pronunciaciones

Mura Masa-Charli XCX-1 Night-Pronunciación Letra Traducción y Video

Mura Masa-Charli XCX-1 Night-Cursos de Inglés Gratis

MURA MASA LYRICS
“1 Night”
(with Charli XCX)

[Charli XCX:]
You are something special
Twenty carats of lit gold
What we had was precious
But I had to let you go

We had a connection
But I’m not the type of girl who wants
Serious affection
It doesn’t belong in my world

It was only was only night
But I wanna go back to where we were
I just wanna go back to where we were
I just wanna go back to where we were
It was only was only night
But I wanna go back to where we were
I just wanna go back to where we were
I just wanna go

Do you wanna go?
Do you wanna go?
It was only one night
Do you wanna go?
Do you wanna go back to where we were?
It was only was only night
But I wanna go
Do you wanna go?
Do you wanna go back to where we were?
It was only was only night
But I wanna go
Do you wanna go?
Do you wanna go back to where we were?

Got that chain reaction
Didn’t know what it was worth
Sixteen million mentions
Ain’t picking up the whole damn earth, no no no

We had a connection
But I’m not the type of girl, oh you
You are an exception, oh yeah
Yeah, you blew my mind, I wanna rewind

It was only was only night
But I wanna go back to where we were
I just wanna go back to where we were
I just wanna go back to where we were
It was only was only night
But I wanna go back to where we were
I just wanna go back to where we were
I just wanna go

Do you wanna go?
Do you wanna go?
It was only one night
Do you wanna go?
Do you wanna go back to where we were?
It was only was only night
But I wanna go
Do you wanna go?
Do you wanna go back to where we were?
It was only was only night
But I wanna go
Do you wanna go?
Do you wanna go back to where we were?

It was only was only night
Do you wanna?
Yeah, yeah, yeah, do you wanna?
It was only was only night

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

murə mɑsə liriks
wʌn nait
wiθ <charli> <xcx>

<[charli> <xcx>: <]>
ju ər sʌmθiŋ spešəl
twenti kerəts əv lit ɡould
hwʌt wi həd wəz prešəs
bət ai həd tə let ju ɡou

wi həd ə kənekšən
bət aim nɑt ðə taip əv ɡərl hu wɑnts
siriəs əfekšən
it dʌzənt bilɔŋ in mai wərld

it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou

də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou?
it wəz ounli wʌn nait
də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər?
it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou
də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər?
it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou
də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər?

ɡɑt ðət čein riækšən
didənt nou hwʌt it wəz wərθ
sikstin miljən menšənz
eint pikiŋ ʌp ðə houl dæm ərθ, nou nou nou

wi həd ə kənekšən
bət aim nɑt ðə taip əv ɡərl, ou ju
ju ər ən iksepšən, ou jæ
jæ, ju blu mai maind, ai wɑnə riwaind

it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər
ai ǰəst wɑnə ɡou

də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou?
it wəz ounli wʌn nait
də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər?
it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou
də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər?
it wəz ounli wəz ounli nait
bət ai wɑnə ɡou
də ju wɑnə ɡou?
də ju wɑnə ɡou bæk tə hweᵊr wi wər?

it wəz ounli wəz ounli nait
də ju wɑnə?
jæ, jæ, jæ, də ju wɑnə?
it wəz ounli wəz ounli nait

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!