
bət mai fičərz ənd mai šouz ten taimz jər pei?
50k fər ə vərs, nou ælbəm aut!
jæ mai mʌniz sou tɒl ðət mai bɑrbiz ɡɑtə klaim it
hɑtər ðən ə midəl istərn klaimət
faind it touni matterhorn dutty wain it
wail it, niki ɑn ðəm titties hwen ai sain it
həv ðiz niggas sou wʌntræk maindəd
bət rili rili ai dount ɡiv ə fək
fərɡet bɑrbi fək niki šiz feik
šiz ɑn ə daiət bət hər pɑkəts itiŋ čiz keik
ənd ail sei braid əv chucky z čaildz plei
ǰəst kild ənʌðᵊr kərir its ə maild dei
bəsaidz ye ðei kænt stænd bəsaidz mi
ai θiŋk mi, ju ənd am* šəd meinɑž fraidei
piŋk wiɡ, θik æs, ɡiv em wiplæš
ai θiŋk biɡ ɡet kæš meik em bliŋk fæst
nau luk ət hwʌt ju ǰəst sɔ, ðis iz hwʌt ju laiv fɔr
ɑ, aim ə motherfucking mɑnstər!

< [bon> aivər: < ]>
tu krɒst ðə line-line
ənd ill-ill let ɡɑd decide-cide
tu wudənt læst ðiz šouz
sou tu əm hedəd houm
[repeated]

< [*> æmbər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!